ขั้นตอนในการสร้าง e-Book โดยใช้โปรแกรม HTML
Help Workshop


มีขั้นตอนดังนี้คือ


1. สร้างเอกสารที่อยู่ในรูปของไฟล์ Hypertext Markup
Language (HTML)

2. สร้าง Help Project

3. สร้าง Table of Contents (TOC) หรือสารบัญ

4. สร้าง Help Index (ดัชนี)


สร้างเอกสารที่อยู่ในรูปของ ไฟล์ Hypertext
Markup Language(HTML)


เนื้อหาของ e-Book ที่เราจะทำการสร้างขึ้นมาจะประกอบไปด้วย
ไฟล์ .HTM หรือ .HTML เป็นหลัก ผู้อ่านสามารถที่จะ
สร้างเอกสารเหล่านี้ได้โดยใช้โปรแกรม Microsoft
FontPage หรือโปรแกรม Notepad หรือโปรแกรมที่ใช้สร้างเอกสาร
HTML อื่น ๆ ก็ได้


วิธีการสร้างเอกสารเพื่อใช้เป็นเนื้อหานั้นให้ผู้อ่านสร้างเป็นไฟล์ย่อยๆตามหัวข้อของ
Table of Contents (สารบัญ) เช่น ถ้าผู้อ่านมีสารบัญทั้งหมดอยู่
10 หัวข้อ ก็ให้ผู้อ่านทำการสร้างเป็นไฟล์ HTML
ตามจำนวนหัวข้อของสารบัญ เป็นต้น หรืออาจจะ สร้างไว้มาก
หรือน้อยกว่าก็ได้ (ในที่นี้จะขอไม่อธิบายวิธีการสร้างไฟล์
HTML) เมื่อทำการสร้าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ทำขั้นตอนต่อไป
คือการสร้าง Help Project


ขั้นตอนการสร้าง Help Project


Help Project จะเป็นตัวที่ใช้จัดการในเรื่องของการสร้าง
e-Book ซึ่งก็จะคล้ายกับ Project ในโปรแกรม Visual
Basic ให้ผู้อ่าน ทำการสร้างโปรเจ็กขึ้นมาดังนี้


1. เรียกโปรแกรม HTML Help Workshop ขึ้นมาแล้วคลิกที่เมนู
File จากนั้นคลิกที่รายการ New


2. ที่ New dialog box เลือก Project แล้วคลิกปุ่ม
OK

3. จากนั้นเราจะเข้าสู่ New Project Wizard ซึ่งเป็นเครื่องมื่อที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างโปรเจ็ก


4. ที่ dialog box ของ New Project ให้ผู้อ่านคลิกปุ่ม
Next

5. ที่ dialog box ของ New Project – Destination
ให้ผู้อ่านตั้งชื่อของโปรเจ็กที่ผู้อ่านจะสร้างขึ้นมา
ให้ผู้อ่านกำหนดชื่อเป็น MYHELP แล้ว คลิกที่ปุ่ม
Next


6. ที่ dialog box ของ New Project – Existing Files จะเป็นส่วนที่ใช้ในการกำหนดไฟล์ต่างๆที่มีอยู่แล้วนำมาใส่ไว้ในโปรเจ็กHTML Help table of contents (.hhc) กำหนดให้นำไฟล์
TOC ที่มีอยู่แล้วนำมารวมไว้ในโปรเจ็ก

HTML Help Index (.hhk) กำหนดให้นำไฟล์
ดัชนี ที่มีอยู่แล้วนำมารวมไว้ในโปรเจ็ก

HTML File (.htm) กำหนดให้นำไฟล์ HTML
ที่มีอยู่แล้วนำมามารวมไว้ในโปรเจ็กแต่ในหน้านี้ให้ผู้อ่านคลิกปุ่ม Next ไปก่อน
โดยไม่ต้องทำการคลิกที่รายการใด ๆ7. ที่ dialog box ของ New Project – Finish ให้คลิกปุ่ม
Finish หลังจากนั้นเราก็จะได้ โปรเจ็ก MYHELP ดังภาพ

8. ผู้อ่านสามารถที่จะนำไฟล์ HTML ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้มารวมในโปรเจ็ก
ได้โดยการคลิกที่ปุ่ม (Add/Remove topic Files)

จากนั้นก็จะขึ้น dialog box ของ Topic Files ให้ผู้อ่านทำการคลิกที่ปุ่ม Add เพื่อนำไฟล์ HTML มารวมไว้ในโปรเจ็ก ดังภาพ แล้วคลิกปุ่ม OK

ขั้นตอนการสร้าง Table of Contents (TOC) หรือสารบัญ


Table of Contents เป็นหัวข้อที่ใช้ในการเข้าถึงเนื้อหาของ
e-Book ซึ่งก็เหมือนกับสารบัญของหนังสือ มีขั้นตอน
ในการสร้างดังนี้


1. ทำการคลิกที่แท๊ป Contents จากนั้นให้ทำการเลือกรายการ
Create a new contents File แล้วคลิกปุ่ม OK

2. ให้ทำการป้อนชื่อไฟล์ contents ที่สร้างขึ้นใหม่ว่า
MYTOC แล้วคลิกปุ่ม OK จากนั้นเราก็จะเข้าสู่ส่วนของการสร้าง
Table of Contents

3. ทำการกำหนด Heading โดยคลิกที่ปุ่ม
(Insert a heading)จากนั้นเราจะเข้าสู่ในส่วนของ
Table of Contents Entry ที่แท๊ป General ในช่อง
Entry title: เป็นส่วนที่ให้กำหนดข้อความที่จะแสดงในส่วนของสารบัญ
ให้ทำการป้อน
“สารสนเทศสาธารณสุข (Public Health
Information)”
(ไม่ต้องพิมพ์เครื่องหมาย “)
จากนั้นให้คล๊กที่ปุ่ม OK

4. ต่อมาก็ทำการกำหนดรายการของสารบัญโดยทำการคลิกที่ปุ่ม

(Insert a page) โปรแกรมก็จะถามว่า
ให้คลิกที่ปุ่ม No เพื่อเพิ่มรายการต่อจาก Heading
ที่ได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้5. ที่แท๊ป General ในช่อง Entry title: ให้ป้อน
“สารสนเทศสาธารณสุข(Public Health Information)”
จากนั้นให้ คลิกปุ่ม Add...

6. ในส่วนของ Path or URL ที่ช่อง File or URL:
ให้กำหนดชื่อไฟล์ HTML ที่เราต้องการ เช่น h_information.HTM
แล้วคลิกที่ปุ่ม OK สองครั้งจากนั้นจะได้ TOC ดังภาพ

ในกรณีที่มีรายการอื่นๆอีกให้ย้อนกลับไปทำตามในข้อ
3-6 แล้วแต่กรณี7. การกำหนดรูป Icon ให้กับรายการใน TOC ให้เข้าไปทำการแก้ไขรายการที่ต้องการ
ให้เลื่อนแถบแสงไปที่รายการ
“สารสนเทศสาธารณสุข
(Public Health Information)”
แล้วคลิกที่ปุ่ม
(Edit Selection)

8. คลิกที่แท๊ป Advance ในช่อง Image Index กำหนดค่า
เป็น 5 (Icon รูป folder) จากนั้นคลิกปุ่ม OK

9. ต่อมาให้ผู้อ่านกำหนด Icon ให้กับรายการ “”
โดยกำหนดค่าให้กับ Image Index เป็น 1 (Icon รูป
หนังสือ)


10. ผู้อ่านสามารถที่จะลบรายการใน TOC ได้โดยการคลิกที่ปุ่ม

(Delete Selection)ขั้นตอนการสร้าง Help Index (ดัชนี)


Index (ดัชนี) เป็นส่วนที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาของ
e-Book ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ผู้อ่านกำลังใช้งาน
e-Book อยู่ผู้อ่านสามารถที่จะป้อนคำที่ต้องการค้นหาในส่วนของแท๊ป
Index เมื่อพบคำที่ตรงกับที่ป้อน โปรแกรม e-Book
ก็จะแสดงรายการที่มีคำที่เราได้กำหนดไว้ตอนสร้าง
Help Index ออกมา ซึ่งเราสามารถที่จะ คลิกเข้าไปดูในรายการนั้นๆได้
มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้


1. ทำการคลิกที่แท๊ป Index จากนั้นให้ทำการเลือกรายการ
Create a new Index File แล้วคลิกปุ่ม OK

2. ให้ทำการป้อนชื่อไฟล์ Index ที่สร้างขึ้นใหม่ว่า
MYINDEX แล้วคลิกปุ่ม OK จากนั้นเราก็จะเข้าสู่ส่วนของการสร้าง
Index ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับการสร้าง Contents


3. ให้คลิกที่ปุ่ม (Insert a keyword) จากนั้นเราจะเข้าสู่ในส่วนของ
Index Entry ที่แท๊ป General ในช่อง Keyword: เป็นส่วนที่ให้กำหนดข้อความ(keyword)
ที่จะแสดงในส่วนของดัชนี ให้ทำการป้อน “สารสนเทศสาธารณสุข”
(ไม่ต้องพิมพ์เครื่องหมาย “) จากนั้นให้คล๊กที่ปุ่ม
Add...


4. ในส่วนของ Path or URL ที่ช่อง File or URL:
ให้กำหนดชื่อไฟล์ HTML ที่เราต้องการ เช่น h_information.HTM
แล้วคลิกที่ปุ่ม OK ถ้าในกรณีที่ keyword ที่เรากำหนดไว้มีการอ้างถึงในไฟล์
HTML มากกว่าหนึ่งไฟล์ ก็ให้คลิกปุ่ม Add... เพื่อทำการเพิ่มไฟล์
HTML เข้าใน Keyword ได้อีกกำหนดข้อความไตเติ้ลให้กับ e-Book


ผู้อ่านสามารถที่จะทำการกำหนดข้อความให้แสดงบนแถบป้ายหน้าต่าง(Title
bar) ให้กับโปรแกรม e-Book ของผู้อ่านได้ โดยการคลิกที่แท๊ป
Project แล้วคลิกที่ปุ่ม (Change Properties Options)

ทำการป้อนข้อความที่ช่อง Title: ในส่วนของ แท๊ป
General จากตัวอย่างให้ผู้อ่านป้อนคำว่า
“เอกสารการสอนวิชา
สารสนเทศสาธารณสุข (Public Health Information)”


กำหนดไฟล์เพื่อแสดงตอนเริ่มเรียก e-Book


เมื่อทำการเรียกโปรแกรม e-Book ขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะกำหนดให้แสดงไฟล์
HTML ตอนเริ่มต้นแสดง e-Book ได้โดยเข้าไปกำหนดในส่วนของ
Project แล้วทำการ Change Properties Option เลือกแท๊ป
General ในช่อง Default File: ให้กำหนดไฟล์ที่ต้องการแสดงตอนเริ่มเรียก
e-Book
กำหนดให้มีแท๊ป Search ใน e-Book


ในการสร้าง e-Book นั้นเราสามารถที่จะกำหนดให้
e-Book ของเราสามารถที่จะค้นหา (Search) คำหรือข้อความใดๆก็ได้
โดยการเพิ่มแท๊ป Search ไว้ในโปรแกรม e-Book จากเดิมที่จะมีเฉพาะแท๊ป
Contents และ แท๊ป Index ได้โดยการเข้าไปกำหนดในส่วนของ
Project แล้วทำการ Change Properties Option คลิกที่แท๊ป
Compiler แล้วคลิกที่ช่อง Compile full-text search
information
เสร็จงาน : Compile HTML e-Book File


ก่อนที่ผู้อ่านจะนำโปรเจ็กที่ได้สร้างไว้ไปใช้งานได้
ผู้อ่านต้องทำการ Compile โปรเจ็กนั้นก่อนโดยการคลิกที่ปุ่ม

(Compile HTML file) จากนั้นทำการกำหนดไฟล์โปรเจ็กที่ต้องการจะ
Compile โดยกำหนดในช่อง Project file: และถ้าต้องการที่จะแสดง
e-Book หลังจากที่ทำการ compile แล้วก็ให้คลิกที่ช่อง
Automatically display compiled help file when
don ดังภาพ


เมื่อ Compile เสร็จแล้วก็จะได้ e-Book ตามความประสงค์ ....


*** บทความนี้ ได้รับการเอื้อเฟื้อโดยคุณ ศักดา ศักดิ์ศรีพาณิชย์ เป็นผู้เขียนต้นฉบับให้นำมาเผยแพร่ครับ

*******************************

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...