การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ
Professional Project
Management

แนวทางในการวิเคราะห์ต้นทุนงานก่อสร้างในมุมมองของผู้บริหาร

1.
ขอบเขตและบทนำ

เทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อให้ทราบงบประมาณที่แท้จริงของงานก่อสร้าง
อันประกอบด้วย วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และแรงงานในงานก่อสร้าง
สำหรับเตรียมพร้อมก่อนการเริ่มงานจริง และสามารถบริหารโครงการอย่างคุ้มค่าสูงสุด
ในมุมมองของผู้บริหารโครงการที่ใช้ในการวางแผน
โดยมองถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหากไม่มีการวิเคราะห์ต้นทุนในงานก่อสร้างก่อนเริ่มงานจริง

บทนำ

หนึ่งในหัวข้อที่สำคัญซึ่งต้องคำนึงถึงในการบริหารโครงการก็คือ
การบริหารการเงินโครงการ กระบวนการบริหารการเงินโครงการ จะประกอบด้วย การประมาณราคา
(Estimating) การจัดทำงบประมาณ (Budgeting) การติดตาม (Monitoring) การควบคุม
(Control) ซึ่งการจะทราบถึงงบประมาณโครงการ เพื่อการบริหารการเงินโครงการนั้น
จำเป็นต้องทราบถึง ต้นทุนองค์ประกอบ ต่าง ๆ ของโครงการ
นับตั้งแต่ขั้นการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการ (Feasibility Study)
การออกแบบเบื้องต้น (Preliminary Design) การประมาณราคาโครงการเบื้องต้น
(Preliminary Cost Estimate) การระดมทุน (Corporate Finance, Equity Financing)
การศึกษาเพื่อกำหนดรายละเอียด (Definite Study) การออกแบบรายละเอียด (Detailed
Design) การประมาณราคาโครงการ (Project Cost Estimate) และสุดท้ายก็คือการก่อสร้าง
(Construction) ขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการนั้นล้วนมีต้นทุนค่าใช้จ่าย
แต่ในที่นี้จะขอนำเสนอ แนวทางในการวิเคราะห์ต้นทุนในงานก่อสร้าง
พอเป็นสังเขปเพื่อให้เหมาะสมและพอดีกับเวลาอันจำกัดนี้

2.
ภาพรวมของงานศึกษาออกแบบและก่อสร้าง
ภาพที่ 1
ผังความสัมพันธ์ของงานศึกษาออกแแบบและก่อสร้างโครงการทางด้านวิศวกรรม3.
รูปแบบของการบริหารจัดการงานก่อสร้างแบบต่าง ๆ

3.1 แบบทั่วไป
3.2
แบบออกแบบรวมก่อสร้าง
3.3 แบบการบริหารงานก่อสร้าง
3.4
แบบเจ้าของงานก่อสร้างเอง
ภาพที่
2 รูปแบบของการบริหารจัดการงานก่อสร้าง
4.
การบริหารการเงินโครงการ
กระบวนการบริหารการเงินโครงการ
 การประมาณราคา
(Estimating)
 การจัดทำงบประมาณ (Budgeting)
 การติดตาม (Monitoring)

การควบคุม (Control)

5. ต้นทุนและราคา

ความแตกต่างของต้นทุน (Cost)
และราคา (Price)
ต้นทุน หมายถึง
ผลรวมของทรัพยากรที่จะต้องใช้เพื่อการผลิตและนำผลิตภัณฑ์นั้นออกจำหน่ายหรือใช้ประโยชน์

ราคา
หมายถึง มูลค่าที่จะนำไปใช้ในลักษณะของการตลาด
ราคาอาจจะเท่ากับต้นทุนหรือราคาอาจจะถูกปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของตลาด
ราคาเป็นคุณค่าที่ผู้ทำผลิตภัณฑ์เป็นผู้กำหนด
และปรกติราคาจะสูงกว่าต้นทุนการผลิตและการจำหน่าย
โดยมีการบวกกำไรที่คาดหวังเข้าไปในราคานั้นแล้ว (มณเฑียร 2538)

6.
การประมาณต้นทุน

การประมาณหมายถึง การวิเคราะห์ การให้ความเห็น การพยากรณ์
หรือการคาดหมายล่วงหน้า ดังนั้นการประมาณต้นทุนจึงเป็นการวิเคราะห์
หรือการให้ความเห็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการทำงานหรือกระบวนการผลิต
ซึ่งอาจเป็นการทำผลิตภัณฑ์ การจัดทำโครงการ หรือการผลิตงานบริการ

การประมาณ
(คำนาม) หมายถึง การประเมินค่าแบบให้ออกมาในรูปของค่าใช้จ่าย
หรือให้เป็นจำนวนหรือเป็นมูลค่า

การประมาณ (กริยา) หมายถึงประเมินค่า
กำหนดค่า หรือตีราคา

การประมาณ
เป็นศิลปะของการประมาณการเกี่ยวกับคุณค่าหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเป็นไปได้
โดยอาศัยข้อมูลที่สามารถจะหาได้ในขณะนั้น ขอบเขตงานประมาณยังรวมถึงการสะสมข้อมูล
การจัดทำรายงานเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
และยังครอบคลุมถึงการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับชั่วโมงแรงงานและค่าวัตถุ

Cost
Analysis is the process of reviewing and evaluating the separate cost element
included in an offeror’s proposal, including the judgmental factors applied by
the offeror in projecting from historical cost data to the estimated costs
included in the proposal. Cost analysis is done to help the buyer form an
educated opinion on the degree to which the proposed costs represent what the
contract should cost, assuming reasonable economy and efficiency. It includes
verifying cost data and evaluating cost elements, including:

 The
necessity for and reasonableness of proposed costs.
 The offeror’s
projection of cost trends on the basis of current and historical cost or pricing
data.
 A technical appraisal of the estimated labor, material, tooling, and
facilities requirements and of the reasonableness of scrap and spoilage
factors.

Among the evaluations that should be made, where the necessary
data are available, are comparisons of an offeror’s current estimated costs
with:
 Actual costs previously incurred by the same supplier or
offeror.
 Previous cost estimates from the offeror or from other offerors
for the same or similar items.
 Other cost estimates received in response to
the solicitation.
 Independent cost estimates by technical personnel.

Forecasts of planned expenditures.

Price Analysis is the process of
examining and evaluating a proposed price without evaluating its separate
elements of cost and profit. It may be accomplished by the following
comparisons, which are listed in their relative order of preference:


Comparison with other prices and quotations submitted.
 Comparison with
published catalog or market prices.
 Comparison with prices set by law or
regulations.
 Comparison with prices for the same or similar items.

Comparison with prior quotations for the same or similar items.
 Comparison
with market data (indexes).
 Application of rough yardsticks (such as
dollars per pound or per horse-power or other units) to highlight significant
inconsistencies that warrant additional pricing inquiry.
 Comparison with
independent estimates of cost developed by knowledgeable personnel within the
buying organization.
 Use of value analysis.
 Use of visual
analysis.

7. ความสำคัญของการประมาณต้นทุน

เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเสนอข้อมูลเพื่อการประกวดราคา

เพื่อเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้เจ้าของกิจการ
สามารถตัดสินใจกำหนดนโยบายการดำเนินงานในอนาคตเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจต่อไป

8.
วัตถุประสงค์ของการประมาณ
 เพื่อวางแผนและบริหารการเงินโครงการ

เพื่อการควบคุมต้นทุนการทำงาน
 เพื่อการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน

เพื่อกำหนดวิธีการทำงานที่ประหยัด

เพื่อการตรวจสอบถึงต้นทุนที่ผู้รับจ้างช่วงหรือผู้แทนจำหน่าย กำหนดมา

เพื่อการตัดสินใจว่าจะผลิตเองหรือซื้อ

เพื่อเป็นพื้นฐานของการกำหนดแผนการดำเนินงาน
และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการ

9.
ความสำคัญของต้นทุน
ต้นทุนทำให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
และทำให้สามารถมองในภาพรวมได้ว่า ณ จุดใด อาจเกิดการขาดทุน ณ
จุดใดสามารถสร้างกำไรได้

10. ปัญหาของการประมาณต้นทุน

ขาดข้อมูลที่เพียงพอ
- ข้อมูลวัสดุ
- ข้อมูลแรงงาน

ขาดความละเอียดรอบคอบ
 ขาดการติดตามผล
 กำหนดราคาไม่เหมาะสม

ขาดการคัดเลือกและฝึกอบรมผู้ประมาณที่เหมาะสม
 จากการบริหาร

11.
ข้อมูลและองค์ประกอบของต้นทุน
11.1 ข้อมูล
 เงื่อนไขการประกวดราคา
(Conditions of Contract)
 แบบ (Drawings)
 ข้อกำหนด (Specifications)

ใบเสนอราคา และบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bid Form and Bill of
Quantities)
11.2 องค์ประกอบของต้นทุนและราคา
 วัสดุ
-
วัสดุธรรมชาติ
- แหล่งวัสดุ
- วัสดุจากการผลิต
- แรงงานในการผลิต
-
เครื่องจักรในการผลิต
- แรงงานในการลำเลียง
- ค่าขนส่ง
- ความสูญเสีย

ค่าแรง
- แรงงานคน
- เครื่องมือ
- เครื่องจักร
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
(Factor F)
- ค่าดำเนินการ
- กำไร
- ภาษี
- ดอกเบี้ย
-
ความผันผวน
- ฯลฯ
 เวลา


12.
ประเภทและความละเอียดถูกต้องในการประมาณราคา
 Estimates for Conceptual
Planning
 Estimates for Feasibility
 Estimates during Engineering and
design
 Estimates for Construction
 Estimates for Change
Orders

ภาพที่ 3
ความละเอียดถูกต้องในการประมาณราคา

Estimate Class Level of Project End
Usage Expected
Definition (Typical Purpose) Accuracy Range
Class 5 0 % to
2 % Concept Screening -50 % to 100%
Class 4 1 % to 5 % Study or Feasibility
-30 % to +50%
Class 3 10 % to 40 % Budget, Authorization or Control -20 % to
+30%
Class 2 30 % to 70 % Control or Bid -15 % to +20%
Class 1 50 % to 100
% Check Estimate or Bid/Tender -10 % to +15%

AACE International Cost
Estimation Classifications (18R-97)

13. โครงสร้างการจัดการข้อมูล (Work
Breakdown Structure)

WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

1) A
management technique for subdividing a total job into its Component elements,
which then can be displayed in a manner to show the relationship of these
Elements to each other and to the whole.

2) A product-oriented family
tree, composed of hardware, software, services, and other work tasks, which
results from project Engineering effort during the Development and production of
a Defense Materiel Item, and which completely defines the project or program. A
WBS displays and defines the product(s) to be developed or produced, and relates
the elements of work to be accomplished to each other and to the end product.WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) ELEMENTS

The individual
elements of the Work Breakdown Structure, representing the required hardware,
software, services, and/or
Data.

14.หลักเบื้องต้นและสิ่งที่จำเป็นในการวิเคราะห์ต้นทุน

การตรวจสอบเอกสารสัญญา
 การวางแผนงาน
 การคำนวณปริมาณวัสดุ
(การถอดแบบ)
 ประเภทของต้นทุน
- ต้นทุนทางตรง (Direct Cost)
-
ต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost)
 ผลผลิต (Production)

แหล่งที่มาของข้อมูล
- อัตราค่าแรงงาน
- ราคาเครื่องจักร
หรืออัตราราคาค่าเช่า
- ราคาวัสดุ
 เอกสารสนับสนุนต่าง ๆ

การจ้างช่วง
 ค่าดำเนินการอื่น ๆ

15.
ข้อควรพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการประมาณราคา

แนวทางในการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการ นั้น
มีข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้
1. เมื่อเริ่มงานออกแบบโครงการ
ควรจะต้องมีการประชุมปรึกษาหารือระหว่าง วิศวกรสาขาต่างๆ สถาปนิก
ผู้ประมาณราคาและคำนวณปริมาณงาน ผู้จัดทำ Spec. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อร่วมกันจัดทำ เกณฑ์การออกแบบ (Design Criteria)
เพื่อให้โครงการ :
-
มีประโยชน์ใช้งานสูงสุดและมีระยะเวลาก่อสร้างตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง
-
สะดวกต่อการดูแลและบำรุงรักษา
- เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ทั้งในระยะเวลาก่อสร้าง
และระยะเวลาใช้งาน
- ใช้วัสดุในท้องถิ่นให้มากที่สุด
เพื่อลดราคาค่าก่อสร้าง
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
และสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Mitigation Plan)
ของโครงการ
เกณฑ์การออกแบบ ดังกล่าวจะประกอบด้วย
1.1 ตำแหน่ง ชนิด และขนาด
ขององค์ประกอบหลักและอุปกรณ์หลักของโครงการ
1.2 Design Parameters
1.3
ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุต่างๆ รวมทั้งแหล่งวัสดุ ตำแหน่งของที่ทิ้งดิน
และถนนชั่วคราว (Haul Road & Access Road)
1.4 ชนิด
และคุณสมบัติของอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
1.5 วิธีการ สมมุติฐาน
และเงื่อนไขในการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ
1.6 วิธีการ ขั้นตอน
และเงื่อนไขในการก่อสร้าง องค์ประกอบต่างๆ รวมทั้งงานชั่วคราว (Temporary Works)
ที่จำเป็น
1.7 วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการประกอบและติดตั้งอุปกรณ์
รวมทั้งพื้นที่ที่ต้องการระหว่างการประกอบ ติดตั้ง
และบำรุงรักษาอุปกรณ์

เกณฑ์การออกแบบ
นี้ควรจะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในระหว่างการออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา
และประมาณราคาโครงการ จะทำให้งานในส่วนต่างๆ สามารถดำเนินการขนานกันไปได้ ผู้จัดทำ
Spec. จะทราบว่างานก่อสร้างโครงการนี้ต้องการ Spec. ของงานใดส่วนใด
และสามารถปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับวัสดุที่จะใช้งาน
ส่วนผู้ประมาณราคาสามารถดำเนินการสืบราคาวัสดุและอุปกรณ์ที่จะใช้งานได้ทันที
สามารถทราบระยะทางลำเลียงวัสดุ (Haul Distance)
และเริ่มดำเนินการประมาณราคาต่อหน่วย (Unit Cost)

นอกจากนี้ เกณฑ์การออกแบบ
จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบในระหว่างก่อสร้างและการปรับปรุงต่อเติมในระหว่างการใช้งาน

2.
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
ความผิดพลาดของการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการเกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้
2.1
คำนวณราคาค่าขนส่งและค่าลำเลียงวัสดุและอุปกรณ์ผิดพลาด ซึ่งเกิดจาก
-
เมื่อสืบราคาวัสดุและอุปกรณ์ ผู้ประมาณราคาไม่ทราบว่าเป็นราคา ณ จุดใด เช่น
ราคาหน้าโรงงาน ราคาหน้าโรงโม่ หรือเป็นราคาที่บริเวณก่อสร้าง
-
วัสดุและอุปกรณ์บางอย่างไม่สามารถนำไปลงที่หน้างานได้โดยตรง จะต้องนำไปกองรวม
(Stock Pile) หรือผ่านขบวนการผลิต หรือเข้าคลังพัสดุก่อน
แล้วจึงลำเลียงไปหน้างานในภายหลัง
- ผู้ประมาณราคาไม่เข้าใจขั้นตอนการก่อสร้าง
เช่น วัสดุงานขุดสามารถนำไปใช้ในงานถมได้ แต่ยังไม่สามารถถมได้ในทันที
ต้องนำไปกองรวมไว้ก่อน จึงเกิด Double Hauling
2.2 ประมาณราคางานชั่วคราว
(Temporary Works) ผิดพลาด หรือบางครั้งไม่ได้คิดรวมไว้ในราคาค่าก่อสร้างเลย
ที่พบบ่อยที่สุดคือการประมาณราคางานชั่วคราวไว้เป็นงานเหมารวม (Lump Sum Price)
โดยไม่มีที่มา วิธีการแก้ไขคือผู้ออกแบบองค์ประกอบใดที่ต้องมีงานชั่วคราว
จะต้องออกแบบงานชั่วคราวไว้ด้วย
ถึงแม้จะไม่เขียนเป็นแบบรายละเอียดเช่นเดียวกับแบบในเอกสารประกวดราคา
แต่อย่างน้อยจะต้องเป็นแบบร่างลายเส้น (Sketch) แสดงตำแหน่ง ชนิด ขนาด
ของวัสดุและอุปกรณ์ พร้อมทั้งบอกความต้องการต่างๆ ด้วย
เพื่อให้ผู้ประมาณราคาสามารถคำนวณปริมาณงานและราคาได้ ที่สำคัญอย่างยิ่ง
จะต้องรวมค่าบำรุงรักษา ค่ารื้อถอน และขนย้ายออกไปด้วย
2.3 คิดราคาต้นทุนทางอ้อม
(Indirect Cost) ไม่ถูกต้อง ส่วนใหญ่จะคิดเป็น Overhead
โดยคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละของราคาต่อหน่วยของงานต่างๆ
ซึ่งอาจจะสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงมาก
อย่างไรก็ตามหากจะคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละของราคาต่อหน่วยแล้ว
จะต้องแปรอัตราส่วนร้อยละไปตามขนาดของงาน ระยะเวลาการก่อสร้าง
และปริมาณงานชั่วคราวที่ไม่มีการจ่ายเงินโดยตรงด้วย
ต้นทุนทางอ้อมเหล่านี้จะประกอบด้วย
-
ค่าก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษา และค่ารื้อถอนงานชั่วคราวที่ไม่มีการจ่ายเงินโดยตรง เช่น
ที่ทำการ ที่พัก คลังพัสดุโรงงานชั่วคราวในระหว่างก่อสร้าง
งานผันน้ำในระหว่างก่อสร้าง เป็นต้น
-
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและค่าโสหุ้ยอื่นๆ ของสำนักงานใหญ่
-
ค่ารับรอง
- เงินเดือน สวัสดิการ และค่าโสหุ้ยของผู้จัดการโครงการ
และบุคลากรสนับสนุนอื่นๆ เช่น วิศวกรสาขาต่างๆ หัวหน้างาน ช่างเขียนแบบ ช่างสำรวจ
พนักงานห้องทดลอง พนักงานธุรการ คนขับรถส่วนกลาง พนักงานรักษาความปลอดภัย ฯลฯ
-
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร เบี้ยประกัน ฯลฯ
-
ค่าดอกเบี้ยธนาคารสำหรับเงินทุนหมุนเวียน
- ค่าใช้จ่ายในสำนักงาน เช่น
ค่าเตรียมแบบก่อสร้าง ค่ากระแสไฟฟ้า ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่ไม่สามารถนำไปคำนวณเป็นต้นทุนทางตรง (Direct Cost)
ในราคาต่อหน่วยได้
วิธีการที่บริษัทผู้รับเหมารายใหญ่นิยมใช้ในการคำนวณราคาค่าก่อสร้าง
เพื่อประมูลงาน คือ การทำแผนก่อสร้าง (Construction Planning)
ซึ่งจะทำให้ทราบจำนวนบุคลากรประเภทต่างๆ จำนวนเครื่องจักรเครื่องมือ
และจำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ในแต่ละเดือน ทำให้การคำนวณต้นทุน
ทั้งต้นทุนทางตรง (Direct Cost) และต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost)
ได้ถูกต้องแม่นยำขึ้น เพราะได้รวมช่วงเวลารองาน (Idle Period)
ของแรงงานและเครื่องจักรเครื่องมือ และประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้ครบถ้วน
3.
การนำราคาประมูลของโครงการที่ผ่านมาแล้วมาใช้งาน จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
เพราะราคาประมูลนั้นๆ อานจะเกิดจากการทำ Unbalanced Bid กล่าวคือ
เมื่อผู้เข้าประมูลต้องการเงินมาเป็นทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
ก็จะเพิ่มราคางานที่เบิกจ่ายได้ในปีแรกของงานก่อสร้างให้สูงขึ้น
แล้วไปลดราคางานที่เบิกจ่ายในปีสุดท้ายของงานก่อสร้างให้ต่ำลง
4.
การคำนวณปริมาณงานโดยเฉพาะงานที่มีสัดส่วนของราคางานสูงจะต้องทำด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
เพราะอาจเกิดผลเสียต่อผู้ว่าจ้างได้
ตามปกติเมื่อผู้เข้าประมูลซื้อเอกสารประกวดราคาไปแล้ว จะทำการตรวจสอบปริมาณงานใน
BOQ อีกครั้งหนึ่ง หากพบว่างานใดมีปริมาณงานใน BOQ
ต่ำกว่าความเป็นจริงมากและแน่ใจว่าผู้รับจ้างจะต้องสั่งเพิ่มงานนี้ในขณะก่อสร้างแน่นอน
ผู้เข้าประมูลก็จะเพิ่มราคาต่อหน่วยในงานนี้ให้สูงขึ้น
แล้วไปลดราคาในงานอื่นหรืองานที่มีปริมาณงานสูงกว่าความเป็นจริงให้ต่ำลง
เมื่อผู้เข้าประมูลรายนี้ได้เป็นผู้รับจ้าง ก็จะได้กำไรจากราคาส่วนเกินนี้ไป
5.
การประมาณราคาเบื้องต้นของโครงการสามารถกระทำได้
โดยใช้ราคาค่าก่อสร้างของโครงการที่ผ่านมาที่มีลักษณะคล้ายกัน และขนาดใกล้เคียงกัน
แล้วแบ่งราคาออกเป็นราคาของหมวดงานหลัก ซึ่งรวมราคางานย่อยอื่นๆ และงานชั่วคราว
เช่น งานขุด งานถม งานคอนกรีต งานถนน งานที่ทำการและบ้านพักถาวร งานอุปกรณ์หลัก
ราคางานอื่นซึ่งไม่สามารถรวมเข้าไปในหมวดงานหลักหมวดใดหมวดหนึ่งได้
ให้แบ่งตามน้ำหนักแล้วรวมเข้าไปในราคาหมวดงานหลัก จากนั้นปรับราคาตามดัชนีราคา
(Price Index) ของวัสดุก่อสร้าง แรงงาน และเครื่องจักร
แล้วคำนวณราคาต่อหน่วยไว้ใช้งานประมาณราคาเบื้องต้น
6.
ข้อมูลในระหว่างการก่อสร้างโครงการ ทั้งโครงการที่เสร็จไปแล้ว และโครงการที่บริษัทฯ
กำลังควบคุมงานอยู่ในขณะนี้ จะเป็นประโยชน์ต่องานประมาณราคา เช่น
รานงานความก้าวหน้าประจำเดือน แบบก่อสร้างของงานชั่วคราว
แบบก่อสร้างของงานผลิตและประกอบแบบหล่อคอนกรีต เป็นต้น
รายงานความก้าวหน้าจะทำให้ทราบจำนวนบุคลากร เครื่องจักร
เครื่องมือแต่ละเดือนของโครงการที่มีลักษณะและขนาดนั้นๆ
ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้ผู้ประมาณราคาทำ Construction Planning ได้
แบบก่อสร้างของงานผลิตและประกอบแบบหล่อคอนกรีต
จะทำให้ทราบว่างานคอนกรีตแต่ละประเภทใช้ไม้แบบจำนวนเท่าใด มีอุปกรณ์ประกอบอะไรบ้าง
จึงเห็นสมควรให้รวบรวมเอกสารเหล่านี้
เพื่อประโยชน์ของงานประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการต่อไป

16. การประมาณราคากับ
ISO 9001
หนึ่งในข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO คือเรื่อง การตรวจวัด
การวิเคราะห์และปรับปรุง (Measurement, Analysis and
Improvement)
ในเรื่องการปรับปรุง องค์กรจะต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(Continual Improvement) ทางด้านประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ
จากการใช้นโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ผลของการตรวจประเมินระบบคุณภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติแก้ไขและป้องกัน
และการทบทวนของฝ่ายบริหาร

.ภาพที่
4 กระบวนการประมาณราคา

17. สมาคมวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
17.1
สมาคมวิชาชีพ
 สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
target=_blank>http://www.tva.or.th/
 มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย
href="http://www.thaiappraisal.org/Thai/Default.asp"
target=_blank>http://www.thaiappraisal.org/Thai/Default.asp


สมาคมวิศวกรรมต้นทุน

17.2 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (Code of
Ethics)
ความหมาย
“ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้นเพื่อรักษา
และส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก
อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้” (ราชบัณฑิตยสถาน
2519)
“เป็นการที่คณะบุคคล ร่วมกลุ่ม ร่วมวิชาชีพ ร่วมกันก่อตั้งสมาคม
หรือองค์กรขึ้นมาเพื่อประกอบวิชาชีพนั้นแล้ว
ช่วยกันทำนุบำรุงรักษาความดีงามในวิชาชีพนั้นให้ยืนยาวต่อไป
การใช้กฎเกณฑ์ข้อบังคับของหมู่ในเชิงที่เห็นว่าดีงามมาบีบบังคับมวลสมาชิกนั้นไม่มีอำนาจของกฎหมายบ้านเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
แต่เป็นการควบคุมตนเองในบรรดามวลหมู่สมาชิกในองค์กรนั้นเอง
เป็นการใช้ความมีวินัยในตนเองมาเป็นเครื่องควบคุมระเบียบวิยัยของคนหมู่มากนั่นเอง”
(ดร. อมร รักษาสัตย์)

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ โดย ดร. โสภณ
พรโชคชัย
กรรมการผู้จัดการ Agency for Real Estate Affairs
href="http://www.thaiappraisal.org/Thai/Valuation/Valuation10.htm"
target=_blank>http://www.thaiappraisal.org/Thai/Valuation/Valuation10.htm


สาระสำคัญของจรรยาบรรณประกอบด้วย

• การดำเนินงานเชิงวิชาชีพ (ความเป็นอิสระ ความรอบรู้ การพัฒนาความรู้
และการใช้วิจารณญาณ)
• จรรยาบรรณ (การแบ่งปันความรู้ การรักษาความลับลูกค้า
การไม่ทำผิดกฎ กติกา มรรยาท กฎหมายและระเบียบสังคม)
• กฎการดำเนินวิชาชีพ
(การพิทักษ์ประโยชน์ของสังคมเป็นอันดับหนึ่ง
ของวิชาชีพเป็นอันดับสองและของลูกค้าเป็นอันดับสาม

สาระสำคัญแห่งมาตรฐานวิชาชีพได้แก่

การรู้ซึ้งและปรับใช้ความรู้การประเมินค่าทรัพย์สิน

การดำเนินการประเมินค่าทรัพย์สินตามกระบวนการที่ครบถ้วน ถูกต้อง

การแสดงวิธีการประเมินค่าทรัพย์สินที่เข้าใจได้

การจัดทำรายงานที่ชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ ประเภทรายงานและนำความรู้
กระบวนการและวิธีการมาแสดงอย่างชัดเจน ถูกต้อง


18.
เว็บไซต์แนะนำ

1. ความรู้ทั่วไป
1.1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
href="http://www.gprocurement.go.th/04_law/procedure.zip"
target=_blank>http://www.gprocurement.go.th/04_law/procedure.zip

1.2 The
International Cost Engineering Council
href="http://www.icoste.org/ceqspm.htm"
target=_blank>http://www.icoste.org/ceqspm.htm

1.3 The Society of Cost
Estimating and Analysis (SCEA) href="http://scea.timberlakepublishing.com/content.asp?contentid=235"
target=_blank>http://scea.timberlakepublishing.com/content.asp?contentid=235

1.4
The Association for the Advancement of Cost Engineering
href="http://www.aacei.org/resources/meetingslides.shtml"
target=_blank>http://www.aacei.org/resources/meetingslides.shtml

1.5
International Construction Information Society.
A Description and Comparison
of National Specification Systems. href="http://www.icis.org/Technical/ICIS_Report_1-2002.pdf"
target=_blank>http://www.icis.org/Technical/ICIS_Report_1-2002.pdf

1.6
Construction Specifications Institute (CSI).
MasterFormat™ 2004 Edition:
Numbers & Titles (PDF). href="http://www.csinet.org/s_csi/pdf.asp?TP=/s_csi/docs/9400/9361.pdf"
target=_blank>http://www.csinet.org/s_csi/pdf.asp?TP=/s_csi/docs/9400/9361.pdf


2.
ข้อมูลราคา
2.1 ราคาวัสดุก่อสร้าง โดย สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์ target=_blank>http://www.price.moc.go.th/struct/index.asp
2.2
มาตรฐานงบประมาณ
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2546 ปี
2547
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ปี
2548
ราคาวัสดุก่อสร้างมวลรวมต่อหน่วยตามมาตรฐานงานช่างปี
2546
บัญชีค่าแรงงานที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ปี
2546
โดย สำนักงบประมาณ
target=_blank>http://www.bb.go.th/07/download.html
2.3 Factor
F
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
href="http://www.gprocurement.go.th/"
target=_blank>http://www.gprocurement.go.th/

หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor
F
target=_blank>http://www.gprocurement.go.th/02_price/index.php
2.4
ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
href="http://www.thaiappraisal.org/Thai/Value/Value1.htm"
target=_blank>http://www.thaiappraisal.org/Thai/Value/Value1.htm
3.
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
3.1 Project Management for Construction Fundamental
Concepts for Owners, Engineers, Architects and Builders
href="http://www.ce.cmu.edu/pmbook/"
target=_blank>http://www.ce.cmu.edu/pmbook/19.
หนังสือแนะนำ

1.
แนวทางการจัดการข้อมูลงานก่อสร้างสำหรับการประเมินและควบคุมราคางานก่อสร้าง
โดย
คณะอนุกรรมการ สาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.
แนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างในส่วนของงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม
โดย
คณะอนุกรรมการ สาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. การประมาณต้นทุน ศ. พล.ท. มณเฑียร ประจวบดี
4.
กลยุทธ์การวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง โดย อ. ปริญญา ศุภศรี
5.
การประมูลและควบคุมต้นทุน โดย อ. ปริญญา ศุภศรี
6. การประมาณราคาก่อสร้าง โดย
รศ. ดร. พิภพ สุนทรสมัย
7. ประมาณราคางานก่อสร้าง โดย อ. อุทัย อนันต์
8.
ข้อมูลต้นทุนงานก่อสร้าง โดย ผศ. วิสูตร จิระดำเกิง
9. สัญญา ข้อกำหนด
และการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โดย ผศ. วิสูตร จิระดำเกิง
10.
ราคาค่าก่อสร้างต่อหน่วยสำเร็จรูป โดย ALPHA TEAM href="http://www.geocities.com/civil2529/"
target=_blank>http://www.geocities.com/civil2529/


11. The Engineer’s
Cost Handbook. Edited by Richard E. Westney.

12. Construction Cost
Analysis and Estimating by Phillip F. Ostwald.

13. Project Management for
Engineering and Construction by Garold D. Oberlender.

14. Jelen’s Cost
and Optimization Engineering by Kenneth K. Humphreys.

ภาคผนวก
ภาคผนวก
1 ความหมายของ Cost Engineer และอภิธานศัพท์ (Glossary)
href="http://www.icoste.org/ceqspm.htm"
target=_blank>http://www.icoste.org/ceqspm.htm

An ICEC White
Paper:
WHAT ARE COST ENGINEERING,
QUANTITY SURVEYING,
AND PROJECT
MANAGEMENT?
(Issued February 1996; Revised June 2002)
Cost Engineering and
Quantity Surveying have similar and highly overlapping functions. Quantity
Surveying relates more to building design and construction, while Cost
Engineering relates more to engineering projects and processes. However Cost
Engineers and Quantity Surveyors commonly work in both areas. Cost Engineering
and Quantity Surveying differ primarily in the route taken to professional
qualification, not to any substantive difference in the two professions. Project
Management overlaps both Quantity Surveying and Cost Engineering in the project
cost management area to some degree but most Project Management functions are
quite different from those of Cost Engineering and Quantity Surveying.
The
following document summarizes the conclusions of discussions held at ICEC
International Congresses and endeavors to compare the similarities and
differences between the three professions, in terms of cost management matters
only. A definition of entire scope of Project Management activity is not
intended, nor should it be inferred, from this document.
1. Cost Engineering
(CE) and Quantity Surveying (QS)
Functions:
1. To provide independent,
objective, accurate, and reliable capital and operating cost assessments usable
for investment funding and project control.
2. To analyze investment and
development for the guidance of owners, financiers and contractors.
CE and QS
include:
- estimates of capital or asset costs including development
costs;
- estimates of operating and manufacturing costs through an asset's
life cycle;
- risk assessment and analysis;
- trending of scope and cost
changes;
- decision analysis;
- financial analysis (eg, net present value,
rate of return, etc);
- project cost control;
- appraisals of existing
assets;
- project analyses, databases, and benchmarking;
- planning and
scheduling;
- siting studies, etc.;
- productive and investment needs
assessment;
- facility management needs assessment;
- project feasibility
and budget assessment;
- cost management;
- procurement management;
-
contract administration;
- whole-life appraisals;
- quality audits;
-
value management;
- dispute resolution.
These are typical functions of
the CE or QS but not all practitioners in the field perform all of these
functions. Many specialize in a limited number of these functions.
The CE or
QS provides information by:
- estimating costs and analyzing risk,
-
trending and controlling costs and assessing design, and
- documenting
costs.
These are interdependent and feed back to each other. They
include:
- analyzing cost,
- assessing design,
- assessing risks,
-
trending costs,
- advising clients,
- managing cash flows,
- preparing
feasibility analyses, and
- assessing life-cycle costs.
2. Project
Management (on cost management matters only) (PM)
Function: To set project
objectives in line with the purpose(s) set up by general management and to
manage the resources necessary to meet the objectives.

PM should:
-
ensure that a realistic reference (scope, cost, time) is set up for further
control and is in line with the objectives;
- ensure that appropriate
management tools are set up to help the team control the project;
- create a
cost-minded atmosphere within the team;
- make decisions on what should be
done in case of variance;
- ensure that the project objectives remain in
line with business needs;


PM delivers the project by:
- managing
resources,
- delegating tasks,
- making decisions,
- receiving
information,
- setting goals,
- motivating people, and
-
understanding cost engineering and quantity surveying.

อภิธานศัพท์
(Glossary) จาก
The Society of Cost Estimating and Analysis (SCEA)
href="http://scea.timberlakepublishing.com/content.asp?contentid=235"
target=_blank>http://scea.timberlakepublishing.com/content.asp?contentid=235

A
ANALYSIS
1)
The separation of a whole into its constituents, with a view to its Examination
and interpretation. 2) A statement of the results of such a study. 3) A
systematic approach to problem solving, whereby complex problems are simplified
by separating them into more understandable Elements, which may be solved
individually or in combination.

C

CONTRACT

1) An agreement,
enforceable by law, between two or more competent parties, to do or not to do
something not prohibited by law, for a legal consideration. 2) Any type of
agreement or order for the procurement of supplies and services. Contracts may
provide for the issuance of job orders, task orders or task letters thereunder,
Letter Contracts, and purchase orders. They may also includes Amendments,
modifications, and supplemental agreements to the basic contract. See Contract
Types.

CONTRACT BOND

A guarantee, backed by Cash or other
security, of the faithful performance and fulfillment of all the undertakings,
covenants, terms, conditions, and agreements contained in a Contract. The Bond
may include a guarantee of the payment of all labor and material bills incident
thereto. These two guarantees may be written separately, the first as a
Performance Bond, and the second as a Payment Bond.

CONTRACT CLOSE OUT
COST(S)

The Costs associated with the orderly close out of a Contract.
Close out costs may include those Costs Incurred for disposition or scrap of
material and equipment, transfer of Data and documentation for storage, and/or
Facilities deactivation, etc.

CONTRACT COST ANALYSIS

The review
and Analysis of a Contractor's Cost or price Data to determine whether it is an
accurate Estimate of what the Contract should cost, assuming Economy and
Efficiency. See Cost Analysis and Cost and Pricing Data.CONTRACT
OVERRUN

The amount by which the estimated final Cost exceeds the contract
Target Cost. See Overrun.

CONTRACT PRICE ANALYSIS

1) The
Examination and Evaluation of a prospective Price, without the evaluation of
separate Cost Elements. 2) The Tracking of a Cost Proposal from price summary to
Supporting Data, and the proper application of rates and
Factors.

CONTRACT PRICE BASELINE

The final detailed Cost Estimate
accepted for the purpose of definitizing a Contract, and for providing a Price
base (normally by Work Breakdown Structure Element) for tracking Contract
changes.

CONTRACT PRICING

A series of actions used to obtain,
evaluate, assess, verify, and adjust Cost or pricing information, and to record
the steps taken to ascertain that prices agreed to have been determined to be
fair and reasonable.

CONTRACT PRICING PROPOSAL

1) The instrument
required of an offeror for the submission or identification of Cost and Pricing
Data. 2) The part or section of a Cost Proposal that provides Cost summaries and
traceability to lower levels of supporting Data. 3) A DD Form 1411, the general
purpose standard format, by which an offeror submits a proposed price to the
Government.

CONTRACT PRICING SUMMARY

Summary Costs or prices
displayed on specific Government forms, Contractor formats, special Request For
Proposal formats, and Contract forms.

CONTRACT TYPE

The specific
pricing arrangement employed for the performance of work under a Contract,
examples include Fixed Price, Incentive Type, Cost Type, and Cost Reimbursement
contracts.

CONTRACT UNDERRUN

The amount by which the estimated
final Cost is less than the contract Target Cost.


CONTRACT
VALUE

The sum of the prices negotiated or proposed for a
Contract.

CONTRACTOR

1) Anyone who provides goods or services,
based on the terms of a Contract. 2) An entity in private industry which enters
into contracts with the Government to provide goods or
services.

COST
1) The monetary value of an item. 2) An amount paid, or
required in payment, for a purchase. 3) A loss or penalty.
COST ACCOUNT
A
management Control point at which Actual Costs can be accumulated and compared
to budgeted Costs for work performed and scheduled. A cost account is a natural
control point for cost and schedule planning and control, since it represents
the work assigned to one responsible organizational element on one Contract Work
Breakdown Structure Element.
COST ANALYSIS
1) The Analysis of Cost. 2) The
accumulation and analysis of Actual Costs, statistical Data, and other
information on current and completed Contracts or groups of contracts or
programs. Cost analysis also includes the manipulation of Cost Data, comparisons
and analyses of these data, and cost extrapolations of data for future
projections of cost. 3) In DoD Procurement organizations, cost analysis is the
review and Evaluation of a contractor's Cost and Pricing Data, and of the
judgmental factors applied in projecting from the data to Estimated Costs, in
order to form an opinion on the degree to which the Contractor's proposed costs
represent what the performance of the contract should cost, assuming reasonable
Economy and Efficiency.
COST AND PRICING DATA
The Data used by a
Contractor to respond to a Request For Proposal from the Government. The
Truth-in-Negotiations Act requires bidding contractors to certify that their
Data is complete, current, and accurate as of the date the contractor and the
Government agreed on a price.
COST AVOIDANCE
An action taken in the
immediate time frame that will decrease Costs in the future. For example, an
Engineering improvement that increases the Mean Time Between Failures, and,
therefore, decreases operating support Costs would constitute a cost avoidance
action. In cost avoidance, it is possible for the avoidance action to incur
higher costs in the immediate time frame, as long as net total Life Cycle Costs
are lowered. The amount of cost avoidance is the difference between the two
Estimated Cost patterns (one before the action and the one after) for the item
or system. See also Cost Savings.
COST-BASED BUDGET
A Budget based on the
Cost of goods and services to be received, during a given period, whether paid
for before the end of the period or not. Not to be confused with an
Expenditure-Based Budget, which is based on the cost of goods and services
received and actually paid for.
COST BENEFIT
A Benefit to cost Ratio,
which is a function of equivalent benefits and equivalent Costs. See Cost
Benefit Analysis.
COST BENEFIT ANALYSIS
1) A technique for assessing the
range of Costs and Benefits associated with a given option, usually to determine
Feasibility. 2) A criterion for comparing programs and alternatives, when
benefits can be valued in terms of dollars or costs. Cost Benefit analysis is
useful in the search for an optimal program mix, which produces the greatest
number of benefits over costs. See Benefit Cost Analysis.
COST BREAKDOWN
STRUCTURE
A system for subdividing a program into: (a) system Elements and
sub-elements; (b) functions and subfunctions; and, (c) Cost Categories, to
provide for more effective management and Control of the program.
COST
CAP
The maximum total dollar amount the DoD is willing to commit for
acquiring a given Capability. A Cost cap consists of program Acquisition Costs
only, and is maintained in constant dollars.
COST CATEGORIES
1) Cost
Elements. 2) Appropriations.
COST CENTER
1) An administrative unit, or
responsibility center, selected for the purpose of identifying and controlling
Costs. The unit has managerial responsibility, usually consists of a related
grouping of methods and Facilities, and is made up of Elements having common
cost Characteristics. 2) The basic unit of Control in cost Accounting.
COST
CONTRACT
1) A Contract which provides for payment to the Contractor of
Allowable Costs, incurred in performance of the contract, to the extent
prescribed in the contract. 2) A Cost Reimbursement contract, under which the
contractor receives no fee. See Contract Type.
COST CONTROL
The
application of procedures which result in the early illumination of potential
changes in resource requirements, and in the timely surveillance of the usage of
funds, to permit action that will keep Costs within a predetermined
range.
COST DATA
The term given to cost Statistics or Historical Cost
records which usually have not been analyzed and organized.
COST
DISALLOWANCE
Costs which the Contractor considers Allowable Costs, but which
are specifically not accepted for Reimbursement by a customer or the
Government.
COST DRIVER
Those Characteristics of a system or item which
have a major effect on the system's or item's Cost.
COST EFFECTIVENESS
1)
The measure of the Benefits to be derived from a system or item, with Cost as
the primary, or one of the primary, measures. 2) A measure of the Operational
Capability added by a system, as a function of its Life Cycle Cost.
COST
EFFECTIVENESS ANALYSIS
A method for examining alternative means of
accomplishing a desired objective or mission for the purpose of selecting the
alternative which will provide the greatest Effectiveness for the Cost. See
Benefit Cost Analysis.
COST ELEMENT
An identifiable function, or a common
group of functions, which have been established as a separate entity for the
purpose of Estimating, collecting, controlling, and reporting contract Costs.
Cost Elements often include Functional Area groupings (i.e., Engineering,
manufacturing, test, etc.), Acquisition Phase categories (i.e., Development,
production, operating and support, etc.), or types of cost (i.e., labor,
material, overhead, etc.). See also Cost Categories.
COST ESTIMATE
1) A
judgment or opinion regarding the Cost of an object, Commodity, or service. 2)
The product of a Cost Estimating procedure, which specifies the expected dollar
cost required to perform a stipulated task, or to acquire a specific item. A
cost Estimate may constitute a single value or a range of values. 3) A
calculation of the total resources (labor hours, material costs), travel,
Computer costs and other costs, including appropriate rates and Factors, which
are required to accomplish a Contract, task, or work item.
COST ESTIMATE
TYPES
Cost Estimates are grouped into four general categories: (a) Planning
Estimates, often referred to as Rough Order of Magnitude or Ball Park Estimates,
which are intended to grossly approximate the value of a given task or program.
Planning Cost estimates are of a low confidence level, since they are based upon
loosely defined program ground rules, plans, definition, and Data with respect
to scoping the overall schedules, statement of work, equipment lists, and
delivery requirements. Because of this, a significant risk allowance is usually
added to planning Estimates for undefined work and other unknowns. Planning
estimates are generally required early in the program definition Cycle for the
purpose of go-no go decisions. The amount of Estimating detail is minimal, and
normally only a top dollar value is provided. Planning estimates are submitted
for information purposes only and do not represent a formal Commitment. (b)
Budget Estimates, which are normally required for funding, fiscal planning, or
procurement decisions. Budget estimates are often derived through the use of
preliminary functional organization estimates and gross parameters, and are
based upon substantially well defined data and ground rules, but require
additional definition before a firm price can be quoted. An allowance for
undefined work and unknowns is generally added to budget estimates. Budget
estimates denote pricing accuracies that are superior to planning estimates, but
still do not represent a firm commitment. (c) Firm Cost Estimates, which are
used in Cost Proposals intended to be a binding obligation on a company. These
estimates are based on well defined plans and data, and are usually in response
to a customer firm request for Business that has a near term go-ahead. Firm
estimates require the submission of the greatest amount of substantiating
detail, and the preparation of an extensive backup package, to support
contractual Fact-finding and negotiations. (D) Not To Exceed (NTE), or Not Less
Than (NLT), Estimates, which are commitments from a Contractor as to the maximum
amount (or minimum Credit) required to accomplish (or delete) a specific task,
item, or procurement. NTE/NLT estimates are prepared from planning, Budget, or
firm estimate information. The amount of Contingency or NTE/NLT allowance added
is strictly an estimator or management judgment factor.
COST ESTIMATING
1)
The art of approximating the probable Cost or value of something, based on
information available at the time. 2) The art of predetermining the lowest
realistic cost and price of an item or activity which assure a normal profit.
See Cost Estimating Methods and Cost Estimating Process.
COST ESTIMATING
METHODS (OR METHODOLOGIES)
Cost Estimates are developed through a variety
Estimating methodologies, which may be applied individually, or in combination,
depending on the information and resources available to the Cost estimator. Each
of the methods requires an Analysis of the total job, and a definition of the
work to be performed in some detail. See Cost Estimating, Estimating
Methodology, and specific methodologies and types of Estimates, such as
Detailed, Empirical, Comparative, Analogy, Parametric, Statistical, Standard,
Round Table, Expert Opinion, Grass Roots, and Extrapolation from Actual
Costs.
COST ESTIMATING PROCESS
The process of developing a Cost Estimate
can be divided into the following basic steps: (a) Step 1, Define and plan the
work to be done in as much detail as possible. This step includes determining
the purpose, scope, and time Constraints for the Estimate, establishing an
Estimating team, and analyzing the details of the work to be done, and the kinds
and quantities of materials, parts, and equipment required. (b) Step 2, Identify
the Cost Elements or Cost generating Functional Areas (i.e., Engineering,
manufacturing, procurement, etc.) which will be required to do the work defined
in Step 1. (c) Step 3, Schedule by time the work and effort defined and
identified in Steps 1 and 2. (d) Step 4, Select appropriate Cost Estimating
Methodologies for each cost Element, and estimate the man hours, material costs,
and other cost generating variables, as well as the elapsed time required to
perform each detail of the work. (e) Step 5, Estimate the costing rates and
Factors for the work to be done. (f) Step 6, Apply the costing rates and factors
to the individual cost elements to establish total costs. (g) Step 7, Evaluate
the costs estimated so far. This step includes the application of alternative,
secondary methodologies to Cost Drivers, preparation of an independent cost
estimate, if desired, making any adjustments to the estimate that are required,
or requested resulting from the review and Analysis, and the application of
desired profit and other Cost Factors and prorations or additions, to establish
the final cost estimate. (h) Step 8, Present the estimate to management for
submittal to the customer. (i) Step 9, Finish documenting the rationale,
methodology, and supporting information utilized for the estimate; and, (j) Step
10, Support source selection, negotiation, Fact-finding, and/or Audits, and
update the estimate, as required. Although these steps are numbered
sequentially, in reality, the process is iterative, and individual steps often
occur out of sequence or repeatedly throughout the estimating process. For
instance, for an estimate to be useful and realistic, the estimator must involve
and apprise management throughout the process, and not wait to present the
estimate as a complete, final package.
COST ESTIMATING RELATIONSHIPS
(CER)
1) A mathematical expression defining Cost as the dependent Variable to
one or more independent cost driving variables. The relationship may utilize
costtocost variables, such as manufacturing hours to quality assurance hours, or
manufacturing hours to expendable material such as rivets, primer, or sealant,
or costtononcost variables, such as manufacturing hours to weight, or
Engineering hours to the number of engineering drawings. 2) A mathematical
equation defining cost as a function of one or more technical parameters, such
as performance or operating Characteristics. 3) A Factor that quantitatively
equates the affects of a specified parametric value with cost or effort.
COST
ESTIMATING UNCERTAINTY
A condition where resultant Actual Cost varies from
Cost Estimates, due to the inherent deficiencies in Cost Estimating procedures,
rather than to changes in the item or system being estimated.
COST
FACTOR
1) A Cost Estimating Relationship (CER), in which Cost is directly
proportional to a single independent variable. 2) A brief arithmetic expression
wherein cost is determined by the application of a Factor, such as a percentage
of labor or material, etc.
COST GENERATOR
A term used in system Cost
Estimates to cover a large group of agencies, Contractors, or armed services,
etc., involved with generating the Costs associated with the
system.


COST GROWTH
The net change in an estimated or Actual Cost
amount, over a Base figure previously established. The base must be relatable to
a program, project, or Contract, and be clearly identifiable with respect to
source, approval authority, specific items included, specific Assumptions made,
the date and amount.
COST INCURRED
1) A Cost identified through the use of
the Accrual Method of Accounting. 2) The cost of Direct Labor, Direct Materials,
and direct services identified with, and necessary for, the performance of a
Contract, and the cost of properly allocated and allowable indirect charges, all
already completed and paid for by the Contractor.
COST INPUT
A portion of
an Estimate received from a supporting functional organization or
division.
COST MANAGEMENT SYSTEM
A system which proposes that an estimated
planned value can be placed on items of work to be performed and once that work
is completed, that same planned value can be considered to be earned. See also
Cost/Schedule Control Systems Criteria.
COST MODEL
1) A compilation of
Cost estimating logic that aggregates Cost Estimating details into a total Cost
Estimate. 2) An ordered arrangement of Data, Assumptions, and equations that
permits translation of physical resources or Characteristics into costs. Cost
models generally: (a) consist of a set of equations, logic, programs, and input
formats to specify the problem; (b) allow for the input of program information,
including both system description data and Estimating Relationships; and, (c)
produce an output format.
COST OBJECTIVE
An Objective within a functional,
organizational subdivision, Contract, or other work unit, for which Cost Data
are desired, and for which provision is made to accumulate and measure the Cost
of processes, products, jobs, and capitalized projects, etc.
COST
OVERRUN
1) The amount by which a Contractor exceeds either the estimated
contract Cost, or the final limitation (Ceiling) of his Contract. 2) The amount
by which Actual Costs exceed expected or budgeted cost. See also Contract
Overrun.
COST PROPOSAL
A submission by a potential Contractor, for the
purpose of planning, or to be used for definitive negotiation, indicating the
Cost to the procuring Agency or buyer for the conduct of a specified extent of
work. The Proposal includes an amount of cost supporting detail commensurate
with the purpose, coverage, and other Characteristics of the proposal. The
proposal may or may not be in response to a Request for Proposal.
COST
REIMBURSEMENT
A family of pricing arrangements that provide for payment of
allowable, allocable, and reasonable Costs incurred in the performance of a
Contract, to the extent that such costs are prescribed or permitted by the
contract. See Reimbursable and Cost Reimbursement Contracts.
COST
REIMBURSEMENT CONTRACT
A Contract Type which provides for payment to the
Contractor of Allowable Costs incurred in the performance of the Contract, to
the extent prescribed in the contract.
COST RISK
An Assumption of possible
monetary loss in light of the complexity or unknown nature of the job or work to
be done. One of the Elements to be considered in the negotiation of a fair and
reasonable price, as well as in determining the type of Contract under which
performance will occur. See Risk Analysis.
COST SAVINGS
An action that
will result in a smaller than projected level of Costs to achieve a specific
Objective. Cost savings are usually related to Incentive Type Contracts, where
the Contractor and Government share in any difference in cost below the
estimated Target Cost incurred by the contractor to achieve the objective of the
Contract. It differs from Cost Avoidance, in that a cost target has been set
from which the amount of savings can be measured. In cost avoidance, the amount
is determined as the difference between two estimated cost patterns.
COST
SENSITIVITY
1) A measure of how Costs vary with changes in program or item
Characteristics. 2) A condition which exists when the amount of costs vary
greatly with a small variation or change in program or End Item characteristics.
See Sensitivity.
COST SHARING
An arrangement under which the Costs for a
program are shared by the two parties (Government and Contractor, or contractor
and subcontractor) concerned.
COST SHARING CONTRACT
A Cost Reimbursement
Contract under which the Contractor receives no fee, or only a small basic fee,
and is reimbursed only for an agreed portion of the Target Cost based on Cost
performance.
COST SUBSTANTIATION
The documentation used to support a Cost
Estimate. See Substantiation.

COST TRACK(ING)
1) A step by step record
of the revisions and updates of proposed Costs from the original submittal of a
Baseline estimate to the final agreement on costs. 2) A historical record of
selected cost information (estimated or actual), with written Analysis which
explains variance among cost entries. 3) The flow of Cost Data from the summary
total to the detailed Supporting Data. 4) Establishing and maintaining permanent
records of successive Cost Estimates, together with the reasons for changes or
variances in those cost Estimates.
COST TYPE CONTRACT
A Contract which
provides for payment to the Contractorof Allowable Costs in the performance of
the contract, to the extent prescribed in the contract. See Cost Contract and
Cost Reimbursement Contract.
COST UNDERRUN
1) The amount by which actual
contract Cost is less than either the estimated Contract cost, or the final
limitation (Ceiling) of the contract. 2) The amount by which Actual Costs are
less than expected or budgeted cost.
COST VALIDATION
1) An Examination or
Cost Analysis to determine the validity and accuracy of a Cost Estimate and its
computation. 2) A test of a Cost estimate to confirm that it is sound,
wellgrounded on Cost Estimating Methods, and founded on fact, or capable of
being justified, supported, and defended. 3) A test of the accuracy, accounting,
or development of the resource Data used to substantiate or derive a cost
Estimate.
COST VARIANCE
1) A Cost Overrun or Cost Underrun. 2) The
Deviations from the Baseline plan, as determined by a comparison of the Actual
Costs (Actual Cost of Work Performed) with the Earned Value (Budgeted Cost of
Work Performed). Cost variance are generally identified separately for
Development, Procurement, and construction, and are also classified, by cause,
according to the following categories: (a) Quantity change; (b) Engineering
Change; (c) Support change; (d) Schedule change; (e) Economic change; (f)
Estimating change; (g) Unpredictable change; (h) Contract performance
incentives; and, (i) Contract cost overrun (or underrun).
COST
VERIFICATION
The process of checking a Cost Estimate for mathematical
accuracy and proper Cost Tracking.E
ESTIMATE
1) To
evaluate and calculate the approximate quantity, Cost, or extent of a given item
or task. 2) A calculation of the total resources (labor hours, material costs),
travel, Computer costs and other costs, including appropriate rates and Factors,
which are required to accomplish a contract, task or work item. See Estimating
and Cost Estimate.
ESTIMATE TO COMPLETION (ETC)
An Estimate of all Costs
for the authorized but unaccomplished portion of a specific Contract from the
date of the estimate through contract completion. See also Balance to Complete
Estimate.
ESTIMATED ACTUALS
The Costs reported to a contract during a
contractor's accounting year, consisting of: (a) the Direct Labor and material
reported in this period as Actuals, which are not subject to revision; and, (b)
the applicable Overhead and General and Administrative (G&A) Costs, as
reported to the contract on approved Billing rates. The term "estimated actuals"
is used because these rates cannot be firm until the close of the accounting
year and the completion of the Government Audit and negotiation of allowable
charges to overhead and G&A pools. Contract Billings are then adjusted
upward or downward to reflect the results of the approved overhead charges and
rate negotiations.
ESTIMATED COST
1) The conversion of Estimates into
dollars by the application of rates and Factors. 2) The amount stated in a
contract as the estimated Cost. 3) In proposal usage, the estimated cost
includes costs without profit or fee.
ESTIMATED COST AT COMPLETION
The
current Estimate of what the final Cost will be for a specific task, whether it
is the total contract or just a portion thereof. It consists of actual Direct
Costs, plus Indirect Costs allocable to the contract or task, plus the estimate
of costs (direct and indirect) for Authorized Work remaining to be
accomplished.
ESTIMATED TOTAL PRICE
Total Cost plus Fee or Profit,
synonymous with the term Price.
ESTIMATING
1) The art of approximating the
probable worth, extent, quantity, quality, or character of something based on
information available at the time. 2) The prediction of Cost(s). 3) The
generation of detailed and realistic forecasts of hours, material costs, or
other requirements for a task, subtask, operation, or a part or groups thereof,
generally in response to a Request for Proposal or specific Statement of Work.
Estimating also covers the generation of forecasted costing Rates and Factors,
with which estimate Variables may be converted to costs, and the application of
these costing rates and Factors to "estimate numbers" to establish forecasted
costs. See also Estimate, Cost Estimate, Cost Estimating, and Cost Estimating
Methods.
ESTIMATING INSTRUCTIONS
Direction specifying the information and
inputs required to develop, prepare, and document a Cost Estimate.
ESTIMATING
METHODOLOGY
1) The approach used to develop an Estimate. 2) A description of
the Estimating system utilized and the steps undertaken to achieve a particular
estimate. 3) An explanation of how an estimate was calculated, as opposed to the
Rationale, which is what makes the estimate reasonable or valid. See also Cost
Estimating Methods, Estimating Techniques, and Methodology.
ESTIMATING
RELATIONSHIP
1) A statement describing how two or more Variables affect each
other. 2) A mathematical formula used to derive an Estimate of one variable
based on its relationship to other variables. Estimating relationships may be
simple multipliers, which, when applied to other variables, establish an
estimate of hours, material Cost, or some other basic estimate. The use of
Estimating relationships or Cost Estimating Relationships (CER) is often
referred to as Parametric Estimating. See also Factor.
ESTIMATING
TECHNIQUE
The processes or procedures used to develop an Estimate, estimating
techniques include Cost Models, Cost Estimating Relationships, and Improvement
Curves, etc. See also Cost Estimating Methods, Estimating Methodology, and
Methodology.
ESTIMATOR
A person who performs Estimating
tasks.
EVALUATE
To ascertain, judge, or fix the value, amount, or worth of
something.
EVALUATION
The review and Analysis of information or Data. See
also Technical Evaluation and Test and Evaluation.
EVALUATION CRITERIA
1)
The standards against which performance, conformance and/or accomplishments are
measured and evaluated. 2) In a Request for Proposal, the list of specific
requirements and standards against which all Proposals will be rated and judged.
See also Criteria for Evaluation.

O
OPERATING COST

1) The total
Outlay in Cash, or its equivalent, applied in carrying out a specific program or
function. 2) Those program Costs necessary to operate and maintain military
Capability. These costs include the DoD Appropriations categories of Military
Personnel and Operations and Maintenance. 3) A alternate Life Cycle Cost term
for Operating and Support Cost.

OPERATING TIME

The time during
which a system is operating in a manner acceptable to the
operator.

OPERATION

1) A method of productive activity. 2) The
intentional changing of an object in any of its physical or chemical
Characteristics. 3) The Assembly or disassembly of parts or objects. 4) The
preparation of an object for another operation, transportation, inspection, or
storage. 5) The planning, calculating, giving, or receiving of information. 6)
Military action using deployed forces.

OTHER COSTS

A Cost Element
which covers Costs not usually listed under Direct Material, Direct Labor, or
Overhead. Examples of other costs include costs for Computer time, travel,
freight, Consultants, remote activities, and taxes,
etc.

OVERHEAD

A Cost which, because of its incurrence for common
or joint objectives, is not readily subject to treatment as a Direct Cost. Such
Indirect Cost is incurred to benefit the total Direct Cost or Business base of a
contractor. The character of overhead cost thus requires Estimating, Budgeting,
and Control techniques that take into account the total business base of a
contractor. Accordingly, the overhead applicable to any one Cost Estimate or
Contract is by an appropriate distribution of indirect costs through the use of
a rate per hour or percentage applied to direct hours or Costs.

OVERHEAD
BUDGET

A Management allocation of planned Indirect Costs to each
established Overhead Pool or organization.

OVERHEAD POOL

A
grouping of Overhead expenses determined to be applicable to a previously
determined distribution Base, such as manufacturing or Engineering Direct Labor
hours.

OVERHEAD RATES

Indirect dollars per hour or Cost to cost
relationships that mathematically reflect the distribution of Overhead costs
over a labor or cost Base.

OVERRUN

Costs in excess of the
contemplated or Target Cost. See Contract Overrun.

OWNERSHIP
COST

The Cost of the Cost Elements within the Operating and Support Cost
category, exclusively. O&S costs include those costs associated with
operating, modifying, maintaining, supplying, and supporting a weapon/support
system in the DoD inventory.

P
PARAMETRIC COST ESTIMATING
A Cost
Estimating Methodology, using statistical relationships between Historical Costs
and other program variables such as system physical or performance
Characteristics, contractor output measures, and manpower loading, etc. 2) An
Estimating technique which employs one or more Cost Estimating Relationships for
the measurement of Costs associated with the Development, manufacture, and/or
modification of a specified End Item based on its technical, physical, or other
characteristics. See also Statistical Cost Estimating.

PRICE
1) Value
or worth. 2) The sum of money or goods asked or given in exchange for something.
3) The Cost at which something is obtained. 4) The dollar value for which a
company will sell its product or commit to a contract. Price includes Profit or
Fee added to cost. 5) A Cost Model available on a fee basis to Estimate hardware
and software costs.
PRICE AND AVAILABILITY (P&A) DATA
An Estimate of
the Cost of an item and its possible delivery dates.
PRICE AND AVAILABILITY
(P&A) STUDY
The effort required to prepare Price and Availability Data
for use in the preparation of a letter of obligational authority.
PRICE
ANALYSIS
The process of examining and evaluating a prospective Price, without
an Evaluation of the separate Cost Elements and proposed Profit of the
individual offeror whose price is being evaluated. Price Analysis may be
accomplished by: (a) a comparison of submitted quotations; (b) a comparison of
price quotations and contract prices with current quotations for the same or
similar items; (c) the use of parameters (dollars per pound, for instance);
and/or, (d) a comparison of proposed prices with independently developed Cost
Estimates.
PRICE BREAKDOWN
The orderly listing of the Functional Cost
Categories and their Cost Elements which constitute a Price.
PRICE (LEVEL)
INDEX
1) A ratio indicating the relationship between Prices at two different
time periods. Labor and Materials, within designated industry areas, are the two
resources usually considered in determining a price index. The costofliving
index is a form of price index. 2) A Factor used to convert Constant Dollar
amounts from one year to another.
PRICE LIST
A listing of sales or catalog
Prices for a company's products.
PRICED BILL OF MATERIAL
A list of all
Material complete with unit and total Prices for a specific subassembly,
Assembly, or End Item. See Bill of Material.
PRICING
1) The establishment
of a sales Price. 2) The development and justification of sales price proposals,
including the selection, projection, and Evaluation of rates, ratios, Factors,
and comparative analyses with present or past programs and Market
evaluations.
PRICING AGREEMENTS
A written agreement between the contractor
and the Government, describing how the contractor's Estimating system will be
employed in preparing and supporting contractor price Proposals. The agreement
may encompass such areas as proposal structure, requirements for Cost and
Pricing Data, use of Forward Pricing Rate Agreements, pricing formulas, and
identification and use of Data banks, etc. See also Pricing Rates.
PRICING
ARRANGEMENT
An agreedto basis between contractual parties for the payment of
amounts for specified performance. Usually expressed in terms of a specific
costreimbursement or fixedprice type arrangement. See Contract Type.
PRICING
CENTER
A segment of a company organizationally and functionally chartered to
have separate Overhead accounts and its own overhead rates for use in
negotiating and pricing contracts that it will perform.

PRICING
GUIDELINES (OR INSTRUCTIONS)
Memos or documents containing Proposal plans,
strategy, organization instructions, or Request For Proposal requirements. See
Estimating Instructions.
PRICING PACKAGE
(OBSOLETE) An old term used in
Proposals for a task or a group of tasks, as determined from the contract
Statement of Work. Current proposals generally price work by Work Breakdown
Structure tasks.
PRICING RATES
Rates negotiated with the resident
Administrative Contracting Officer for use in Pricing new contract Proposals and
follow on Business. Negotiations are normally conducted once each year, or
whenever either party determines is appropriate. See also Forward Pricing Rate
Agreements and Pricing Agreements.


ภาคผนวก 2
รายงานการศึกษา
รายละเอียดลักษณะและการเปรียบเทียบของระบบข้อกำหนด นานาชาติ (A Description and
Comparison of National Specification Systems)
href="http://www.icis.org/Technical/ICIS_Report_1-2002.pdf"
target=_blank>http://www.icis.org/Technical/ICIS_Report_1-2002.pdf


International
Construction Information Society (2001)
ได้ทำการศึกษาและจัดทำรายงานแสดงรายละเอียดรูปแบบลักษณะของข้อกำหนดและทำการเปรียบเทียบ
ระบบการจัดทำข้อกำหนดของสมาชิกของสมาคมข้อมูลการก่อสร้างระหว่างประเทศ (The
International Construction Information Society,
ในอดีตคือกลุ่มข้อกำหนดการก่อสร้าง Building Specification Group – BSG)จำนวน 14
ราย จากประเทศต่าง ๆ รวม 12 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา สาธารณรัฐ เชค
ฟินแลนด์ เยอรมัน ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน สหราชอาณาจักร
และสหรัฐอเมริกา
ในรายงานฉบับนี้ คณะทำงานได้ทำการศึกษา
และวิเคราะห์ระบบข้อกำหนด ของประเทศต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึง
ลักษณะและรายละเอียดต่าง ๆ ของระบบข้อกำหนด ภายใต้หัวข้อ ดังต่อไปนี้
1.
ประเภทของระบบข้อกำหนด
2. ขอบเขตทั่วไปของระบบข้อกำหนด
3.
การแบ่งหมวดหมู่และโครงสร้างของระบบข้อกำหนด
4.
ผู้ใช้และวิธีการใช้ระบบข้อกำหนด
5. การปรับปรุงระบบข้อกำหนด
6.
การอ้างอิงผลิตภัณฑ์
7. แนวทางการใช้ระบบข้อกำหนด
8. การใช้คอมพิวเตอร์
9.
การเชื่อมโยงกับเอกสารอื่นๆ
10. ปริมาณการใช้
11.
เนื้อหาด้านด้านกฎหมายและสัญญา
12.
เนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อข้อกำหนด

การศึกษารายละเอียดจากรายงานฉบับนี้ ทำให้ทราบถึงลักษณะต่าง ๆ
ของข้อกำหนดของต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นเพื่อการจัดแบ่งหมวดหมู่
ประเภทของงานต่าง ๆ
ภาคผนวก 3
MasterFormat™ 2004 Edition: Numbers &
Titles (PDF).
Construction Specifications Institute (CSI).

href="http://www.csinet.org/s_csi/pdf.asp?TP=/s_csi/docs/9400/9361.pdf"
target=_blank>http://www.csinet.org/s_csi/pdf.asp?TP=/s_csi/docs/9400/9361.pdf


Construction
Specifications Institute (CSI) เป็นสถาบันมาตรฐานข้อกำหนดของสหรัฐอเมริกา
ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบสำหรับข้อกำหนดเพื่อการก่อสร้าง ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1961
จนแล้วเสร็จเป็น มาตรฐานการจัดแบ่งหมวดหมู่ของข้อกำหนดเพื่อการก่อสร้าง
MasterFormat (The CSI Format for Construction Specifications) ใน ปี ค.ศ. 1964
จากนั้นก็มีการปรับปรุง เพิ่มเติม เป็นระยะ ๆ จนถึงฉบับล่าสุด ใน ปี ค.ศ. 1995
มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ของข้อกำหนดเป็น 16 หมวด
และได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน
ในประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการบริหารการก่อสร้าง
ภายใต้คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา ของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) ได้จัดทำเอกสาร “แนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคาร
ในส่วนของงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม” และเอกสาร
“แนวทางการจัดการข้อมูลงานก่อสร้าง สำหรับการประเมินและควบคุมราคางานก่อสร้าง”
โดยประยุกต์ใช้ MasterFormat ของ Construction Specifications Institute (CSI)
ด้วยเหตุผลที่ว่า ระบบนี้เป็นระบบที่ยอมรับ และใช้กันแพร่หลายทั่วโลก
(คณะอนุกรรมการบริหารการก่อสร้าง, 2542)

 หัวข้อการจัดหมวดหมู่ตามมาตรฐาน
ของ สถาบันข้อกำหนดการก่อสร้าง สหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 1995 (MASTER LIST OF
SPECIFICATIONS : CONSTRUCTION SPECIFICATIONS INSTITUTE 1995)
DIVISION 1
GENERAL REQUIREMENTS
หมวดที่ 1 ความประสงค์ ทั่วไป
DIVISION 2 SITE
WORK
หมวดที่ 2 งานสนาม
DIVISION 3 CONCRETE
หมวดที่ 3
งานคอนกรีต
DIVISION 4 MASONRY
หมวดที่ 4 วัสดุก่อ
DIVISION 5
METALS
หมวดที่ 5 งานโลหะ
DIVISION 6 CARPENTRY
หมวดที่ 6
งานไม้
DIVISION 7 THERMAL AND MOISTURE PROTECTION
หมวดที่ 7
งานป้องกันความร้อนและความชื้น
DIVISION 8 DOORS AND WINDOWS
หมวดที่ 8
งานประตู และหน้าต่าง
DIVISION 9 FINISHES
หมวดที่ 9 งานตกแต่ง
DIVISION
10 SPECIALTIES
หมวดที่ 10 งานพิเศษเฉพาะอย่าง
DIVISION 11
EQUIPMENT
หมวดที่ 11งานอุปกรณ์
DIVISION 12 FUNISHINGS
หมวดที่ 12
งานเฟอร์นิเจอร์
DIVISION 13 SPECIAL CONSTRUCTION
หมวดที่ 13
งานก่อสร้างพิเศษ
DIVISION 14 CONVEYING SYSTEM
หมวดที่ 14
งานระบบการลำเลียงขนส่ง
DIVISION 15 MECHANICAL
หมวดที่ 15
งานเครื่องกล
DIVISION 16 ELECTRICAL
หมวดที่ 16 งานระบบไฟฟ้า


การปรับปรุง แก้ไข ขยายเพิ่มเติม รายละเอียดการจัดหมวดหมู่ตามมาตรฐาน ของ
สถาบันข้อกำหนดการก่อสร้าง สหรัฐอเมริกา ฉบับใหม่ ปี ค.ศ.
2001-2003

ด้วยเหตุแห่งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างรวมถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้ฐานข้อมูล ระบบการประกวดราคาออนไลน์
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันได้มอบหมายให้คณะทำงาน เริ่มศึกษา รวบรวมข้อมูล
จากองค์กรกว่า 500 องค์กร หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข ขยายเพิ่มเติม
รายละเอียดการจัดหมวดหมู่มาตรฐาน ตั้งแต่ เดือน เมษายน ปี ค.ศ. 2001


การปรับปรุงได้ดำเนินการภายใต้แนวทาง ดังนี้
1.
พยายามเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมให้น้อยที่สุด
2.
คงส่วนของผลิตภัณฑ์ในข้อกำหนดไว้
3.
จัดทำรูปแบบของข้อกำหนดให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น
4.
ขยายขอบเขตของข้อกำหนดให้ครอบคลุมวิศวกรรมด้านอื่น เพิ่มจากงานอาคาร
5.
ปรับปรุงรูปแบบให้สอดคล้องกับหลักการจัดแบ่งหมวดหมู่ใหม่
6.
เผื่อหัวข้อสำหรับการเพิ่มเติมในอนาคต
7. คงความสอดคล้อง
การสัมพันธ์ระหว่างหมวดหมู่ไว้
8. ขยายขอบข่ายความครอบคลุมของข้อกำหนดให้ครบวงจร
รวมถึงด้านการใช้งานจากฝ่ายเจ้าของงานและผู้จัดการด้านสาธารณูปโภค
กำหนดการจำหน่ายจ่ายแจก
เพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ ภายใน เดือน กันยายน ค.ศ. 2004 นี้


หัวข้อการจัดหมวดหมู่ ฉบับใหม่ ของ สถาบันข้อกำหนดการก่อสร้าง สหรัฐอเมริกา ฉบับ
ค.ศ. 2004 (MASTER LIST OF SPECIFICATIONS : CONSTRUCTION SPECIFICATIONS INSTITUTE
2004)

กลุ่ม: การจัดซื้อจัดหาและสัญญา
หมวด 00
-การจัดซื้อจัดหาและสัญญา

กลุ่ม : ข้อกำหนด
กลุ่มย่อย :
ความต้องการทั่วไป
หมวด 01 - ความต้องการทั่วไป
กลุ่มย่อย :
การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก
หมวด 02 - ลักษณะสภาพที่เป็นอยู่
หมวด 03 -
งานคอนกรีต
หมวด 04 - งานวัสดุก่อ
หมวด 05 - งานโลหะ
หมวด 06 - งานไม้
พลาสติก และวัสดุประกอบอื่น ๆ
หมวด 07 - งานป้องกันความร้อนและความชื้น
หมวด
08 – งานช่องเปิด ประตูและหน้าต่าง
หมวด 09 - งานตกแต่ง
หมวด 10 -
งานพิเศษเฉพาะอย่าง
หมวด 11 - งานอุปกรณ์
หมวด 12 - งานเฟอร์นิเจอร์
หมวด
13 - งานก่อสร้างพิเศษ
หมวด 14 - งานระบบการลำเลียงขนส่ง
กลุ่มย่อย :
งานสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านบริการ
หมวด 21 – งานระงับอัคคีภัย
หมวด 22 -
งานท่อสุขาภิบาล และสุขภัณฑ์
หมวด 23 - งานระบบระบายอากาศและปรับอากาศ
หมวด
25 – ระบบควบคุมอัตโนมัติแบบเบ็ดเสร็จ
หมวด 26 - งานไฟฟ้า
หมวด 27 -
งานระบบโทรคมนาคม
หมวด 28 –
การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มย่อย :
งานสนามและโครงสร้างพื้นฐาน
หมวด 31 - งานดิน
หมวด 32 -
งานปรับปรุงพื้นที่ภายนอก
หมวด 33 - ระบบสาธารณูปโภค
หมวด 34 -
งานขนส่ง
หมวด 35 - งานทางน้ำและทะเล
กลุ่มย่อย :
งานอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการ
หมวด 41 – อุปกรณ์ในการควบคุมจัดการวัสดุ
หมวด
42 – อุปกรณ์ในการควบคุมความร้อน ความเย็น และกระบวนการ ลดความชื้น
หมวด 43 –
อุปกรณ์ในการควบคุมแก๊ส ของเหลว การทำให้บริสุทธิ์และ การเก็บบรรจุ
หมวด 44 –
อุปกรณ์ในการควบคุมมลภาวะ
หมวด 45 – อุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมการผลิตเฉพาะ
หมวด
46 – อุปกรณ์ในการควบคุมของเสีย
หมวด 48 -
แหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้า

ภาคผนวก 4 A
Engineering Instructions :
Construction Cost Estimates
U.S. Army Corps of Engineers
href="http://www.hq.usace.army.mil/cemp/e/ec/PDF/EI01D010"
target=_blank>http://www.hq.usace.army.mil/cemp/e/ec/PDF/EI01D010
%20Construction%20Cost%20Estimates.pdf

This
document establishes uniform guidance to describe methods, procedures, and
formats for the preparation of construction cost estimates for U. S. Army Corps
of Engineers projects. Guidance is also provided for the preparation of
estimates for project/construction contract modifications.

ภาคผนวก 4
B
Engineering Regulation : Civil Works Cost Engineering
U.S. Army Corps of
Engineers
href="http://www.usace.army.mil/inet/usace-docs/eng-regs/er1110-2-1302/entire.pdf"
target=_blank>http://www.usace.army.mil/inet/usace-docs/eng-regs/er1110-2-1302/entire.pdf


This
Engineering Regulation (ER) provides policy, guidance, and procedures for cost
engineering responsibilities for all Civil Works projects assigned to the U.S.
Army Corps of Engineers (USACE).

Appendix A - References
Appendix B -
Abbreviations and Acronyms
Appendix C - Type of Cost Estimates
Appendix D
- Procedures for Preparation of Cost Estimates
Appendix E - Typical Civil
Works Project Development
Appendix F - Standard Estimating Forms
Appendix
G - Preparation of Dredge Cost Estimates
Appendix H - Regional Dredge
Teams


ภาคผนวก 5
Engineering Pamphlets : Construction Equipment
Ownership and Operating Expense Schedule
U.S. Army Corps of Engineers
href="http://www.usace.army.mil/inet/usace-docs/eng-pamphlets/ep1110-1-8"
target=_blank>http://www.usace.army.mil/inet/usace-docs/eng-pamphlets/ep1110-1-8
(vol7)/toc.htm

Table
of Contents
Chapter 1 - Introduction
Chapter 2 - Methodology for
Construction Equipment
Chapter 3 - Adjustments to Hourly Rates
Chapter 4
- Methodology for Dredging Plant and Marine Equipment
Appendix A -
References
Appendix B - Area Factors
Appendix C - Guide for Selecting
Operating Conditions
Appendix D - Equipment Hourly Expense Calculation
Factors
Appendix E - Economic Indexes for Construction Equipment

Appendix F - Tire Description and Tire Cost
Appendix G - Tire Life and
Tire Wear Factors
Appendix H - Manufacturer List
Appendix I - Federal
Cost-of-Money Rate
Appendix J - Equipment Accessories
Appendix K -
Acronymns
Appendix L - Ground Engaging Component Costs Included in
Repairs

ภาคผนวก 6
ตาราง Factor F
 งานอาคาร
 งานทาง

งานสะพานและท่อเหลี่ยม

href="http://www.gprocurement.go.th/02_price/index.php"
target=_blank>http://www.gprocurement.go.th/02_price/index.php0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...