Online Videos by Veoh.com

เนื้อเพลง pray จาก Autumn in my heart


hok shi na reul dduh na ryuh neun geu dae mam ee him deun na reul wee hae suh geu run ee yoo in ga yo ha roo man keum mul uh jyuh do gwen cha na yo geu dae uh di iss suh do sa rang in gul mid uh yo

geu ttaen nan mi chyuh mol lass jyo na reul bo dun geu dae noon bit jak eun geu dae uh ggae jo cha do an ah jool soo ob dun nae ga shil uh jyo wuhhhhh~~~

on je gga ji seul peun oon myung oo ril gal la no ah do ddo da shi geu dae mam eul ool li ji neun an eul guh eh yo uh ddun gut do na eh geu deal dae shin hal soo ob gi eh ee jeh neun geu dae bo da so joong han gun nae geh ob dun gul ah na yo

na reul bo myuh oon neun geu dae geu mi so ga nae gen nuh moo na buk chan geu run heng bok in gul yo duh ga gga ee gi dae wa do gwen cha na yo geu dael soom gyul neu ggi neun ji geum ee soon kan chu rum

geu ttaen nan mi chyuh mol lass jyo na reul bo dun geu dae noon bit jak eun geu dae uh ggae jo cha do an ah jool soo ob dun nae ga shil uh jyo wuhhhhh~~~

on je gga ji seul peun oon myung oo ril gal la no ah do ddo da shi geu dae mam eul ool li ji neun an eul guh eh yo uh ddun gut do na eh geu deal dae shin hal soo ob gi eh ee jeh neun geu dae bo da so joong han gun nae geh ob dun gul ah na yo

on je gga ji na yuh gi is suh yo jak eun son gil dah eun go se geu dae sa rang ee na reul bool lyut jyo geu dae gyut teu ro wuhh~~~

on je gga ji seul peun oon myung oo ril gal la no ah do ddo da shi geu dae mam eul ool li ji neun an eul guh eh yo uh ddun gut do na eh geu deal dae shin hal soo ob gi eh ee jeh neun geu dae bo da so joong han gun nae geh ob dun gul la la li li la~~~

หก ชี นา รึล ตอ นา รยอ นึน เคอ เด มา มี ฮิม ดึน นา รึล วี เฮ ซอ เคอ รอน อี ยู อิน กา โย ฮา รู มาน คึม มอ ลอ จยอ โด เกวน ชา นา โย เคอ เด ออ ดิ อิ ซอ โด ซา ราง อิน กอล มี ตอ โย

เคอ เตน นาน มี ชยอ โมล ลาต จโย นา รึล โบ นึน เคอ เด นุน บิจ จาก กึน เคอ เด ออ เก โจ ชา โด อัน นา จุล ซู ออบ ตอน เน กา ชิล ลอ จโย โว~

ออน เจ กา จี ซึล พึน อุน มยอง อู ริล กาล ลา โน อา โด โต ดา ชี เคอ เด มา มึล อุล ลี จี นึน ฮา นึล กอ เย โย ออ ตอน กอต โด นา เย เคอ เดล เด ชิน ฮาล ซู ออบ กี เย อี เจ นึน เคอ เด โบ ดา โซ จุง ฮาน กอน เน เก ออบ ตาน กอล อา นา โย

นา รึล โบ มยอ อุน นึน เคอ เด เคอ มี โซ กา เน เกน นอ มู นา บอก ชาน เคอ รอน เฮง โบก กิน กอล โย ดอ กา กา อี กี เด วา โด เกวน ชา นา โย เคอ เด ซุม กยอล เนอ กี นึน จี กึม อี ซุน กาน ชอ รอม

เคอ เตน นาน มี ชยอ โมล ลาต จโย นา รึล โบ นึน เคอ เด นุน บิจ จาก กึน เคอ เด ออ เก โจ ชา โด อัน นา จุล ซู ออบ ตอน เน กา ชิล ลอ จโย โว~

ออน เจ กา จี ซึล พึน อุน มยอง อู ริล กาล ลา โน อา โด โต ดา ชี เคอ เด มา มึล อุล ลี จี นึน ฮา นึล กอ เย โย ออ ตอน กอต โด นา เย เคอ เดล เด ชิน ฮาล ซู ออบ กี เย อี เจ นึน เคอ เด โบ ดา โซ จุง ฮาน กอน เน เก ออบ ตาน กอล อา นา โย

ออน เจ กา จี นา ยอ กี อิส ซอ โย จาก กึน ซุน กิล ดา อึน โก เซ เกอ เด ซา ราง งี นา รึล บุล ลอท จโย เคอ เด กยอท เทอ โร โว~

ออน เจ กา จี ซึล พึน อุน มยอง อู ริล กาล ลา โน อา โด โต ดา ชี เคอ เด มา มึล อุล ลี จี นึน ฮา นึล กอ เย โย ออ ตอน กอต โด นา เย เคอ เดล เด ชิน ฮาล ซู ออบ กี เย ฮี เจ นึน เคอ เด โบ ดา โซ จุง ฮาน กอน เน เก ออบ ตาน กอล ลา ลา ลี ลี ลา

โดยคุณ : talay

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...