หนังสือ + 3 VideoCD รหัสสินค้า: P-HEA-13
สำหรับผู้ที่ต้องการออกกำลังกายด้วยวิธีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ หนังสือพร้อมวีซีดีสาธิตฝึกตามได้ทันที โดย อาจารย์ประสิทธิ์ รัตนวงศาโรจน์ ผู้ก่อนตั้ง ชมรมซื่อไห่ ณ สวนลุมพินี

ไท้เก๊ก เป็นศิลปะมวยจีนประเภทมวยกำลังภายใน ที่มุ่งเน้นการฝึกจิตและพลัง ผู้ฝึกจะเน้นการหายใจและสมาธิ ซึ่งต้องสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายให้ประสานรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ไท้เก๊กช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบหัวใจและปอด รวมทั้งเพิ่มความแข็งแรงและความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ


ไท้เก๊ก 24 ท่า:


- เริ่มต้นกระบวนท่า
- ม้าป่าสยายแผงคอ
- กระเรียนขยับปีก
- งอเข่าเดินย่างก้าว
- สองมือดีดสายพิณ
- ก้าวถอยพลักซ้ายขวา
- รวบหางนกยูงซ้าย
- รวบหางนกยูงขวา
- ก้าวซ้ายมือถือแส้
- ลีลาม้าชะเง้อ
- ท่วงท่าถีบเท้าขวา
- สองหมัดชกกกหู
- พลิกกายถีบเท้าซ้าย
- กดต่ำยกเท้าขวา
- กดต่ำยกเท้าซ้าย
- กระสวยร้อยซ้ายขวา
- งมเข็มใต้สมุทร
- ภูผาสมานไหล่
- พลิกกายกำหมัดฝาด
- ท่วงท่าเสมือนปิด
- สองมือกากบาท
- ยุติกระบวนก่า

ราคาพิเศษ ฿213.00
ราคาปกติ ฿250.00
ประหยัด ฿37.00


หนังสือ 4 เล่ม + 14 VideoCD รหัสสินค้า: I-ENG-15
รวมสุดยอดสื่อการสอนภาษาอังกฤษ หนังสือ 4 เล่ม 14 CDs

แถม! เพลงบรรเลงเปียโน Mozart 10 เพลง และ เพลงดนตรีบำบัด 14 เพลง (แถมฟรี 2 แผ่น มูลค่า 400 บาท)

* โปรโมชั่นราคานี้ จะเป็นราคาที่รวมของแถมมูลค่า 400 แล้ว

ไวยากรณ์อังกฤษฉบับสมบูรณ์ ได้รวบรวม 4 สุดยอดสื่อการสอนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับไวยากรณ์เอาไว้


เนื้อหาภายใน:
อ่านอังกฤษให้เข้าใจ 1
(หนังสือ 1 เล่ม + 4 VideoCD)
DISC 1:
• Introduction
• Word and Part of Speech
• Nouns and Verbs
• Pronouns

DISC 2:
• Adjective and Adverb
• Conjunction
• Preposition

DISC 3:
• Sentense
• Clauses
• Adjective Clause

DISC 4:
• กฎเกณฑ์อื่นๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับ Adjective Clause
• Adverb Clause
• Verbless Clause

อ่านอังกฤษให้เข้าใจ 2
(หนังสือ 1 เล่ม + 3 VideoCD)
DISC 1:
• Noun clause
• หน้าที่อื่นๆ ของ Noun clause
• เงื่อนไขอื่นๆ ของ Noun clause
• Exercise 34
• Exercise 35
• Exercise 36
• Exercise 37

DISC 2:
• Phrases
• Noun Phrases
• Participial Phrases
• Gerund Phrases
• Infinitive Phrases
• Prepositional Phrases
• Appositive Phrases

DISC 3:
• Sentense
• Clauses
• Adjective Clause
• Exercise 48
• Exercise 49
• Exercise 50
• Exercise 51
• Exercise 52
• การทบทวน
• การนำไปใช้
• บทส่งท้าย

ไวยากรณ์อังกฤษเป็นเร็ว
(หนังสือ 1 เล่ม + 4 VideoCD)
DISC 1: FEATURE
Nouns
- คำนามนับได้ (Countable Nouns)
- คำนามนับไม่ได้ (Uncountable Nouns)
- แบบฝึกหัดที่ 1
Articles
- Indefinite article
- Definite Article “The”
- แบบฝึกหัดที่ 2

DISC 2: FEATURE
Agreement
- หลักการใช้ Agreement
- แบบฝึกหัดที่ 3
Pronoun
- Personal Pronoun (บุรุษสรรพนาม)
- Possessive Pronoun (สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ)
- Reflexive Pronoun
- แบบฝึกหัดที่ 4

DISC 3: FEATURE
Auxiliaries
- The auxiliary “do”
- Do, Does และ Did ที่ไม่ใช่ Auxiliarly
- The auxiliary “be”
- The auxiliary “have”
- แบบฝึกหัดที่ 5
Tense
- Present Simple Tense
- แบบฝึกหัดที่ 6

DISC 4: FEATURE
Tense (ต่อ)
- Past Simple Tense
- แบบฝึกหัดที่ 7
- Present Continuous Tense
- แบบฝึกหัดที่ 8
- Past Continuous Tense
- แบบฝึกหัดที่ 9
- Future Simple Tense
- แบบฝึกหัดที่ 10
- แบบฝึกหัดที่ 11
- แบบฝึกหัดท้ายเล่ม

เรียนอังกฤษไวยากรณ์
(หนังสือ 1 เล่ม + 3 VideoCD)
DISC 1: FEATURE
Modal or Modal Auxiliaries
• can
• could
• will
• would
• shall
• should
• may
• might
• must
• use to
• had better
• would rather
• would like
• การสร้างประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ โดยใช้ Modal
• แบบฝึกหัด

Conditional Sentense
• If clause
• แบบฝึกหัด

DISC 2: FEATURE
conditional sentenses
• Wish form
• แบบฝึกหัด

Relative Clause
• who
• Whom
• That
• Which
• Where
• การละ Who, That, Which

Passive Voice
• การเปลี่ยนประโยค Active ให้เป็น passive
• โครงสร้างประโยค Passive ใน Tense ต่างๆ
- Present Simple Tense
- Past Simple Tense
- Present Continous Tense
- Past Continous Tense
- Present Perfect Tense
- Past Perfect Tense
- Future Simple Tense
- ประโยคที่ใช้ Modal ทำเป็นประโยค Passive
- แบบฝึกหัด

DISC 3: FEATURE
• Direct Speech and Indirect speech
• Direct Speech and Indirect Speech
• Direct and Indirect Statments (ประโยคบอกเล่า
• Direct and Indirect Requests or Commands (ประโยคขอร้องหรือคำสั่ง)
• Direct and Indirect Questions (ประโยคคำถาม)
• แบบฝึกหัด

ราคาพิเศษ ฿850.00
ราคาปกติ ฿999.00
ประหยัด ฿149.00

หนังสือ 5 เล่ม + 14 VideoCD รหัสสินค้า: I-JPN-11
เรียนรู้การใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างถูกหลักไวยากรณ์ พร้อมทั้งฝึกแต่งประโยคขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างประโยคที่ซับซ้อน ยิ่งขึ้น สามารถใช้ทักษะการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนได้อย่างมั่นใจ และถูกต้องตามแบบฉบับของเจ้าของภาษา

แถม! เพลงบรรเลงเปียโน Mozart 10 เพลง และ เพลงดนตรีบำบัด 14 เพลง (แถมฟรี 2 แผ่น มูลค่า 400 บาท)

* โปรโมชั่นราคานี้ จะเป็นราคาที่รวมของแถมมูลค่า 400 แล้ว

รวมสุดยอดสื่อการสอนภาษาจีนกลาง หนังสือ 5 เล่ม 14 VideoCD เจาะลึกไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน สำหรับการพูดและการอ่านจับใจความ พบกับวิธีการสอนที่เข้าใจง่าย สามารถเพิ่มทักษะทางภาษาได้ใน 1 สัปดาห์


ภายในชุดประกอบด้วย:
1.เรียนภาษาญี่ปุ่นใน 7 วัน เล่ม 1 (หนังสือ 1 เล่ม + 3 VideoCD)
• การอ่านและการออกเสียงอักษรภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวฮิรางานะ คาตะคานะ และโรมาจิ พร้อมคำศัพท์
•โครงสร้างรูปประโยคพื้นฐาน เช่น ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม
• การใช้ตัว (no)
• การตอบประโยคคำถาม
• การพูดถึงสิ่งต่าง ๆ และสถานที่โดยใช้คำสรรพนามเรียกแทนสิ่งของ
• การตั้งคำถามแสดงความเป็นเจ้าของ
• การถามราคา ทิศทาง สถานที่ ชื่อบริษัท ชื่อประเทศ
• การนับเลข
• การใช้คำกริยา(arimasu), (imasu)แสดงตำแหน่งที่อยู่ของคน สิ่งของ และสถานที่
• การตั้งคำถามด้วย (nani), (dare), (doko)
• การใช้คำชี้บอกตำแหน่ง
• การใช้คำคุณศัพท์ (i), (na) ในรูปประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ และรูปขยายคำนาม

2.เรียนภาษาญี่ปุ่นใน 7 วัน เล่ม 2 (หนังสือ 1 เล่ม + 2 VideoCD)
• การบอกเวลา...โมง/นาฬิกา และนาที
• รูปประโยคที่มีเวลา และกริยาในประโยคเดียวกัน
• การแสดงกาลเวลาของคำกริยา
• การจบประโยคด้วยคำคุณศัพท์ และคำนาม
• การเติมคำวิเศษณ์ลงหน้าคำคุณศัพท์หรือกริยา
• การใช้คำช่วย
-(e) แสดงทิศทางในการเคลื่อนที่
-(de) แสดงพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนที่
-(to) แสดงถึงบุคคลที่กระทำสิ่งหนึ่งด้วยกัน
• การอ่านเดือน วันที่ วันในรอบสัปดาห์ คำแสดงกาลเวลา
• กริยาที่มีกรรมมารองรับ
• การใช้คำช่วย (de) แสดงสถานที่ที่เกิดการกระทำ
• รูปชักชวน (masen ka.)
• รูปกันเถอะ (masho)
• การใช้รูปกันเถอะในการถาม-ตอบ
• การใช้คำช่วย (ni) แสดงผู้รับ และชี้ผู้ให้
• คำช่วย (de) แสดงถึงเครื่องมือและภาษา
• สำนวนรูปประโยคชอบ เกลียด เก่ง อ่อน เข้าใจ และไม่เข้าใจ
• การเชื่อมประโยคคล้อยตาม
• การเชื่อมประโยคขัดแย้ง
• การเชื่อมประโยคเป็นเหตุเป็นผลกัน
• การเชื่อมประโยคการปฏิเสธโดยสิ้นเชิง

3.เรียนภาษาญี่ปุ่นใน 7 วัน เล่ม 3 (หนังสือ 1 เล่ม + 3 VideoCD)
• จำนวนนับ และลักษณะนามในภาษาญี่ปุ่น
• การเปรียบเทียบของ 2 อย่าง และการเปรียบเทียบของที่เกินกว่า 2 อย่าง โดยการถาม-ตอบแบบต่างๆ
• สำนวนแสดงความต้องการแบบต่างๆ
• สำนวนการใช้กริยาไป มา กลับ กรณีที่มีจุดประสงค์
• การใช้อาการนาม
• การผันคำกริยารูป (masu)
• การเชื่อมประโยคด้วยรูป (te)
• วิธีการเปลี่ยนคำคุณศัพท์ประเภทที่ 1, 2, คำนาม และคำกริยาเป็นรูป (te)
• การใช้กริยารูป (te kudasai) ในการขอร้อง
• รูป (te imasu) แสดงการกระทำที่กำลังดำเนินอยู่ สภาวะ และอาชีพ

4.เรียนภาษาญี่ปุ่นใน 7 วัน เล่ม 4 (หนังสือ 1 เล่ม + 3 VideoCD)
• กล่าวถึงกริยารูป (te imasu) ในกรณีกริยาเป็นอกรรมกริยาที่เป็นการแสดงสภาพ
• สำนวนการอนุญาต และไม่อนุญาต
• กริยารูป (nai) ในกรณีที่มีความหมายว่าโดยที่ไม่กระทำ, กรุณาอย่า..., ต้อง และไม่ต้อง...ก็ได้
• สำนวนที่ใช้กล่าวถึงประสบการณ์ที่เคยกระทำสิ่งต่างๆ
• สำนวนเกี่ยวกับการแนะนำ ตักเตือน
• สำนวนเกี่ยวกับการทำกริยาหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
• การผันคำกริยารูป (ta)
• การใช้กริยารูปพจนานุกรมในการแสดงเวลา
• การทำคำกริยาเป็นคำนาม
• สำนวนการพูดรูปสามารถ
• กล่าวถึงรูปธรรมดา (futsukei) และรูปสุภาพ(teineikei)
• การเปลี่ยนรูปสุภาพ (teineikei) เป็นรูปธรรมดา (futsukei)

5.เรียนภาษาญี่ปุ่นใน 7 วัน เล่ม 5 (หนังสือ 1 เล่ม + 3 VideoCD)
• การใช้กริยารูป
- (to omoimasu.) คิดว่า
- (to iimashita.) พูดว่า
- (so desu) ได้ยินว่า
- (desho) คงจะ
• การทำกริยา 2 อย่างในเวลาเดียวกัน (nagara)
• การพูดถึงลักษณะท่าทางต่างๆ (so)
• รูป....เกินไป (sugiru)
• การใช้คำว่าง่าย และยากต่อกับคำกริยาทั่วไป
• การเชื่อมประโยคโดยที่ประโยคนำเป็นประโยคคำถามคือประโยคแบบที่มีคำแสดงคำถาม และไม่มีคำแสดงคำถาม
• กริยารูป (te miru) ลอง...
• สำนวนการให้ และการรับ

ราคาพิเศษ ฿850.00
ราคาปกติ ฿999.00
ประหยัด ฿149.00

หนังสือ + 7 VideoCD รหัสสินค้า: BK-SQ-01
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ เป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ โดย อ.ธงชัย พยุงภร

สินค้าจัดรายการโปรโมชั่น! ลดล้างสต็อก!!!
การพัฒนาโปรแกรมในระดับ Client/Server นั้น ในเรื่องของระบบฐานข้อมูลถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะหากเลือกใช้ฐานข้อมูลที่ไม่เหมาะสมมาร่วมกับ Project ใหญ่ของคุณ นั่นหมายความว่า Project ของคุณ อาจจะล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้น เนื่องจากว่าฐานข้อมูลในแต่ละชนิดนั้น มีขีดความสามารถ ในตัวของมันเอง ดังนั้นหากคุณกำลังคิดจะพัฒนาโปรแกรม ในระดับ Client/Server นั้น เราขอแนะนำ ให้คุณใช้ SQL Server 2000 เนื่องจาก SQL Server 2000 นี้ เป็นระบบการจัดการ ฐานข้อมูลที่ดีที่สุดจาก ค่าย Microsoft เพราะด้วยความสามารถที่สูง สามารถรองรับการทำงาน ได้ทุกประเภท มีการ จัดการที่ดี ประกอบกับเป็นระบบที่มี การพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง (จนในปัจจุบันเป็น Version 2000 แล้ว) ทำให้ SQL Server 2000 เป็นที่ยอมรับ ของบรรดาผู้พัฒนาโปรแกรม มืออาชีพในระดับแนวหน้า และจะ กลายเป็นระบบฐานข้อมูล ในอนาคตต่อไป


เนื้อหาภายใน:

บทเรียนในซีดีรอมแผ่นที่ 1
1 บทนำ และการติดตั้งโปรแกรมก่อนการศึกษา
• เนื้อหาใน CD-ROMs ชุดนี้
• ติดตั้ง Network Protocol : NetBEUI หรือ TCP/IP
• การติดตั้ง SQL Server 2000 และ MSDE
• ข้อแตกต่างระหว่าง SQL 2000 ใน Editions ต่างๆ กัน
• Client Network Utility, Alias และ Query Analyzer

2 Client-Server Concepts
• 1-Tier (Single Tier) หรือ MainFrame
• ข้อเสียของ Access และ Foxpro
• 2-Tier
• 3-Tier และ N-Tier
• DCOM, ODBC Driver และ OLEDB Provider

3 Models ต่างๆ ในการติดต่อกับ SQL Server
• VBSQL model
• ODBC API Model
• DAO/Jet Model (Data Access Object)
• RDO (Remote Data Object)
• ADO (ActiveX Data Object)
• SQL Passthrough ของ Jet
• DAO/ODBC Direct มีการใช้ Library ร่วมกัน
ระหว่าง DAO และ RDO

4 Enterprise Manager (EM) และQuery Analyzer
• รู้จักกับ Enterprise Manager และ Server Registration
• การสร้าง User ใหม่ และการเปลี่ยน Password โดยใช้ EM
• การใช้ Query Analyzer และการเปลี่ยน Password โดยใช้คำสั่ง sp_password
• การเรียกใช้ Stored Procedure, การส่งค่า Parameters และการประกาศตัวแปร
• การเพิ่ม User ใหม่ และลบ User โดยใช้คำสั่ง
• การตรวจสอบรายชื่อ Login และรายชื่อ Database ในระบบ และความสำคัญของ Databases ต่างๆ

5 ตัวอย่างการจัดการระบบผู้ใช้ใน SQL Server ผ่าน ADO
• การสร้าง DSN ใน ODBC และประเภทของ DSN
• การตรวจสอบ DSN ว่า Connection ได้หรือไม่โดยใช้คำสั่ง
• การเปิด Connection โดยใช้ DSN
• การเปิด Connection โดยใช้ DSN-less
• การใช้ File-DSN
• Layer ในการติดต่อ SQL Server ของ ADO
• การติดต่อ SQL Server ผ่าน OLEDB

6 การเรียกใช้ Stored Procedure จาก VB
โดยใช้ ADO
• การเรียกใช้ Stored Procedure
แบบ Transact-SQL
• การเรียกใช้ Stored Procedure แบบใช้
Command Object
• สรุปเกี่ยวกับการใช้ Stored Procedure
และข้อควรระวัง
• การเรียกใช้ sp_droplogin
• การเรียกใช้ sp_password เพื่อเปลี่ยน password


บทเรียนในซีดีรอมแผ่นที่ 2
7 การสร้าง Database ใน SQL Server
• การสร้าง Database โดยใช้ Enterprise Manager
• การใช้คำสั่งตรวจสอบ Databases ในระบบ
• การใช้คำสั่งตรวจสอบไฟล์ที่เป็นส่วนประกอบของ Database และการข้าม Database
• คำสั่งตรวจสอบ Database ปัจจุบัน และการเปลี่ยนDefault Database
• การสร้าง Database โดยคำสั่ง และบทบาทของ Model Database
• การลบ Database
• Parameters ต่างๆ ของคำสั่ง Create Database และการกำหนดขนาด
• การปรับเปลี่ยนขนาด Database โดยใช้คำสั่งต่างๆ
• การเปลี่ยนชื่อ Database และการจัดการให้เป็น Single Use
• การ Detach Database แต่ไฟล์ต่างๆ ยังคงอยู่
• การ Attach Database โดยใช้คำสั่ง sp_attach_db
• การ Attach Database โดยใช้คำสั่ง Create Database
• การย้ายข้อมูลไป Server อื่นโดยการ Detach และ Attatch
• การตรวจสอบพื้นที่ใช้งานโดยใช้คำสั่ง และ Multiple Recordsets
• การตรวจสอบพื้นที่ใช้งานเฉพาะ Objects ใน Database

8 Parameters ต่างๆ ที่น่าสนใจใน sp_dboption
• Null, ANSI Nulls, is null และการใช้ IF ใน Transact-SQL
• Autoclose, Autoshrink, Arithabort และการต่อ string และ null ได้ผลเป็นอะไร
• dbo use only, read only และประโยชน์ของ offline
• การอนุญาตให้ใช้ double quote หรือไม่ และ recursive trigger
• Select into/bulkcopy ใช้กับ version เก่า
• single user และ subscribed

9 Services ต่างๆ ใน SQL Server
• SQL Server, SQL Server Agent และ Microsoft Search
• MS DTC และ OLAP Services
• Options ของ Service Manager
• คำสั่ง shutdown และการ start service โดยใช้คำสั่ง
• การกำหนด Option ต่างๆ ของ SQL Server และ sp_configure
• Startup Parameter ของ SQL Server
• การกำหนด Auditing Level และ Error Log

10 Security ใน SQL Server
• การ Add user ใหม่ ให้กับ Database และ Permissions
• Statement Permission, การสร้างและลบ Table
• ความหมายของ Server Roles ต่างๆ
• ตรวจสอบผู้ที่มีสิทธิ์ใช้งานใน Database ที่ต้องการผ่าน VB
• การเพิ่มและลบ Server Role ให้กับ Login ต่างๆ
• ตรวจสอบว่าใครมีสิทธิ์ใน Server Roles อย่างไร
• ความหมายของ Database Roles ต่างๆ
• การกำหนด Database Role โดยใช้คำสั่ง และตรวจสอบว่า User ใดมีสิทธิ์บ้าง
• คำสั่งเกี่ยวกับ Database Permission (Grant and Revoke)
• ข้อแตกต่างระหว่าง Grant, Revoke และ Deny
• การเปลี่ยน Object Owner
• การ Grant สิทธิ์เฉพาะบาง Column


บทเรียนในซีดีรอมแผ่นที่ 3
11 การสร้าง Tables และ Data Types
• การสร้าง Table ใน Enterprise Manager และการเรียงข้อมูลตาม collation
• ข้อแตกต่างระหว่ง char, varchar, nchar, nvarchar, text, ntext และ SET ANSI_PADDING
• ข้อแตกต่างระหว่าง tinyint, smallint, int และ bigint
• ข้อแตกต่างระหว่าง decimal, float, numeric, real และความหมายของ precision และ scale
• Bit Data Type, การเก็บค่า และข้อแตกต่างกับ Access Database
• ข้อมูลประเภทวันที่ และข้อควรระวัง (datetime และ smalldatetime), convert และ cast
• การเขียน SQL Statement ประเภทวันที่ และ รูปแบบที่ใช้
• ข้อมูลประเภท money และ smallmoney และสัญลักษณ์ของ <>, !=, !< และ !>
• Field ประเภท Formula เป็นอย่างไร
• ข้อจำกัดของ Computed Column (Formula) และการเก็บข้อมูล

12 Data Types พิเศษใน SQL Server
• ข้อมูลประเภท Identity
• คำสั่ง Delete และ Truncate Table มีผลต่อ Identity Field อย่างไร
• จะเช็คอย่างไรว่าค่า Identity ตอนนี้ Run ถึงเลขไหน และการอ้าง ActiveConnection เดียวกัน
• ข้อควรระวังในการใช้ @@identity และการเขียนโปรแกรมให้ใช้ Connection เดียวกัน
• การตรวจสอบค่า identity seed และ identity increment
• Timestamp คืออะไร
• ประโยชน์ของ Timestamp
• Data types ประเภท binary, varbinary และ image
• sql_variant Data Type และข้อจำกัดสำหรับ Field บางประเภท
• ข้อมูลประเภท uniqueidentifier
• Default กับฟังก์ชัน newid()
• Is RowGuid ของ unique identifier 13 Index แบบต่างๆ, Diagram และ Relations ระหว่าง Tables
• Clusterd Index และ Non-Clustered Index
• ต้องสร้าง Index ในกรณีใดบ้าง และ Relations ระหว่าง Tables
• Cascading Delete และ Cascading Update
• ทำความรู้จักกับ Fill Factor และประโยชน์
• การใช้ Diagram และประโยชน์

14 คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Tables และการตรวจสอบ Tables
• คำสั่งเกี่ยวกับ Create Table และ Drop Table
• ทดสอบการสร้าง Table จาก VB แยก Fields เป็นเดือนๆ
• คำสั่งตรวจสอบรายชื่อ Databases โดยใช้ SQL Statement ผ่าน VB
• คำสั่งตรวจสอบรายชื่อ Tables โดยใช้ SQL Statement ผ่าน VB
• แยกข้อแตกต่างระหว่าง System Tables และ User Tables
• การตรวจสอบรายชื่อ Tables โดยใช้ OpenSchema ใน ADO, Filter Recordset และ CursorLocation
• ข้อดีของการใช้ OpenSchema ของ ADO และ Connection String ในการติดต่อกับ Access
• RDO : Remote Data Objects และ rdoTable
• OpenResultset ใน RDO

15 การใช้ DAO ในการติดต่อกับฐานข้อมูล
• การเขียน Connection String ใน DAO และ DBSeeChanges
• ปัญหาการใช้ wildcard ที่ไม่เหมือนกันใน SQL Server และ Jet
• ลักษณะของ SQLPassthrough
• รูปแบบการใช้เครื่องหมาย wildcard ใน SQL Server
• รูปแบบการใช้เครื่องหมาย wildcard ใน Jet
• Flow สรุปเปรียบเทียบการทำงานของ Jet และ Passthrough
• การแสดงรายชื่อ Tables โดยใช้คำสั่งของ Jet และการแก้ปัญหาต่างๆ
• การสร้าง Table โดยใช้ SQL Statement ผ่าน Jet
• ใช้ TableDef Object ใน Jet เพื่อแสดงรายการใน Table
• การสร้าง Table โดยใช้ CreateTabledef


บทเรียนในซีดีรอมแผ่นที่ 4
16 คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Alter Table หรือเปลี่ยนโครงสร้าง
• คำสั่งในการเพิ่ม Field, ลบ Field และแก้ไขโครงสร้างของ Field
• การตรวจสอบพื้นที่การใช้งานของ Database และ Tables
• คำสั่งในการเปลี่ยนชื่อ Table และลบ Table ออกจาก Database
• การลบ Table โดยผ่าน DAO
• การ insert หรือ update ค่าที่เป็น Default
• คำสั่งในการเปลี่ยนแปลง Collation ของ Fields และตรวจสอบรายการ Collations ในระบบ

17 คำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับ Index, Primary Key และ Constraint ส่วนที่ 1

• คำสั่งในการสร้าง Table และ Primary Key ไปพร้อมกัน
• คำสั่งในการสร้าง Primary Key ให้กับ Table ที่มีอยู่แล้ว และ Constraints แบบต่างๆ
• รูปแบบการสร้าง Table ที่ Primary Key มี Field มากกว่า 1 ตัว
• Foreign Key ที่มี Field เดียว, Cascading Delete และ Cascading Update
• Foreign Key ที่มีหลาย Fields และการเพิ่ม Relation ให้กับ Table ที่มีอยู่แล้ว
• การสร้าง Table ที่เป็น Self Referece
• การตรวจสอบ Constraint ของ Table
• คำสั่งเกี่ยวกับ Unique Constraint
• คำสั่งในการสร้าง Index ทั่วไป และการตรวจสอบ Index ของฐานข้อมูล
• คำสั่งในการใช้ Default Constraint

18 Constraints ส่วนที่ 2
• การสร้าง Check Constraint ระหว่างที่มีการสร้าง Table
• การสร้าง Check Constraint ในลักษณะของหมายเลขโทรศัพท์
• คำสั่งสร้าง Check Constraint ในกรณีที่มี Field อยู่แล้ว
• รูปแบบการสร้าง Check Constraint แบบต่างๆ
• การตรวจสอบ Constraints ว่ามีอะไรบ้างใน Tables
• การใช้ NextRecordset ของ ADO และการประกาศแบบ Private WithEvents
• การ Disabled Constraint บางตัวชั่วคราว
• ข้อแม้ในการ nocheck หรือ check constraint

19 การสร้าง Rules, Defaults และ User-Defined Data Types ใน SQL Server
• การสร้าง Rule และการใช้ sp_bindrule
• การยกเลิก Rule ของ Field และการลบ Rule
• คำสั่งต่างๆ ที่ใช้ Defaults และการ bind Default
• การลบ Default ออกจาก Database
• การสร้าง User-Defined Data Types ใน Enterprise Manager
• ลองสร้าง Table โดยใช้ User-Defined Data Types
• การสร้าง User-Defined Data Types โดยใช้คำสั่ง
• การลบ และการเปลี่ยนชื่อ User-Defined Data Types โดยใช้คำสั่ง
• การตรวจสอบ User-Defined Data Types ในระบบว่ามีอะไรบ้าง และ Model Database

20 รูปแบบการ Join แบบต่างๆ ใน SQL Server
• เตรียมข้อมูลเพื่อทดสอบ และ Catesian Join
• รูปแบบการเขียน Cross Join และการใช้ Alias ของ Table
• รูปแบบในการเขียน Inner Join แบบต่างๆ
• รูปแบบการเขียน Outer Join (Left Join และ Right Join) และการใช้ *
• การเลือกข้อมูลที่มีเฉพาะใน Table ที่หนึ่ง แต่ไม่มีใน Table ที่ 2 และการใช้ Distinct
• ระวังการใช้ Null มีผลต่อการใช้ Aggregate Function
• รูปแบบการเขียนแบบ Full Join
• การใช้ Union และการใช้ Union All
• ข้อควรระวังในการใช้ Null ใน VB และ SQL Server
• การแก้ปัญหา Null ใน DataCombo จะทำให้เกิด Out of Memory และการใช้ IsNull
• สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง DataCombo และ DataGrid ใน VB


บทเรียนในซีดีรอมแผ่นที่ 5
21 การย้ายข้อมูลระหว่าง Microsoft Access และ SQL Server
• การ Import และ Export จาก Microsoft Access ไปยัง SQL Server
• การสร้าง Linked Tables ใน Microsoft Access
• Query ทั่วไป และ Passthrough Query ของ Microsoft Access
• การสร้าง Linked Table จากคำสั่งใน VB
• ประโยชน์ของ Linked Tablesในการ Import และการตรวจสอบ Tables ใน Access ว่ามีหรือไม่
• การเขียนโปรแกรมให้ Linked ทุก Tables จาก SQL Server
• Function เช็คว่ามี Table ใน SQL Server หรือไม่ และการเปลี่ยน SQL ใน Query ของ Access
• การสร้าง SQLPassThrough Query จาก VB และคุณสมบัติ ReturnRecords
• การ Export ข้อมูลจาก Access ไปยัง SQL Server โดยสร้าง Query ใหม่ใน Access
• การตรวจสอบ Attributes ของ Linked Tables, Collections และการลบ Linked Tables ทั้งหมด
• สรุปข้อดีของ Jet และ Access ในการติดต่อกับ SQL Server

22 การใช้ DTS (Data Transformation Service) ของ SQL Server
• Import and Export Data ของ SQL Server
• การ Import/Export ข้อมูลจาก SQL Server หนึ่งไปยัง SQL Server อีกตัวหนึ่ง และ Save เป็น DTS Package
• การสร้าง DTS Package
• SQL Server Agent กับ การตั้งเวลาของ DTS Package
• การใช้ Exists, IF/Else, Begin...End และ Print
• การจัดการ DTS Package เพิ่มเติม, Work Flow และ Execute Step
• การ Execute DTS ผ่าน DTSRun Utility
• ข้อแตกต่างระหว่าง On Completion, On Success และ On Failure
• การเรียกใช้ DTS Package จาก VB และการเลือก References ให้ถูกต้อง

23 รูปแบบ SQL Statement ที่น่าสนใจและตัวแปร ใน SQL Server
• การ Check Structure ของ Table ผ่าน ADO
• ใช้ Server Trace และ Execution Plan เพื่อตรวจสอบเวลาในการทำงาน
• การประกาศตัวแปร, การใช้ Set, Go และระดับของตัวแปร
• ข้อแตกต่างระหว่างการใช้ Set และ Select และ @ ของตัวแปร
• exec sp_help ใช้สำหรับดูโครงสร้างของ Database และ Tables
• นำข้อมูลใน sp_help มาแสดงใน VB โดยผ่าน ADO
• นำข้อมูลใน sp_help มาแสดงใน VB โดยผ่าน RDO และ ความสำคัญของ Cursor Driver
• การใช้ Order by ในลักษณะหมายเลข

24 คำสั่งเกี่ยวกับ Error ใน SQL Server
• ทำความรู้จักกับ Sysmessages ใน Master Database และ Raiserror
• การเพิ่มและลบ Error Messages ใน Sysmessages
• Error Message แบบมี parameter และ With Log
• รูปแบบต่างๆ ในการส่งข้อมูลจาก SQL Server มา VB และ Event InfoMessage


บทเรียนในซีดีรอมแผ่นที่ 6
25 Functions ต่างๆ ใน Transact-SQL
• ฟังก์ชันเกี่ยวกับ String : convert, cast, str, upper, lower, ascii, char
• ฟังก์ชันเกี่ยวกับ String : space, replicate, left, right, substring, ltrim, rtrim
• การตรวจสอบความใกล้เคียงกันของการสะกด โดยใช้ soundex และ difference
• การค้นตำแหน่งของ String โดยใช้ charindex และ patindex
• Reverse,sign, cos และ abs
• คำสั่งที่เกี่ยวกับวันที่ : datePart
• หาผลต่างของวันที่โดยใช้ datediff และ dateadd
• ฟังก์ชัน datename, datalength และ col_length
• ฟังก์ชันเกี่ยวกับ Objects
• คำสั่งต่างๆ ในการตรวจสอบ Users

26 Aggreate Function, Total และ SubTotal
• รู้จักกับกับ Aggregate Function และ Distinct
• การทำ SubQuery ให้เป็น Field
• ข้อควรระวังในการหาค่าเฉลี่ย และการแทน Null ด้วยค่าที่ต้องการ IsNull
• ใช้ Cube และ Rollup เพื่อช่วยในการคำนวณยอดรวม
• ข้อแตกต่างระหว่าง Cube และ Rollup
• การนำข้อมูลจาก Rollup มาแสดงใน VB และการปรับ DataGrid ให้เหมือน Listbox
• การนำข้อมูลจาก Cube มาแสดงใน MSFlexGrid
• การรวม Column ใน MSFlexGrid และการปรับแต่งสีสัน ตอน 1
• การรวม Column ใน MSFlexGrid และการปรับแต่งสีสัน ตอน 2
• การสลับสีของแถวใน MSFlexGrid
• การใช้ Compute และข้อแตกต่างกับ Rollup และ Cube
• การนำข้อมูลจาก Compute มาแสดงใน DataGrid และ Textboxes
• การใช้ Compute By และการใช้ Compute ซ้อนกัน 2 ชั้น

27 การเขียน SQL Statement ในลักษณะ SubQueries และการใช้ Case
• การสร้าง SubQuery ที่มีการ Return ค่าเพียง 1 ค่า
• การสร้าง SubQuery ที่มี Union และ IN
• การเพิ่ม Performace ของ IN โดยใช้ Distinct เทียบกับการใช้ Inner Join และการใช้ Execution Plan
• ตัวอย่างการใช้ SubQuery และการใช้ Join ที่สามารถแทนกันได้ และ SubQuery แบบหลายชั้น
• ตัวอย่างการใช้ SubQuery คู่กับ Exists
• การใช้ Case ใน SQL Statement
• การใช้ Case ในการสร้าง CrossTab Query
• การเขียน SQL Statement แบบใช้ Case ใน VB โดยให้ผู้ใช้เลือกปีที่ต้องการ

28 การจัดการ Temporary Tables ใน SQL Server
• การสร้าง Local Temporay File
• การคงอยู่ของ Temporary File, ที่เก็บของ Temporary File และ @@spid
• Global Temprary File
• การกำหนดให้ Stored Procedure มีการทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการ Start Service ของ SQL Server
• ประโยชน์ของ Temporary File
• ขนาด Default ของ TempDB

29 การสร้าง Views ในลักษณะต่างๆ
• การสร้าง View จาก Enterprise Manager
• การสร้างและลบ View แบบใช้คำสั่ง และการ Encryption View เพื่อไม่ให้คนอื่นเห็น SQL Statement
• View กับการแก้ไขข้อมูล และเพิ่มข้อมูล
• การระบุเงื่อนไขในการ Insert และ Update โดยใช้ Check Option
• การป้องกันการลบ Source Table โดยการใช้ SchemaBining ใน View
• การสร้าง View แบบ Union All ข้าม Database
• การสร้าง View อีกแบบในการเปลี่ยนชื่อ Field ของ Column
• การออกแบบ Tables สำหรับ Partitioned View ที่สามารถ Update ข้อมูลจากการ Union ได้
• ข้อแม้และเงื่อนไขของการสร้าง Partitioned View
• การสร้าง Index ให้กับ View เพื่อช่วยเพิ่ม performance
• การตรวจสอบ SQL Statement ของ View โดยใช้
SysComments และ sp_helptext


บทเรียนในซีดีรอมแผ่นที่ 7
30 การอ้างข้อมูลข้าม Servers
• การสร้าง Linked Server ใน Enterprise Manager
• การสร้าง Linked Server โดยใช้คำสั่ง sp_addlinkdserver
• การจัดการกับ Security ของ Linked Server
• การลบ Remote Login และการยกเลิก Linked Server
• การสร้าง Linked Server อีกแบบในกรณีที่เป็น SQL Server
• การสร้าง Linked Server กับ Database Access
• การจัดการกับ Security ของ Access และการโอนข้อมูลโดยใช้ Linked Server
• การกำหนดให้สามารถ Run Stored Procedures ที่อยู่อีก Server หนึ่ง (RPC)
• คำสั่งในการตรวจสอบ Databases และ Tables ใน Remote Server
• ข้อจำกัดของ Remote Linked Servers

31 การใช้ Transactions ใน SQL Server
• รูปแบบของ Transaction และการตรวจสอบระดับของ Transaction
• ระดับของ Transaction และการใช้ Save Tran
• Distributed Transaction และเงื่อนไขในการใช้
• ความหมายของ XACT_ABORT และระดับของ Distributed Transaction
• ข้อห้ามใช้ใน Distributed Transaction

32 การใช้ตัวแปรใน SQL Server
• การใช้ Use, การประกาศตัวแปร และการกำหนดค่าให้กับตัวแปร
• การกำหนดค่าให้ตัวแปรอีกแบบ, ระดับของตัวแปรและการใช้ Go
• การเก็บค่าเข้าตัวแปรโดยดึงมาจาก Query ของฐานข้อมูล
• ข้อควรระวังและข้อแตกต่างระหว่างการใช้ SET และ SELECT
• ตัวอย่างการเขียน Script ที่มี Identity Field และการใช้ @@identity
• การตรวจสอบจำนวนแถวที่ถูก Update, Insert หรือ Delete
• @@error, @@trancount. @@servername และ @@version
• @@spid และความสัมพันธ์ กับ sp_who, sp_lock และ syslocks
• คำสั่งเกี่ยวกับ Server Variables อื่นๆ และข้อสรุปเกี่ยวกับ Variables

33 Flow Control ในการเขียน Batch และการสร้าง Stored Procedures
• รูปแบบการใช้ IF ... ELSE และ Begin...End
• การสร้าง Stored Procedure ที่มี Parameters
• การเรียกใช้ Stored Procedure จาก VB และ Event InfoMessage
• การส่งค่ากลับมายัง VB โดยใช้ Recordset
• การ Return ค่าของ Stored Procedures และการเรียกใช้ใน Query Analyzer
• การตรวจสอบค่าที่ Return จาก SQL Server มายัง VB วิธีที่ 1
• การตรวจสอบค่าที่ Return จาก SQL Server มายัง VB วิธีที่ 2 (ใช้ Command Object)
• การสร้าง Output Parameter ใน Stored Procedure
• การตรวจสอบ Output Parameters ใน VB วิธีที่ 1
• การตรวจสอบ Output Parameters ใน VB วิธีที่ 2 (Command Object)
• การตรวจสอบข้อมูลเมื่อไม่พบใน Script โดยใช้ @@rowcount
• การใช้ while ใน Script, การตรวจสอบ Table ว่ามีหรือไม่ และการใช้ set nocount on


ราคาพิเศษ ฿750.00
ราคาปกติ ฿1,200.00
ประหยัด ฿450.00หนังสือ + 2 VideoCD รหัสสินค้า: BK-CH-02
เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ ภาษาจีนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาภายใน:

• เข้าใจภาษาจีนกันหน่อย
• รู้จักกับ พินอิน
• รู้จักศัพท์ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน
• คำทักทายแนะนำตัว
• วิธีนับจำนวนในภาษาจีน
• ความสัมพันธ์ระหว่างคนและชื่อเรียก
• อวัยวะต่างๆ ในร่างกาย
• กิจวัตรประจำวัน


ราคาพิเศษ ฿166.00
ราคาปกติ ฿195.00
ประหยัด ฿29.00


หนังสือ + 3 CD-Rom รหัสสินค้า: P-PRO-04
สาธิตอย่างละเอียดโดยวีดีโอทุกขั้นตอน เพื่อให้สามารถขายของบน Internet ได้ทั่วโลก ไม่มีบัตรเครดิต! ก็สมัครได้ เผยเทคนิคการขายของใน eBay และเทคนิคการหาลูกค้าโดยไม่ต้องรอให้ลูกค้ามาหาเราเอง โดย จีระพล ไชยมงคล (OnRamp Program จากบริษัทอีเบย์)

เนื้อหาภายใน:

เนื้อหาในซีดีแผ่นที่ 1:
• แนะนำตัวผู้สอน
• การสมัคร E-mail
• การสมัคร K-Cyber Banking
• การสมัคร K-Web Shopping Card
• เลขที่บัตร และ CVV ของ K-Web Shopping Card
• การสมัคร eBay
• การสมัคร PayPal, Expanded Number และ Activate PayPal
• การยืนยันตัวตนกับ PayPal
• การเปิดบัญชีเป็นผู้ขายกับ eBay
• ค่าธรรมเนียมในการขายของกับ eBay

เนื้อหาในซีดีแผ่นที่ 2:
• การใช้งานเมนูต่างๆ ในระบบของ eBay
• การหาของมาขายใน eBay
• การคำนวณค่าขนส่งกับทาง Thailand Post ไปรษณีย์ไทย
• เทคนิคการเตรียมคำบรรยายของที่จะนำมาขาย เพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจ และสามารถขายได้ทั่วโลก
• การลงขายของกับ eBay
• ตรวจสอบเป็นประจำทุกวัน
• การส่งใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) เมื่อมีการขาย
• เรียนรู้เกี่ยวกับ Feedback คำติชมต่างๆ
• ปัญหาที่อาจจะเกิดเวลาใช้งาน eBay

เนื้อหาในซีดีแผ่นที่ 3: (เทคนิค)
• การหาลูกค้าโดยไม่ต้องรอลูกค้ามาประมูลสินค้าที่เราขายในด eBay
• การ Cancel ผู้ประมูลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย
• การ Block ผู้ประมูลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย
• เทคนิคการตามดู Feedback
• การจำกัดคุณสมบัติของผู้ซื้อ
• ผูกบัญชีธนาคารต่างๆ เข้ากับ PayPal เพื่อเบิกเงินในประเทศไทย
• กลุ่มผู้ใช้งาน eBay ทั่วโลก
• เวลาในระบบของ eBay
• เทคนิคแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากมีการซื้อ-ขายราคาพิเศษ ฿170.00
ราคาปกติ ฿199.00
ประหยัด ฿29.00
สนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายฟรีกดทีนี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Favlens Affiliate Program!

คุณ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายคอนแทคเลนส์เกาหลีออนไลน์กับ Favlens.com ได้ฟรี เพียงคุณมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง หรือ จะใช้ช่องทางในการโปรโมทแบบอื่นๆก็สามารถหารายได้กับเราได้แล้ว ลองอ่านข้อ ดีของการสมัครเป็นตัวแทนขายออนไลน์กับ Favlens.com ดูก่อนสิคะ [ คลิกที่นี่ ]


มันทำงานอย่างไร?

เมื่อคุณ เข้าร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายออนไลน์กับเรา คุณจะได้รับแบนเนอร์ป้ายโฆษณาและลิ้งค์สำหรับนำไปโปรโมทในเว็บไซต์ของ คุณ เมื่อมีผู้คลิกลิ้งค์หรือแบนเนอร์ดังกล่าว ระบบก็จะติดตามการทำธุรกรรมต่างๆบนเว็บไซต์ของบุคคลนั้น และเมื่อมีการซื้อ สินค้าเกิดขึ้น คุณจะได้รับค่าตอบแทนตามอัตราส่วนค่าคอมมิชชั่นที่กำหนด (โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมใน เว็บบอร์ด ค่ะ)

รายงานผลการขายแบบทันใจ!

ระบบ จะทำการอัพเดตค่าคอมมิชชั่นที่คุณทำได้แบบนาทีต่อนาที คุณสามารถล็อคอินเพื่อเข้ามาเช็คยอดขาย Traffic ยอดเงินในบัญชี และสถิติอื่นๆได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบ Performance Incentive!

ระบบ Performance Incentive คือระบบที่จะช่วยเพิ่มค่าคอมมิชชั่นสูงสุดให้แก่ตัวแทนจำหน่ายที่ทำยอดขาย ได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่มีการปรับลงอีก

สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนเป็นตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ โปรดกดลงทะเบียนในหน้านี้เท่านั้น หากกดลงทะเบียนจากหน้าอื่นจะไม่ได้รับการยืนยันค่ะ
รายละเอียดการเป็นตัวแทนจำหน่าย
รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน จ่ายต่อการขาย: 10% ต่อการขายหนึ่งครั้ง
วงเงินเริ่มต้นในบัญชี 50.00 THB - เพียงแค่ลงทะเบียนเท่านั้น!
วงเงินขั้นต่ำในการเบิกจ่าย 1,000.00 THB - ค่าตอบแทนขั้นต่ำที่สามารถเบิกจ่ายได้
วันจ่ายค่าตอบแทน สำหรับผู้ที่ทำยอดได้เกินวงเงินขั้นต่ำในการเบิกจ่าย จะได้รับการจ่ายค่าตอบแทนในวันที่ 1st ของเดือนถัดไปลงทะเบียนที่นี่เพื่อเริ่มสร้างรายได้กับเราที่นี่
แล้วกดเข้าหัวข้อ affiliate ที่มุมขวาล่างสุดของหน้าเว็บ

น่าทำที่สุดเพียงสมัครก็ได้เว็บมาโปรโมท
วิธีทำงาน สมัครเป็นตัวแทนแล้วนำไปโปรโมทด้วยข้อความโฆษณาตามนี้ก็ได้เช่น

สมัครฟรี เป็นสมาชิกเว็บคอนแทคเลนส์ตาโต (รับทันที 50 บาทเข้าบัญชี)
สมัครเยอะได้เงินเยอะ
เข้าไปสมัครที่หัวข้อ affiliate มุมล่างขวาของหน้าเว็บน่ะ

http://www.favlens.com/affiliate/220.htm

มาสมัครกันเยอะๆเลยได้เงินฟรีๆ

แล้วนำไปโปรโมทที่เว็บนี้มีคนเข้าชมเยอะมากๆ
1.
http://blogger.sanook.com/
โดยเขียนบล็อกเท่านั้นและหมั่นอัพเดทข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเลนส์ตาโต
2.http://www.pramool.com
เข้าไปขายสินค้าก็ได้หรือหาคนมาสมัครต่อก็ได้
3. http://qq.sanook.com/
โหลดโปรแกรมควคิวแล้วศึกษาวิธีใช้งานหาคนคุยด้วยและโปรโมทได้ทั้งวัน
ทำแค่ 3 วิธีนี้ก็ได้คนสนใจเพิ่มมากมายแล้ว
สมัครเป็น ตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ ฟรีวันนี้ แล้วโปรโมทสินค้าชั้นนำให้กับ www.complexplaza.com รับค่าคอมมิชชั่นได้ไม่จำกัด มาเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ของคุณให้เป็นเครื่องหาเงินกันเถอะ

  • สำหรับผู้มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง, หรือผู้ใช้บริการบริการฟรีเว็บไซต์ต่างๆ ใน Internet หรือแม้แต่ไม่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง แต่มีลู่ทางนำเสนอสินค้า เพื่อจำหน่ายใน Internet ได้ ฯลฯ ... สามารถสมัครเป็น ตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ เพื่อนำสินค้าที่เราจัดเตรียมเอาไว้ ไปวางจำหน่ายในเว็บไซต์ของคุณได้ทันที โดยเพียงแต่คุณนำ HTML Code, Link ที่คุณจะได้รับจากเรา ไปใส่เอาไว้ในเว็บไซต์ของคุณ ระบบจะนำป้ายโฆษณาสินค้ากว่า 269 รายการ ไปผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนแสดงบนเว็บไซต์คุณโดยอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม
  • การสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากสมัครเสร็จ
  • เมื่อคุณเป็นตัวแทนจำหน่ายออนไลน์กับแราแล้ว คุณสามารถชวนเพื่อนที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองมาสมัครเป็น "ตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ (ย่อย)" ภายใต้การแนะนำ ของคุณได้ ประโยชน์ก็คือ คุณจะได้รับ "ค่าตอบแทนเสริม" ทันที เมื่อตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ (ย่อย) ของคุณนี้ ขายสินค้าได้ในทุกๆ Order ตลอดไป
    นอกจากนั้นคุณสามารถที่จะ ชวนคนมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ (ย่อย) ของคุณกี่รายก็ได้ไม่จำกัด เพื่อเป็นโอกาส ในการสร้างค่าตอบแทนเสริมของคุณให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆ
  • ดังนั้นค่าตอบแทนที่คุณจะได้รับจะมีมากถึง 2 ต่อ คือ
    ได้จากยอดขายสินค้าของคุณ 7%
    และได้จากยอดขายสินค้าของตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ (ย่อย) อีก 3% โดยที่สามารถมีเพิ่มมากขึ้นไปได้เรื่อยๆ ไม่จำกัด

สนใจสมัครได้โดยคลิกที่ link ข้างล่างนี้

เมื่อสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายออนไลน์แล้ว คุณก็จะได้รับรหัสสมาชิก ซึ่งสามารถนำมาชวนคนมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายออนไลน์ (ย่อย) ของคุณกี่คนก็ได้ไม่จำกัด เพื่อเป็นการสร้างค่าตอบแทนเสริมของคุณให้มีมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่จำกัดเช่นกัน

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...