หนังสือ + 7 VideoCD รหัสสินค้า: BK-SQ-01
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ เป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ โดย อ.ธงชัย พยุงภร

สินค้าจัดรายการโปรโมชั่น! ลดล้างสต็อก!!!
การพัฒนาโปรแกรมในระดับ Client/Server นั้น ในเรื่องของระบบฐานข้อมูลถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะหากเลือกใช้ฐานข้อมูลที่ไม่เหมาะสมมาร่วมกับ Project ใหญ่ของคุณ นั่นหมายความว่า Project ของคุณ อาจจะล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้น เนื่องจากว่าฐานข้อมูลในแต่ละชนิดนั้น มีขีดความสามารถ ในตัวของมันเอง ดังนั้นหากคุณกำลังคิดจะพัฒนาโปรแกรม ในระดับ Client/Server นั้น เราขอแนะนำ ให้คุณใช้ SQL Server 2000 เนื่องจาก SQL Server 2000 นี้ เป็นระบบการจัดการ ฐานข้อมูลที่ดีที่สุดจาก ค่าย Microsoft เพราะด้วยความสามารถที่สูง สามารถรองรับการทำงาน ได้ทุกประเภท มีการ จัดการที่ดี ประกอบกับเป็นระบบที่มี การพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง (จนในปัจจุบันเป็น Version 2000 แล้ว) ทำให้ SQL Server 2000 เป็นที่ยอมรับ ของบรรดาผู้พัฒนาโปรแกรม มืออาชีพในระดับแนวหน้า และจะ กลายเป็นระบบฐานข้อมูล ในอนาคตต่อไป


เนื้อหาภายใน:

บทเรียนในซีดีรอมแผ่นที่ 1
1 บทนำ และการติดตั้งโปรแกรมก่อนการศึกษา
• เนื้อหาใน CD-ROMs ชุดนี้
• ติดตั้ง Network Protocol : NetBEUI หรือ TCP/IP
• การติดตั้ง SQL Server 2000 และ MSDE
• ข้อแตกต่างระหว่าง SQL 2000 ใน Editions ต่างๆ กัน
• Client Network Utility, Alias และ Query Analyzer

2 Client-Server Concepts
• 1-Tier (Single Tier) หรือ MainFrame
• ข้อเสียของ Access และ Foxpro
• 2-Tier
• 3-Tier และ N-Tier
• DCOM, ODBC Driver และ OLEDB Provider

3 Models ต่างๆ ในการติดต่อกับ SQL Server
• VBSQL model
• ODBC API Model
• DAO/Jet Model (Data Access Object)
• RDO (Remote Data Object)
• ADO (ActiveX Data Object)
• SQL Passthrough ของ Jet
• DAO/ODBC Direct มีการใช้ Library ร่วมกัน
ระหว่าง DAO และ RDO

4 Enterprise Manager (EM) และQuery Analyzer
• รู้จักกับ Enterprise Manager และ Server Registration
• การสร้าง User ใหม่ และการเปลี่ยน Password โดยใช้ EM
• การใช้ Query Analyzer และการเปลี่ยน Password โดยใช้คำสั่ง sp_password
• การเรียกใช้ Stored Procedure, การส่งค่า Parameters และการประกาศตัวแปร
• การเพิ่ม User ใหม่ และลบ User โดยใช้คำสั่ง
• การตรวจสอบรายชื่อ Login และรายชื่อ Database ในระบบ และความสำคัญของ Databases ต่างๆ

5 ตัวอย่างการจัดการระบบผู้ใช้ใน SQL Server ผ่าน ADO
• การสร้าง DSN ใน ODBC และประเภทของ DSN
• การตรวจสอบ DSN ว่า Connection ได้หรือไม่โดยใช้คำสั่ง
• การเปิด Connection โดยใช้ DSN
• การเปิด Connection โดยใช้ DSN-less
• การใช้ File-DSN
• Layer ในการติดต่อ SQL Server ของ ADO
• การติดต่อ SQL Server ผ่าน OLEDB

6 การเรียกใช้ Stored Procedure จาก VB
โดยใช้ ADO
• การเรียกใช้ Stored Procedure
แบบ Transact-SQL
• การเรียกใช้ Stored Procedure แบบใช้
Command Object
• สรุปเกี่ยวกับการใช้ Stored Procedure
และข้อควรระวัง
• การเรียกใช้ sp_droplogin
• การเรียกใช้ sp_password เพื่อเปลี่ยน password


บทเรียนในซีดีรอมแผ่นที่ 2
7 การสร้าง Database ใน SQL Server
• การสร้าง Database โดยใช้ Enterprise Manager
• การใช้คำสั่งตรวจสอบ Databases ในระบบ
• การใช้คำสั่งตรวจสอบไฟล์ที่เป็นส่วนประกอบของ Database และการข้าม Database
• คำสั่งตรวจสอบ Database ปัจจุบัน และการเปลี่ยนDefault Database
• การสร้าง Database โดยคำสั่ง และบทบาทของ Model Database
• การลบ Database
• Parameters ต่างๆ ของคำสั่ง Create Database และการกำหนดขนาด
• การปรับเปลี่ยนขนาด Database โดยใช้คำสั่งต่างๆ
• การเปลี่ยนชื่อ Database และการจัดการให้เป็น Single Use
• การ Detach Database แต่ไฟล์ต่างๆ ยังคงอยู่
• การ Attach Database โดยใช้คำสั่ง sp_attach_db
• การ Attach Database โดยใช้คำสั่ง Create Database
• การย้ายข้อมูลไป Server อื่นโดยการ Detach และ Attatch
• การตรวจสอบพื้นที่ใช้งานโดยใช้คำสั่ง และ Multiple Recordsets
• การตรวจสอบพื้นที่ใช้งานเฉพาะ Objects ใน Database

8 Parameters ต่างๆ ที่น่าสนใจใน sp_dboption
• Null, ANSI Nulls, is null และการใช้ IF ใน Transact-SQL
• Autoclose, Autoshrink, Arithabort และการต่อ string และ null ได้ผลเป็นอะไร
• dbo use only, read only และประโยชน์ของ offline
• การอนุญาตให้ใช้ double quote หรือไม่ และ recursive trigger
• Select into/bulkcopy ใช้กับ version เก่า
• single user และ subscribed

9 Services ต่างๆ ใน SQL Server
• SQL Server, SQL Server Agent และ Microsoft Search
• MS DTC และ OLAP Services
• Options ของ Service Manager
• คำสั่ง shutdown และการ start service โดยใช้คำสั่ง
• การกำหนด Option ต่างๆ ของ SQL Server และ sp_configure
• Startup Parameter ของ SQL Server
• การกำหนด Auditing Level และ Error Log

10 Security ใน SQL Server
• การ Add user ใหม่ ให้กับ Database และ Permissions
• Statement Permission, การสร้างและลบ Table
• ความหมายของ Server Roles ต่างๆ
• ตรวจสอบผู้ที่มีสิทธิ์ใช้งานใน Database ที่ต้องการผ่าน VB
• การเพิ่มและลบ Server Role ให้กับ Login ต่างๆ
• ตรวจสอบว่าใครมีสิทธิ์ใน Server Roles อย่างไร
• ความหมายของ Database Roles ต่างๆ
• การกำหนด Database Role โดยใช้คำสั่ง และตรวจสอบว่า User ใดมีสิทธิ์บ้าง
• คำสั่งเกี่ยวกับ Database Permission (Grant and Revoke)
• ข้อแตกต่างระหว่าง Grant, Revoke และ Deny
• การเปลี่ยน Object Owner
• การ Grant สิทธิ์เฉพาะบาง Column


บทเรียนในซีดีรอมแผ่นที่ 3
11 การสร้าง Tables และ Data Types
• การสร้าง Table ใน Enterprise Manager และการเรียงข้อมูลตาม collation
• ข้อแตกต่างระหว่ง char, varchar, nchar, nvarchar, text, ntext และ SET ANSI_PADDING
• ข้อแตกต่างระหว่าง tinyint, smallint, int และ bigint
• ข้อแตกต่างระหว่าง decimal, float, numeric, real และความหมายของ precision และ scale
• Bit Data Type, การเก็บค่า และข้อแตกต่างกับ Access Database
• ข้อมูลประเภทวันที่ และข้อควรระวัง (datetime และ smalldatetime), convert และ cast
• การเขียน SQL Statement ประเภทวันที่ และ รูปแบบที่ใช้
• ข้อมูลประเภท money และ smallmoney และสัญลักษณ์ของ <>, !=, !< และ !>
• Field ประเภท Formula เป็นอย่างไร
• ข้อจำกัดของ Computed Column (Formula) และการเก็บข้อมูล

12 Data Types พิเศษใน SQL Server
• ข้อมูลประเภท Identity
• คำสั่ง Delete และ Truncate Table มีผลต่อ Identity Field อย่างไร
• จะเช็คอย่างไรว่าค่า Identity ตอนนี้ Run ถึงเลขไหน และการอ้าง ActiveConnection เดียวกัน
• ข้อควรระวังในการใช้ @@identity และการเขียนโปรแกรมให้ใช้ Connection เดียวกัน
• การตรวจสอบค่า identity seed และ identity increment
• Timestamp คืออะไร
• ประโยชน์ของ Timestamp
• Data types ประเภท binary, varbinary และ image
• sql_variant Data Type และข้อจำกัดสำหรับ Field บางประเภท
• ข้อมูลประเภท uniqueidentifier
• Default กับฟังก์ชัน newid()
• Is RowGuid ของ unique identifier 13 Index แบบต่างๆ, Diagram และ Relations ระหว่าง Tables
• Clusterd Index และ Non-Clustered Index
• ต้องสร้าง Index ในกรณีใดบ้าง และ Relations ระหว่าง Tables
• Cascading Delete และ Cascading Update
• ทำความรู้จักกับ Fill Factor และประโยชน์
• การใช้ Diagram และประโยชน์

14 คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Tables และการตรวจสอบ Tables
• คำสั่งเกี่ยวกับ Create Table และ Drop Table
• ทดสอบการสร้าง Table จาก VB แยก Fields เป็นเดือนๆ
• คำสั่งตรวจสอบรายชื่อ Databases โดยใช้ SQL Statement ผ่าน VB
• คำสั่งตรวจสอบรายชื่อ Tables โดยใช้ SQL Statement ผ่าน VB
• แยกข้อแตกต่างระหว่าง System Tables และ User Tables
• การตรวจสอบรายชื่อ Tables โดยใช้ OpenSchema ใน ADO, Filter Recordset และ CursorLocation
• ข้อดีของการใช้ OpenSchema ของ ADO และ Connection String ในการติดต่อกับ Access
• RDO : Remote Data Objects และ rdoTable
• OpenResultset ใน RDO

15 การใช้ DAO ในการติดต่อกับฐานข้อมูล
• การเขียน Connection String ใน DAO และ DBSeeChanges
• ปัญหาการใช้ wildcard ที่ไม่เหมือนกันใน SQL Server และ Jet
• ลักษณะของ SQLPassthrough
• รูปแบบการใช้เครื่องหมาย wildcard ใน SQL Server
• รูปแบบการใช้เครื่องหมาย wildcard ใน Jet
• Flow สรุปเปรียบเทียบการทำงานของ Jet และ Passthrough
• การแสดงรายชื่อ Tables โดยใช้คำสั่งของ Jet และการแก้ปัญหาต่างๆ
• การสร้าง Table โดยใช้ SQL Statement ผ่าน Jet
• ใช้ TableDef Object ใน Jet เพื่อแสดงรายการใน Table
• การสร้าง Table โดยใช้ CreateTabledef


บทเรียนในซีดีรอมแผ่นที่ 4
16 คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Alter Table หรือเปลี่ยนโครงสร้าง
• คำสั่งในการเพิ่ม Field, ลบ Field และแก้ไขโครงสร้างของ Field
• การตรวจสอบพื้นที่การใช้งานของ Database และ Tables
• คำสั่งในการเปลี่ยนชื่อ Table และลบ Table ออกจาก Database
• การลบ Table โดยผ่าน DAO
• การ insert หรือ update ค่าที่เป็น Default
• คำสั่งในการเปลี่ยนแปลง Collation ของ Fields และตรวจสอบรายการ Collations ในระบบ

17 คำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับ Index, Primary Key และ Constraint ส่วนที่ 1

• คำสั่งในการสร้าง Table และ Primary Key ไปพร้อมกัน
• คำสั่งในการสร้าง Primary Key ให้กับ Table ที่มีอยู่แล้ว และ Constraints แบบต่างๆ
• รูปแบบการสร้าง Table ที่ Primary Key มี Field มากกว่า 1 ตัว
• Foreign Key ที่มี Field เดียว, Cascading Delete และ Cascading Update
• Foreign Key ที่มีหลาย Fields และการเพิ่ม Relation ให้กับ Table ที่มีอยู่แล้ว
• การสร้าง Table ที่เป็น Self Referece
• การตรวจสอบ Constraint ของ Table
• คำสั่งเกี่ยวกับ Unique Constraint
• คำสั่งในการสร้าง Index ทั่วไป และการตรวจสอบ Index ของฐานข้อมูล
• คำสั่งในการใช้ Default Constraint

18 Constraints ส่วนที่ 2
• การสร้าง Check Constraint ระหว่างที่มีการสร้าง Table
• การสร้าง Check Constraint ในลักษณะของหมายเลขโทรศัพท์
• คำสั่งสร้าง Check Constraint ในกรณีที่มี Field อยู่แล้ว
• รูปแบบการสร้าง Check Constraint แบบต่างๆ
• การตรวจสอบ Constraints ว่ามีอะไรบ้างใน Tables
• การใช้ NextRecordset ของ ADO และการประกาศแบบ Private WithEvents
• การ Disabled Constraint บางตัวชั่วคราว
• ข้อแม้ในการ nocheck หรือ check constraint

19 การสร้าง Rules, Defaults และ User-Defined Data Types ใน SQL Server
• การสร้าง Rule และการใช้ sp_bindrule
• การยกเลิก Rule ของ Field และการลบ Rule
• คำสั่งต่างๆ ที่ใช้ Defaults และการ bind Default
• การลบ Default ออกจาก Database
• การสร้าง User-Defined Data Types ใน Enterprise Manager
• ลองสร้าง Table โดยใช้ User-Defined Data Types
• การสร้าง User-Defined Data Types โดยใช้คำสั่ง
• การลบ และการเปลี่ยนชื่อ User-Defined Data Types โดยใช้คำสั่ง
• การตรวจสอบ User-Defined Data Types ในระบบว่ามีอะไรบ้าง และ Model Database

20 รูปแบบการ Join แบบต่างๆ ใน SQL Server
• เตรียมข้อมูลเพื่อทดสอบ และ Catesian Join
• รูปแบบการเขียน Cross Join และการใช้ Alias ของ Table
• รูปแบบในการเขียน Inner Join แบบต่างๆ
• รูปแบบการเขียน Outer Join (Left Join และ Right Join) และการใช้ *
• การเลือกข้อมูลที่มีเฉพาะใน Table ที่หนึ่ง แต่ไม่มีใน Table ที่ 2 และการใช้ Distinct
• ระวังการใช้ Null มีผลต่อการใช้ Aggregate Function
• รูปแบบการเขียนแบบ Full Join
• การใช้ Union และการใช้ Union All
• ข้อควรระวังในการใช้ Null ใน VB และ SQL Server
• การแก้ปัญหา Null ใน DataCombo จะทำให้เกิด Out of Memory และการใช้ IsNull
• สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง DataCombo และ DataGrid ใน VB


บทเรียนในซีดีรอมแผ่นที่ 5
21 การย้ายข้อมูลระหว่าง Microsoft Access และ SQL Server
• การ Import และ Export จาก Microsoft Access ไปยัง SQL Server
• การสร้าง Linked Tables ใน Microsoft Access
• Query ทั่วไป และ Passthrough Query ของ Microsoft Access
• การสร้าง Linked Table จากคำสั่งใน VB
• ประโยชน์ของ Linked Tablesในการ Import และการตรวจสอบ Tables ใน Access ว่ามีหรือไม่
• การเขียนโปรแกรมให้ Linked ทุก Tables จาก SQL Server
• Function เช็คว่ามี Table ใน SQL Server หรือไม่ และการเปลี่ยน SQL ใน Query ของ Access
• การสร้าง SQLPassThrough Query จาก VB และคุณสมบัติ ReturnRecords
• การ Export ข้อมูลจาก Access ไปยัง SQL Server โดยสร้าง Query ใหม่ใน Access
• การตรวจสอบ Attributes ของ Linked Tables, Collections และการลบ Linked Tables ทั้งหมด
• สรุปข้อดีของ Jet และ Access ในการติดต่อกับ SQL Server

22 การใช้ DTS (Data Transformation Service) ของ SQL Server
• Import and Export Data ของ SQL Server
• การ Import/Export ข้อมูลจาก SQL Server หนึ่งไปยัง SQL Server อีกตัวหนึ่ง และ Save เป็น DTS Package
• การสร้าง DTS Package
• SQL Server Agent กับ การตั้งเวลาของ DTS Package
• การใช้ Exists, IF/Else, Begin...End และ Print
• การจัดการ DTS Package เพิ่มเติม, Work Flow และ Execute Step
• การ Execute DTS ผ่าน DTSRun Utility
• ข้อแตกต่างระหว่าง On Completion, On Success และ On Failure
• การเรียกใช้ DTS Package จาก VB และการเลือก References ให้ถูกต้อง

23 รูปแบบ SQL Statement ที่น่าสนใจและตัวแปร ใน SQL Server
• การ Check Structure ของ Table ผ่าน ADO
• ใช้ Server Trace และ Execution Plan เพื่อตรวจสอบเวลาในการทำงาน
• การประกาศตัวแปร, การใช้ Set, Go และระดับของตัวแปร
• ข้อแตกต่างระหว่างการใช้ Set และ Select และ @ ของตัวแปร
• exec sp_help ใช้สำหรับดูโครงสร้างของ Database และ Tables
• นำข้อมูลใน sp_help มาแสดงใน VB โดยผ่าน ADO
• นำข้อมูลใน sp_help มาแสดงใน VB โดยผ่าน RDO และ ความสำคัญของ Cursor Driver
• การใช้ Order by ในลักษณะหมายเลข

24 คำสั่งเกี่ยวกับ Error ใน SQL Server
• ทำความรู้จักกับ Sysmessages ใน Master Database และ Raiserror
• การเพิ่มและลบ Error Messages ใน Sysmessages
• Error Message แบบมี parameter และ With Log
• รูปแบบต่างๆ ในการส่งข้อมูลจาก SQL Server มา VB และ Event InfoMessage


บทเรียนในซีดีรอมแผ่นที่ 6
25 Functions ต่างๆ ใน Transact-SQL
• ฟังก์ชันเกี่ยวกับ String : convert, cast, str, upper, lower, ascii, char
• ฟังก์ชันเกี่ยวกับ String : space, replicate, left, right, substring, ltrim, rtrim
• การตรวจสอบความใกล้เคียงกันของการสะกด โดยใช้ soundex และ difference
• การค้นตำแหน่งของ String โดยใช้ charindex และ patindex
• Reverse,sign, cos และ abs
• คำสั่งที่เกี่ยวกับวันที่ : datePart
• หาผลต่างของวันที่โดยใช้ datediff และ dateadd
• ฟังก์ชัน datename, datalength และ col_length
• ฟังก์ชันเกี่ยวกับ Objects
• คำสั่งต่างๆ ในการตรวจสอบ Users

26 Aggreate Function, Total และ SubTotal
• รู้จักกับกับ Aggregate Function และ Distinct
• การทำ SubQuery ให้เป็น Field
• ข้อควรระวังในการหาค่าเฉลี่ย และการแทน Null ด้วยค่าที่ต้องการ IsNull
• ใช้ Cube และ Rollup เพื่อช่วยในการคำนวณยอดรวม
• ข้อแตกต่างระหว่าง Cube และ Rollup
• การนำข้อมูลจาก Rollup มาแสดงใน VB และการปรับ DataGrid ให้เหมือน Listbox
• การนำข้อมูลจาก Cube มาแสดงใน MSFlexGrid
• การรวม Column ใน MSFlexGrid และการปรับแต่งสีสัน ตอน 1
• การรวม Column ใน MSFlexGrid และการปรับแต่งสีสัน ตอน 2
• การสลับสีของแถวใน MSFlexGrid
• การใช้ Compute และข้อแตกต่างกับ Rollup และ Cube
• การนำข้อมูลจาก Compute มาแสดงใน DataGrid และ Textboxes
• การใช้ Compute By และการใช้ Compute ซ้อนกัน 2 ชั้น

27 การเขียน SQL Statement ในลักษณะ SubQueries และการใช้ Case
• การสร้าง SubQuery ที่มีการ Return ค่าเพียง 1 ค่า
• การสร้าง SubQuery ที่มี Union และ IN
• การเพิ่ม Performace ของ IN โดยใช้ Distinct เทียบกับการใช้ Inner Join และการใช้ Execution Plan
• ตัวอย่างการใช้ SubQuery และการใช้ Join ที่สามารถแทนกันได้ และ SubQuery แบบหลายชั้น
• ตัวอย่างการใช้ SubQuery คู่กับ Exists
• การใช้ Case ใน SQL Statement
• การใช้ Case ในการสร้าง CrossTab Query
• การเขียน SQL Statement แบบใช้ Case ใน VB โดยให้ผู้ใช้เลือกปีที่ต้องการ

28 การจัดการ Temporary Tables ใน SQL Server
• การสร้าง Local Temporay File
• การคงอยู่ของ Temporary File, ที่เก็บของ Temporary File และ @@spid
• Global Temprary File
• การกำหนดให้ Stored Procedure มีการทำงานอัตโนมัติเมื่อมีการ Start Service ของ SQL Server
• ประโยชน์ของ Temporary File
• ขนาด Default ของ TempDB

29 การสร้าง Views ในลักษณะต่างๆ
• การสร้าง View จาก Enterprise Manager
• การสร้างและลบ View แบบใช้คำสั่ง และการ Encryption View เพื่อไม่ให้คนอื่นเห็น SQL Statement
• View กับการแก้ไขข้อมูล และเพิ่มข้อมูล
• การระบุเงื่อนไขในการ Insert และ Update โดยใช้ Check Option
• การป้องกันการลบ Source Table โดยการใช้ SchemaBining ใน View
• การสร้าง View แบบ Union All ข้าม Database
• การสร้าง View อีกแบบในการเปลี่ยนชื่อ Field ของ Column
• การออกแบบ Tables สำหรับ Partitioned View ที่สามารถ Update ข้อมูลจากการ Union ได้
• ข้อแม้และเงื่อนไขของการสร้าง Partitioned View
• การสร้าง Index ให้กับ View เพื่อช่วยเพิ่ม performance
• การตรวจสอบ SQL Statement ของ View โดยใช้
SysComments และ sp_helptext


บทเรียนในซีดีรอมแผ่นที่ 7
30 การอ้างข้อมูลข้าม Servers
• การสร้าง Linked Server ใน Enterprise Manager
• การสร้าง Linked Server โดยใช้คำสั่ง sp_addlinkdserver
• การจัดการกับ Security ของ Linked Server
• การลบ Remote Login และการยกเลิก Linked Server
• การสร้าง Linked Server อีกแบบในกรณีที่เป็น SQL Server
• การสร้าง Linked Server กับ Database Access
• การจัดการกับ Security ของ Access และการโอนข้อมูลโดยใช้ Linked Server
• การกำหนดให้สามารถ Run Stored Procedures ที่อยู่อีก Server หนึ่ง (RPC)
• คำสั่งในการตรวจสอบ Databases และ Tables ใน Remote Server
• ข้อจำกัดของ Remote Linked Servers

31 การใช้ Transactions ใน SQL Server
• รูปแบบของ Transaction และการตรวจสอบระดับของ Transaction
• ระดับของ Transaction และการใช้ Save Tran
• Distributed Transaction และเงื่อนไขในการใช้
• ความหมายของ XACT_ABORT และระดับของ Distributed Transaction
• ข้อห้ามใช้ใน Distributed Transaction

32 การใช้ตัวแปรใน SQL Server
• การใช้ Use, การประกาศตัวแปร และการกำหนดค่าให้กับตัวแปร
• การกำหนดค่าให้ตัวแปรอีกแบบ, ระดับของตัวแปรและการใช้ Go
• การเก็บค่าเข้าตัวแปรโดยดึงมาจาก Query ของฐานข้อมูล
• ข้อควรระวังและข้อแตกต่างระหว่างการใช้ SET และ SELECT
• ตัวอย่างการเขียน Script ที่มี Identity Field และการใช้ @@identity
• การตรวจสอบจำนวนแถวที่ถูก Update, Insert หรือ Delete
• @@error, @@trancount. @@servername และ @@version
• @@spid และความสัมพันธ์ กับ sp_who, sp_lock และ syslocks
• คำสั่งเกี่ยวกับ Server Variables อื่นๆ และข้อสรุปเกี่ยวกับ Variables

33 Flow Control ในการเขียน Batch และการสร้าง Stored Procedures
• รูปแบบการใช้ IF ... ELSE และ Begin...End
• การสร้าง Stored Procedure ที่มี Parameters
• การเรียกใช้ Stored Procedure จาก VB และ Event InfoMessage
• การส่งค่ากลับมายัง VB โดยใช้ Recordset
• การ Return ค่าของ Stored Procedures และการเรียกใช้ใน Query Analyzer
• การตรวจสอบค่าที่ Return จาก SQL Server มายัง VB วิธีที่ 1
• การตรวจสอบค่าที่ Return จาก SQL Server มายัง VB วิธีที่ 2 (ใช้ Command Object)
• การสร้าง Output Parameter ใน Stored Procedure
• การตรวจสอบ Output Parameters ใน VB วิธีที่ 1
• การตรวจสอบ Output Parameters ใน VB วิธีที่ 2 (Command Object)
• การตรวจสอบข้อมูลเมื่อไม่พบใน Script โดยใช้ @@rowcount
• การใช้ while ใน Script, การตรวจสอบ Table ว่ามีหรือไม่ และการใช้ set nocount on


ราคาพิเศษ ฿750.00
ราคาปกติ ฿1,200.00
ประหยัด ฿450.00


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...