1. คู่มือการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดย สุรชัย ไชยรังสินันท์

Download all Technical.zip size : 5.05MB

Description : See the table below
Front cover page (Black and white) : (size 323k)
Preface : (19k)
Contents : (52k)
Chapter 1: โหมโรง : (63k)
Chapter 2: หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างกราฟ : (311k)
Chapter 3: รูปแบบการเปลี่ยนแนวโน้ม (Reversal Patterns) : (268k)
Chapter 4: รูปแบบต่อเนื่อง (Continuous Patterns) : (264k)
Chapter 5: แผนภาพ Point & Figure : (478k)
Chapter 6: ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Movingn Averages) : (288k)
Chapter 7: เครื่องชี้ที่เกี่ยวกับราคา (Price Indicators) : (396k)
Chapter 8: ดัชนีวัดความแกว่งในปริมาณการซื้อขาย (Volume Indicators) : (316k)
Chapter 9: เครื่องชี้ภาวะตลาด (Market Indicators) : (128k)
Chapter 10: ตัวเลขของฟิโบนาชี่และการประยุกต์ใช้ (Fibonacci Numbers and Applications) : (364k)
Chapter 11: ทฤษฎีคลื่นของอีเลียต (Elliot Wave Theory) : (679k)
Chapter 12: ทฤษฎีแกนน์ (Gann's Theory) : (218k)
Chapter 13: ทฤษฎีคลื่นวัฏจักร (Cycles Theory) : (505k)
Chapter 14: การวิเคราะห์แผนภูมิแบบแท่งเทียนเบื้องต้น (Introduction to Candlestick
Charting) : (103k)
Chapter 15: รูปแบบการเปลี่ยนทิศทางของการวิเคราะห์แบบแท่งเทียน (Candlestick Reversal Patterns) : (127k)
Chapter 16: รูปแบบต่อเนื่องในการวิเคราะห์แท่งเทียน (Candlestick Continuous Patterns) : (113k)
Chapter 17: 77 กระบวนยุทธ์ : (937k)
Bibliography : 29k
Back cover page (Black and white) : (60k)


2. การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น
Download : FINANCE.PDF SIZE: 416k
แนวความคิดเบื้องต้นว่าด้วยงบการเงินกับการดำเนินงานของธุรกิจ
การวัดความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
การวัดความสามารถในการบริหารหนี้สิน
การวัดความสามารถในการบริหารสภาพคล่อง
การวัดความสามารถในการทำกำไร
การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของบริษัท
ข้อความระวังเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน


3. การวิเคราะห์หุ้นเบื้องต้น
Download. FILE: STOCK.PDF SIZE: 392k
พีอีเรโช (P/E Ratio หรือ PER) ตัวเลขยอดนิยมของคนเล่นหุ้น
ความสามารถในการเจริญเติบโต
ความเสี่ยง
การวัดความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้น
เงินปันผล
คุณภาพของสินทรัพย์
ความสามารถของผู้บริหาร
การประเมินราคาหุ้นอย่างง่าย ๆ
การเบี่ยงเบนของราคาหุ้นจากราคาที่ควรจะเป็นและการเก็งกำไร


4. TOPICS: Value at Risk จากแง่มุมมองของโบรกเกอร์
Download. FILE: VAR.PDF SIZE: 640k
บทที่ 1: บทนำ

Value at Risk คืออะไร

กำเนิด VaR

ข้อดีของ VaR

ข้อเสียของ VaR

วิธีการวัด VaR

บทที่ 2: การวัด VaR ในกรณีที่พอร์ตมีหุ้นอยู่เพียงตัวเดียว

วิธีจำลองโดยอาศัยข้อมูลในอดีต (Historical Simulation)

วิธีเดลต้าปกติ (Delta Normal Approach)

วิธีจำลองแบบ มอนติ คาร์โล (Monte Carlo Simulations)

เปรียบเทียบ VaR ที่วัดได้จากการวัดในแต่ละวิธ

การวัดความสามารถของ VaR ในการวัดความเสี่ยง (Back-Testing)

การวัดความสามารถของ VaR ในการวัดความเสี่ยง (Back-Testing)

บทที่ 3: การวัด VaR ในกรณีที่พอร์ตมีหุ้นอยู่หลายตัว

Diversification กับความเสี่ยงของพอร์ต

Diversified และ Undiversified VaR

ตัวกรณีศึกษาประจำบท

การคำนวณโดยใช้วิธี Historical Simulation

การคำนวณโดยใช้วิธี Delta Normal

ภาคผนวก: ที่มาของสูตรการคำนวณ Incremental VaR (IVaR) และ Beta

Derivation of IVaR

Beta: อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราเพิ่มน้ำหนักของหลักทรัพย์ในพอร์ต

References


5. หุ้นกู้ วอร์แรนท์ และหุ้นกู้ควบวอร์แรนท์
Download FILE: BNDWARNT.PDF SIZE: 509k
บทที่ 1: โหมโรง
บทที่ 2: หุ้นกู้
บทที่ 3: วอร์แรนท์
บทที่ 4: การปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ์ เมื่อมีการออกหุ้นใหม่ หรือ จ่ายเงินปันผล
บทที่ 5: หุ้นกู้ควบวอร์แรนท์ และสิทธิในการจองวอร์แรนท์ หรือหุ้นกู้ควบวอร์แรนท์

from http://inv3.asiaplus.co.th/cms/index.php?sc=educationzone-analyze

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...