หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้ ปัตตานี
ภาพจาก artgazine.com

เจาะลึก พระคาถาบูชาหลวงปู่ทวด

โดย ทรงวิทย์ แก้วศรีเมื่อออกแบบปกหนังสือหลวงปู่ทวด
ผู้เขียน (อ.ทรงวิทย์ แก้วศรี) เห็นมีคาถาอยู่ใต้รูปหลวงปู่ทวดว่า

“นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา”
และภาพประกอบพระหลวงปู่ทวดหลังตัวหนังสือปี ๒๕๐๕
ข้อความตอนบนมีประทับคาถานี้

เป็นภาษาบาลี อักษรขอมอ่านว่า นโม โพธิสตฺโต อาคนฺติมาย อิติภควา”
ผู้เขียนก็ยังไม่ได้สนใจอะไร โดยเฉพาะเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องเวทย์มนต์คาถาอยู่แล้ว

ที่ไม่เชื่อ
ไม่ใช่เพราะว่าเวทมนต์คาถาหรือไสยศาสตร์ รวมทั้งโหราศาสตร์ด้วยว่าไม่มีจริง


แต่เพราะ
ไม่เชื่อน้ำมนต์ของคนเสกเวทมนต์คาถาหรือหมอดูมากกว่า


ครั้นต่อมามีความเคยตัวที่ต้องขอพรหรือขอเงินหลวงปู่ทวดใช้เป็นประจำ
คาถาที่ใช้ภาวนาจึงต้องใช้“นโม โพธิสตฺโต อาคนฺติมาย อิติภควา”
คาถานี้ต่อท้ายบทสวดมนต์ก่อนนอนเป็นประจำ
เลยเกิดความอยากรู้ว่า
พระคาถาประจำหลวงปู่ทวดบทนี้แปลว่าอะไร?

เรื่องคาถาหรือมนต์ต่างๆ นอกจากพระพุทธมนต์ที่เป็นภาษาบาลีแล้ว
เรามักแปลกันไม่ออก

อีกประวัติคลาดเคลื่อนเพราะจำกันมาเลอะเลือนผิดๆ หรืออย่างไรไม่ทราบ

ผู้เขียนเคยถามหลวงพ่ออุตตมะ
เมื่อครั้งเป็นกรรมการจัดทำ
หนังสือ
“๘๔ ปี หลวงพ่ออุตตมะ” เมื่อ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๗ถึงเรื่องคำแปลคาถาหรือมนต์บางบท

ท่านตอบอย่างทีเล่นทีจริงยิ้มๆ ว่า

“แปลไม่ได้ก็อย่าไปแปล เพราะแปลแล้วเดี๋ยวจะไม่ขลัง”

เรื่องนี้เห็นจะจริง เพราะมนต์บางบทไม่เป็นภาษา
บางบทแปลได้แต่ความหมาย

ไม่เห็นจะเกี่ยวกับอุปเท่ห์ที่เราต้องการใช้
พลอยจะพาลไม่เชื่อถือก็เลยไม่ศักดิ์สิทธิ์ไปเลย


แต่เรื่องคาถาประจำหลวงปู่ทวดนี้
ผู้เขียนเกิดความสนใจ และเอะใจว่ามีลักษณะผิดกับคาถาหรือมนต์บทอื่นๆ
ซึ่งมักขึ้นด้วยคำว่า “โอม” แบบพราหมณ์ หรือ “สิทธิการิยะ” แบบไทยโบราณ

คาถาประจำหลวงปู่ทวดเป็นภาษาบาลีแบบเถรวาท

แต่ก็แปลไม่ออก เพราะดูเผินๆ มันผิดหลักไวยากรณ์บาลีไปหมด
มีแต่ตัวประธาน (subject) ไม่มีตัวกริยา (verb)
ถ้าแยกศัพท์จะเป็นดังนี้


นโม อันว่าความนอบน้อม (ประธาน)

โพธิสตฺโต อันว่าพระโพธิสัตว์ (ประธาน)

อาคนฺติมาย (แปลไม่ได้)

อิติภควา ว่าเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้า
(คำวิกติกัตตา หรือคำวิเศษณ์ = adverb)ตามหลักบาลีไวยากรณ์นั้น เมื่อมีประธานก็ต้องมีกริยา
ถ้าเป็นกริยาประเภทสอวุตตกัมมะ (transitive verb) ก็ต้องมีกรรม

แต่คาถานี้ยังหากริยาและกรรมไม่พบก็เลยแปลไม่ออก
จึงต้องลองวิเคราะห์กันดู และหาทางแปลออกมาให้ได้
ผู้เขียนเองก็เป็นเปรียญเอก
มีความรู้ทั้งภาษาบาลีและสันสกฤต
อยู่ตามสมควรแก่ภูมิ

จึงได้ปรึกษากันกับอาจารย์ชะเอม แก้วคลาย เปรียญ ๗ , M.A.
และอาจารย์สุวัฒน์ โกพลรัตน์ เปรียญ ๙, M.A.
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณของหอสมุดแห่งชาติ

ได้วิเคราะห์กันทั้งในแง่หลักภาษาและบาลีไวยากรณ์ จึงแปลกันออก

คาถานี้ผูกเงื่อนงำในทางไวยากรณ์และให้ความหมายที่ดีมาก
การผูกประโยคเป็นลักษณะแบบที่เรียกกันว่า ย-ต
คือประโยคส่ง (ย) ประโยครับ (ต)

เวลาแปลต้องโยกศัพท์เข้ามาจึงจะเห็นความสมบูรณ์
ประโยคที่บริบูรณ์จะต้องเขียนดังนี้

“โย เถโร โพธิสตฺโต อิติภควา อิมาย ชนาย อาคนฺติ
นโม ตสฺส โพธิสตฺตสฺส อิติภควโต เถรสฺส อตฺถุ”

ถ้าแปลโดยพยัญชนะหรือแปลยกศัพท์เรียงตัวตามหน้าที่ของคำในประโยค
ตามหลักบาลีไวยากรณ์จะแปลได้ดังนี้

เถโร อันว่าพระเถระ
โย รูปใด
โพธิสตฺโต เป็นพระโพธิสัตว์
ภควาอิติ ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีโชค
อาคนฺติ ย่อมมา
ชนาย สู่ชน (หรือบุคคล)
อิมาย ผู้นี้
นโม อันว่าความนอบน้อม
อตฺถุ ขอจงมี
เถรสฺส แก่พระเถระ
โพธิสตฺตสฺส ผู้เป็นพระโพธิสัตว์
อิติภควโต ได้ชื่อว่า ผู้มีโชค
ตสฺส รูปนั้น
ที่วิเคราะห์โดยละเอียดมาข้างต้นนี้
ก็เพื่อรักษารูปแบบการวิเคราะห์และการแปลพระคาถานี้ไว้ในแง่ของบาลีไวยากรณ์
เผื่อว่าอาจจะมีท่านผู้ใดผู้หนึ่งสนใจที่มาที่ไปดังเช่นผู้เขียนก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ดีที่แปลยกศัพท์มาก็เพื่อให้เห็นการแปลโดยพยัญชนะ
ถ้าแปลโดยอรรถเป็นภาษาสามัญชนธรรมดา ก็แปลได้อย่างง่ายดายดังนี้

“นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา
||
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่เจ้าประคุณสมเด็จหลวงปู่ทวด
ผู้เป็นพระโพธิสัตว์ เป็นผู้มีโชคซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้านี้”หลวงพ่อทวด วัดห้วยมงคล ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อนึ่ง ในฐานะที่หลวงปู่ทวดได้รับพระมหากรุณาธิคุณในพระเจ้าอยู่หัวเอกาทศรถ
โปรดฯ ให้สถาปนาเป็นสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์
ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นสมเด็จองค์หนึ่ง
ผู้เขียนมีความเห็นว่า เราน่าจะเรียกชื่อหลวงปู่ทวดว่า
“เจ้าประคุณสมเด็จทวด”

หรือ “เจ้าประคุณสมเด็จหลวงปู่ทวด” ก็ได้
แม้ผู้เขียนและคณะศิษยานุศิษย์ในสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดเบญจมบพิตร
ก็เคยเรียกท่านว่า “เจ้าประคุณสมเด็จหลวงพ่อ”
และเรียกสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ องค์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นอาจารย์ว่า
“เจ้าประคุณสมเด็จอาจารย์”

เพราะฉะนั้นผู้เคารพเลื่อมใสในหลวงปู่ทวด จึงควรที่จะเรียกท่านว่า
“เจ้าประคุณสมเด็จหลวงปู่ทวด”
จึงจะเหมาะสมด้วยสังฆานุภาพของเจ้าประคุณสมเด็จหลวงปู่ทวด
ขอผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาเจริญภาวนาพระคาถาบทนี้เป็นนิจ
จงเป็นผู้มีโชค ประสบแต่สรรพสิ่งสิริมงคล
วิบูลพูลผล ในลาภยศ สรรเสริญ สุข จงทุกประการเทอญฯ

from http://board.palungjit.com/

ให้ท่ิองตามนี้

เย ธมมา เหตุปปะภะวา เตสัง เหตุง ตถาคโต

เตสัญจ โย นิโรโธ จ เอวัง วาที มหาสมโณฯ

ที่มา http://www.reurnthai.com/index.php?topic=3049.0
คาถา เย ธัมมา ฯ
ที่ว่ากันว่าเป็นคาถาหัวใจพระพุทธศาสนา

เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา
เตสํ เหตํ ตถาคโต
เตสญฺจ โย นิโรโธ จ
เอวํ วาที มหาสมโณ ฯ


ขอเรียนถามท่านผู้รู้ว่าที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และฉันทลักษณ์ของบาลีต้องเป็นอย่างไรครับ เพราะเท่าที่พบ มีการสะกดแตกต่างกัน
ขอบพระคุณมากครับ

ข้อมูลเสริมด้านประวัติเป็น ธรรมะที่พระอัสสชิเถระแสดงแก่อุปติสสปริพาชก (พระสารีบุตร) หลังจากได้ฟังธรรมบทนี้ พระสารีบุตรได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน เรื่องมีดังนี้

ท่านพระสารีบุตรเถระ เดิมชื่อว่า อุปติสสะ บิดาชื่อว่าวังคันตะพราหมณ์ มารดาชื่อว่านางสารีพราหมณี บิดาเป็นนายบ้านตำบลนาลกะหรือนาลันทา เพราะเป็นบุตรของนางสารีจึงได้นามว่า สารีบุตร ท่านเกิดในตำบลบ้านนาลกะหรือนาลันทา ไม่ห่างจากกรุงราชคฤห์ เมื่อท่านเข้ามาอุปสมบทในพระธรรมวินัยแล้ว เพื่อนสพรหมจารี (ผู้ประพฤติธรรมร่วมกัน ในที่นี้หมายเอาภิกษุ) พากันเรียกท่านว่า พระสารีบุตร ทั้งนั้น ตระกูลพราหมณ์ของบิดาอุปติสสมาณพ เป็นตระกูลที่ร่ำรวย สมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์สมบัติและบริวาร เมื่ออุปติสสมาณพเจริญวัยแล้วได้เล่าเรียนศิลปศาสตร์ มีปัญญาเฉียบแหลมเล่าเรียนได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว และได้เป็นเพื่อน ที่ชอบพอรักใคร่กันกับโกลิตมาณพ โมคคัลลานโคตร ผู้มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน และเป็นบุตรแห่งตระกูลที่ร่ำรวยเหมือนกัน เพราะว่าตระกูลทั้งสองนั้นเป็นเพื่อนกัน มีการติดต่อผูกพันกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ

อุปติสสมาณพและโกลิต มาณพ ได้ไปเที่ยวดูเขาเล่นมหรสพในกรุงราชคฤห์ด้วยกันเป็นประจำ ขณะกำลังชมดูอยู่นั้นก็เกิดความร่าเริงในเวลาถึงบทสนุก เกิดความสลดใจ ในเวลาถึงบทเศร้า ถึงตอนชอบใจก็ให้รางวัลนักแสดงด้วย วันหนึ่งมาณพ ๒ สหายนั้นชวนกันไปดูมหรสพเหมือนวันก่อน ๆ แต่ว่าไม่เกิดความสนุกสนานร่าเริงอะไรเลย คนที่กำลังแสดงอยู่นั้นอีกไม่ถึง ๑๐๐ ปีก็จะต้องตายกันไปหมด เมื่อมีความคิดตรงกันอย่างนั้น จึงได้พากันไปบวชเป็นลูกศิษย์ในสำนักของสัญชัยปริพาชก และได้เรียนความรู้จากอาจารย์จนหมดสิ้น จนอาจารย์ได้ให้ช่วยสั่งสอน ศิษย์คนอื่นในสำนักนั้นด้วย แต่สองสหายนั้นยังไม่พอใจกับความรู้เพียงนั้น จึงได้ตกลงทำกติกานัดหมายกันว่าจะออกแสวงหาโมกขธรรม คือธรรมเครื่องหลุดพ้น จากกิเลสต่าง ๆ อันได้แก่พระนิพพานอีกต่อไป และถ้าใครพบโมกขธรรมก่อนขอให้กลับมาบอกแก่กัน

สมัยนั้น พระบรมศาสดาได้ตรัสรู้แล้ว และได้ทรงแสดงธรรมสั่งสอนมหาชนยังสถานที่ต่าง ๆ เมื่อเสด็จมาถึงกรุงราชคฤห์และประทับอยู่ ที่พระมหาเวฬุวันมหาวิหาร วันหนึ่งท่านพระอัสสชิผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในพระปัญจวัคคีย์ ผู้ที่พระบรมศาสดาทรงส่งออกไปประกาศพระศาสนา ได้กลับมาเฝ้า ในตอนเช้าท่านก็ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ อุปติสสปริพาชกเดินไปพบท่านในระหว่างทางก็เกิดความเลื่อมใส ในจริยาวัตรของท่าน และได้ถามถึงครูอาจารย์พร้อมกับขอร้องให้แสดงธรรมให้ฟังด้วย ท่านพระอัสสชิได้แสดงธรรมมีใจความย่อ ๆ ว่า "ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุและความดับแห่งธรรมนั้น พระศาสดาทรงสั่งสอนอย่างนี้" อุปติสสปริพาชก ได้ฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมคือบรรลุโสดาบัน แล้วกลับไปบอกข่าวเพื่อนโกลิตะ และแสดงธรรมให้ฟังตามที่ได้ฟังมาจนโกลิตะได้ดวงตาเห็นธรรม เหมือนกัน จึงชวนกันไปเฝ้าพระบรมศาสดา ครั้นไปลาอาจารย์สัญชัยแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาทูลขออุปสมบท พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอนุญาต ให้เป็นภิกษุด้วยวิธี เอหิภิกขุอุปสัมปทา ทั้งสองคน ครั้นบวชแล้วภิกษุทั้งหลายพากันเรียกท่านว่า สารีบุตร และ โมคคัลลานะ

สรุป

เย ธมมา เหตุปปะภะวา เตสัง เหตุง ตถาคโต
เตสัญจ โย นิโรโธ จ เอวัง วาที มหาสมโณฯ

เป็นประโยค ยะ ตะ นะครับ แยกได้ดังนี้นะครับ

(เย ธัมมา) อันว่า ธรรมทั้งหลายเหล่าใด (เหตุปปะภะวา) มีเหตุเป็นแดนเกิดก่อน (คือ เกิดจากเหตุนั่นเอง) (จ) ด้วย
(โย นิโรโธ) อันว่า ความดับใด (เตสัง ธรรมานัง)แห่งธรรมทั้งหลาย เหล่านั้น (จ) ด้วย
(ตถาคโต) อันว่า พระตถาคต (อาห) ตรัส (เหตุง)ซึ่งเหตุ (เตสัง ธรรมานัง)แห่งธรรมทั้งหลาย เหล่านั้นด้วย
(อาห)ตรัส (ตัง นิโรธัง) ซึ่งความดับนั้นด้วย
(มหาสมโณ) อันว่าพระมหาสมณะ (วาที) เป็นผู้มีปกติกล่าว (เอวัง) อย่างนี้

ค่อยข้างจะสับสนนะครับ สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนบาลี เพราะประโยคนี้มี ยะ ตะ ถึงสองตัวด้วยกัน

ส่วยตัวนี้คือ เหตุง ต้องเป็น เหตุง นะครับ ศัพท์เดิม คือ เหตุ ลงทุติยาวิภัติ จึงต้องผันเป็น เหตุง แปลว่า ซึ่งเหตุครับ

ตำนานเหล็กไหล (ครบทุกเรื่องที่อยากรู้เกี่ยวกับเหล็กไหล)
เหล็กไหล คือ ก้อนแร่เหล็กบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
ได้รับการอธิษฐานบรรจุฤทธิ์ โดยพระฤาษีผู้ทรงฌาณชั้นสูง
เพื่อธำรงคุณงามความดี โดยมีธาตุกายสิทธิ์เป็นผู้คอยช่วยเหลือผู้ที่มี
ความทุกข์ยากให้พ้นภัย
จัดเป็นธาตุกายสิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีรังสีหรือพลังปรา ณที่ทรงอำนาจในการป้องกันตัว
และสิ่งที่อยู่ ใกล้ตัว ให้พ้นจากภัยอันตรายอันเกิดจากอาวุธปืนหรือของมีคม
เป็นสสารที่มีชีวิตเป็นอมตะและหายากยิ่ง ต้องมีพิธีกรรมมากมายกว่าจะได้มา

มีหัวข้อต่างๆดังนี้
1.กำเนิดเหล็กไหล
2.ประเภทของเหล็กไหล
3.ลักษณะพรรณสัณฐานของเหล็กไหล
4.อาณาจักรของเหล็กไหล
5.รังของเหล็กไหล
6.คุณสมบัติของผู้ครอบครองเหล็กไหล
7.อาหารของเหล็กไหล
8.การค้นหาเหล็กไหล
9.การทดสอบเหล็กไหลในถ้ำ
10. ชนิดของเหล็กไหล
11.รูปทรงพรรณสัณฐานของเหล็กไหล
12.สีสันของเหล็กไหล
13.น้ำหนักของเหล็กไหล
14.พิธีกรรมตัดเหล็กไหล
15.อุปกรณ์ในการตัดเหล็กไหล
16.คาถาอัญเชิญเหล็กไหล
17.พระคาถาเรียกเหล็กไหล
18.ผลจากการทดสอบการยิง
19.พิธีกรรมฝังเหล็กไหล
และอื่นอีกมากมายเลยครับ


http://upload.one2car.com/download/d...5S8JLZ4YEEYSQ9 __________________
from http://www.thaigaming.com/e-book-shelf/62142.htm

เพชรพระอุมา เป็นนวนิยายแนวผจญภัยที่มีขนาดความยาวมากที่สุด บทประพันธ์โดย พนมเทียน
เคยรวบรวมพลพรรค เพื่อจะไปอ่านหนังสือนิยายชุดนี้ให้ห้องสมุดคนตาบอด
จนแล้วจนรอดก็ไม่มีโอกาสได้ทำสักที จนตอนนี้มีคนทำให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ค้นเจอหนังสือเสียงชุดนี้ที่ www.zidogang.com โดยบุคคลเหล่านี้เป็นผู้แบ่งปัน
คุณ baralgan ผู้ให้ File Original แก่ทุกๆท่าน
คุณ xiaolongnu ผู้เริ่มการอัพโหลดไฟล์ให้แก่ทุกๆท่าน
คุณ Loma ผู้ซึ่งช่วยสานต่อการแบ่งปันให้ได้ทั่วถึงและสะดวกแก่การค้นหา
คุณ moohun7474 คุณหมูหัน รวมทั้งอีกหลายๆท่านที่มีน้ำใจช่วยกัน
เพื่อความคุ้มค่าที่เพื่อนทุกท่านดังกล่าวได้เสียสละเวลาอัพโหลดไฟล์ให้ ซึ่งแต่ละไฟล์ใช้เวลานานมาก
จึงขออนุญาตรวบรวมลิงค์มาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆได้ดาวน์โหลดกันต่อไป
และขอขอบคุณมา ณ. ที่นี้ด้วยค่ะ

เพชรพระอุมามีทั้งหมดสองภาค ใครที่ชื่นชอบนวนิยายชุดนี้ ตามไปโหลดกันได้เลยค่ะ

เค้าโครงเรื่องภาคแรก
เป็นการผจญภัยในป่าของพรานนำทางซึ่งเป็นพระเอกของเรื่อง
มีผู้มาจ้างวานให้ไปติดตามคนหายในป่าลึก ก่อนการออกเดินทางนั้น
มีคนพื้นเมืองคนหนึ่งมาขออาสาสมัครเป็นคนใช้ติดตามไปด้วย
มีการผจญภัยกับสัตว์ร้าย ภัยป่า น้ำป่า ไฟป่า สัตว์โลกยุคดึกดำบรรพ์ ฯลฯ
จนสุดท้ายเมื่อไปถึงดินแดนหลงสำรวจในป่าลึกที่คาดว่าคนหายไปถึง
ก็ปรากฏว่าเจ้าคนใช้ที่สมัครติดตามมานั้น แท้ที่จริงก็คือทายาทของนครลับแลหลงสำรวจนั้น
พรานนำทางกับคณะผู้ติดตามคนหายก็เลยช่วยกันต่อสู้กอบกู้บัลลังค์จากทรราช
ให้เจ้าคนใช้คนนั้นได้สำเร็จ พร้อมทั้งได้พบคนหายและพบขุมทรัพย์ที่ทุกคนอยากมาเห็นในนครแห่งนั้น
(ข้อมูลจาก www.petprauma.com )

เพชรพระอุมาภาคแรกมี 6 ตอน
1 ไพรมหากาฬ
2 ดงมรณะ
3 จอมผีดิบมันตรัย
4 อาถรรพณ์นิทรานคร
5 ป่าโลกล้านปี
6 แงซายจอมจักรา

 • ไพรมหากาฬ (Disk1)

pai 1-10.rar http://www.mediafire.com/?e2gtini2mjn
pai 11-17.rar http://www.mediafire.com/?m5jumay3y3g
pai 18-24.rar http://www.mediafire.com/?ynz1hjjnlud
pai 25-31.rar http://www.mediafire.com/?llq0zuhjebg
pai 32-36.rar http://www.mediafire.com/?0kjqd2jntow
pai 37-41.rar http://www.mediafire.com/?uykimomvnnu

 • ไพรมหากาฬ (Disk2)

pai 2 s1-8.rar http://www.mediafire.com/?ymvkmjf3bmd
pai 2 s9 -15.rar http://www.mediafire.com/?nzj1zznixim
pai 2 s16-22.rar http://www.mediafire.com/?auvozomr0lj
pai 2s23-29.rar http://www.mediafire.com/?gmnyhiyl4mz
pai 2s30-35.rar http://www.mediafire.com/?zmtinmnzwwn

 • ไพรมหากาฬ (Disk3)

pai 3s1-8.rar http://www.mediafire.com/?tmmzdmzotze
pai 3s9-16(end).rar http://www.mediafire.com/?nihjjwqy5z0


 • ดงมรณะ Disk 1

เสียง 1-3 http://www.mediafire.com/download.php?mxjnnu5mtzg
เสียง 4-5 http://www.mediafire.com/download.php?ztnzkmwnwon
เสียง 6-7 http://www.mediafire.com/download.php?n4zzdy3ovdy
เสียง 8-9 http://www.mediafire.com/download.php?qgtzyhnizwy
เสียง 10-11 http://www.mediafire.com/download.php?zmjmoyw3ago
เสียง 12-13 http://www.mediafire.com/download.php?oqmy2tkucn4
เสียง14-15 http://www.mediafire.com/download.php?u2dowyq1im2
เสียง16-17 http://www.mediafire.com/download.php?mjo2dgmtyt0
เสียง 18-19 http://www.mediafire.com/download.php?mgyylg3tyzg
เสียง 20-21 http://www.mediafire.com/download.php?jjkk2mnwyrm
เสียง 22-23 http://www.mediafire.com/download.php?hymmkecte24
เสียง 24-25 http://www.mediafire.com/download.php?zowlomiimke
เสียง 26-27 http://www.mediafire.com/download.php?jmkncgmgdji
เสียง 28-29 http://www.mediafire.com/download.php?hmynzmz5rax
เสียง 30-31 http://www.mediafire.com/download.php?jjmjnttn55m
เสียง 32-33 http://www.mediafire.com/download.php?yglyvyxnend
เสียง 34-36 http://www.mediafire.com/download.php?yjynbznmmum

 • ดงมรณะ Disk 2

เสียง 1-3 http://www.mediafire.com/download.php?2xzggzfrzjn
เสียง 4-5 http://www.mediafire.com/download.php?oq0uhdduayw
เสียง 6-7 http://www.mediafire.com/download.php?mm4tjdorq3m
เสียง 8-9 http://www.mediafire.com/download.php?y2whz4lyzgm
เสียง 10-11 http://www.mediafire.com/download.php?ntzjn3kqxhm

ดงมรณะ Disk 2 เสียงที่ 10 ต่อกับ เสียงที่ 11 ที่ขาดหายไป
http://www.mediafire.com/download.php?jmddwmjnryo

เสียง 12-13 http://www.mediafire.com/download.php?chioieh4mdm
เสียง 14-15 http://www.mediafire.com/download.php?numadyqldow
เสียง 16-17 http://www.mediafire.com/download.php?4tzmzgxxo1w
เสียง 18-19 http://www.mediafire.com/download.php?hahmwtjmkam
เสียง 20-21 http://www.mediafire.com/download.php?23yjdmmreym
เสียง 22-24 http://www.mediafire.com/download.php?xzd4vozmmdi

 • ดงมรณะ Disk 3

เสียง 1-5 http://www.mediafire.com/download.php?0ccj5mwznzt
เสียง 6-9 http://www.mediafire.com/download.php?22eomyfnh0m
เสียง 10-11 http://www.mediafire.com/download.php?yqxn3h0j54z
เสียง 12 http://www.mediafire.com/file/0lyt2jmjwgq/a000012.rar
เสียง 13-15 http://www.mediafire.com/download.php?lthnkqtmjmd
เสียง 16 http://www.mediafire.com/download.php?3wi5nz0ujcw
เสียง 17-18 http://www.mediafire.com/download.php?yjw5nwmgyxj
เสียง 19-20 http://www.mediafire.com/download.php?mnjjwfemunz
เสียง 21-22 http://www.mediafire.com/download.php?wqdeedjez4y
เสียง 23-24 http://www.mediafire.com/download.php?juyaymymddn
เสียง 25-26 http://www.mediafire.com/download.php?xjhuyow4gyw
เสียง 27-28 http://www.mediafire.com/download.php?vmoqmwongkm
เสียง 29-30 http://www.mediafire.com/download.php?y3nm3y3dm0d
เสียง 31-32 http://www.mediafire.com/download.php?2u3xyiyzwkz
เสียง 33-34 http://www.mediafire.com/download.php?mdondgilmgr
เสียง 35-37 http://www.mediafire.com/download.php?mmynwmjkygk
เสียง 38-39 http://www.mediafire.com/download.php?3j0zzwnmmmz

 • จอมผีดิบมันตรัย Disk 1

เสียง 1-2 http://www.mediafire.com/?hmzhyzymwe0
เสียง 3 http://www.mediafire.com/file/zwnzvak1nn3/จอมผีดิบมันตรัย disk1 เสียง 3.rar
เสียง 4 http://www.mediafire.com/?mdrihy3umhj
เสียง 5 http://www.mediafire.com/?2zzjgrziomh
เสียง 6 http://www.mediafire.com/?z0h2gnog2jm
เสียง 7 http://www.mediafire.com/?ydzwtyttjty

 • จอมผีดิบมันตรัย Disk 2

เสียง 1-4 http://www.mediafire.com/?yljj12ydw0m
เสียง 5-7 http://www.mediafire.com/?zw1cjwtym0y
เสียง 8-10 http://www.mediafire.com/?oioymzzmyd2
เสียง 11-13 http://www.mediafire.com/?j2mmiowdwzg
เสียง 14-16 http://www.mediafire.com/file/kkwtth3gtgm/จอมผีดิบมันตรัย 2 _14-16.rar
เสียง 17-19 http://www.mediafire.com/?ij2zn1m3dyd
เสียง 20-22 http://www.mediafire.com/?mm0zymzdttm
เสียง 23-25 http://www.mediafire.com/file/5zdory2lyzm/จอมผีดิบมันตรัย 2_23-25.rar
เสียง 26-28 http://www.mediafire.com/?diwgdmqegyt
เสียง 29-30 http://www.mediafire.com/?dymmdiyyzob

 • จอมผีดิบมันตรัย Disk 3

เสียง 1-2 http://www.mediafire.com/file/ggwelnezjew/จอมผีดิบมันตรัย 3_1-2.rar
เสียง 3 http://www.mediafire.com/?5ygwg4murjv
เสียง 4 http://www.mediafire.com/?o3noyvxniey
เสียง 5 http://www.mediafire.com/?zdkwj0oztye
เสียง 6 http://www.mediafire.com/?jrfw4flmfjy
เสียง 7 http://www.mediafire.com/?joqmdnwnbbe
เสียง 8 part 1 http://www.mediafire.com/?jenjvoglj1g
เสียง 8 part 2 http://www.mediafire.com/?my1fzfntjuj
เสียง 9 http://www.mediafire.com/?hhziwkwqty1
เสียง 10 part 1 http://www.mediafire.com/?mxgyyynmtmm
เสียง 10 part 2 http://www.mediafire.com/?izzrwywyzoj
หรือ http://www.mediafire.com/file/2ukmwdtznym/จอมผีดิบมันตรัย 3-10.rar

 • จอมผีดิบมันตรัย Disk 4


เสียง 1-2 http://www.mediafire.com/file/jyqzzlyamgk/3.จอมผีดิบมันตรัย 4.rar

 • อาถรรพ์นิทรานคร Disk 1


เสียง 1 http://www.mediafire.com/download.php?zoy2zmyclmd Ar-Thaun Nakorn Disk 1-1.rar
เสียง 2 part1http://www.mediafire.com/download.php?hlmmy4mjjez Ar-Thaun Nakorn Disk 1-2.part1.rar
เสียง 2 part2 http://www.mediafire.com/file/mntetyifqli Ar-Thaun Nakorn Disk 1-2.part2.rar
เสียง 3 http://www.mediafire.com/download.php?jyo2d2ujgwy/ Ar-Thaun Nakorn Disk 1-3.rar
เสียง 4 http://www.mediafire.com/download.php?m32crvvnytu Ar-Thaun Nakorn Disk 1-4.rar
เสียง 5 http://www.mediafire.com/download.php?mezyntyeny2 Ar-Thaun Nakorn Disk 1-5.rar
เสียง 6 http://www.mediafire.com/download.php?2an5jyzcumz Ar-Thaun Nakorn Disk 1-6.rar

 • อาถรรพ์นิทรานคร Disk 2


เสียง 1 http://www.mediafire.com/download.php?mnt3nnzngzz Ar-Thaun Nakorn Disk 2-1.rar
เสียง 2 http://www.mediafire.com/download.php?nzzzmqm2cdt Ar-Thaun Nakorn Disk 2-2.rar
เสียง 3 http://www.mediafire.com/download.php?ugdxznzmtyr Ar-Thaun Nakorn Disk 2-3.rar
เสียง 4 http://www.mediafire.com/download.php?iwnkitawfz1 Ar-Thaun Nakorn Disk 2-4.rar
เสียง 5 http://www.mediafire.com/download.php?mkzjymlmmim Ar-Thaun Nakorn Disk 2-5.rar
เสียง 6 http://www.mediafire.com/download.php?uzgzzunm43w Ar-Thaun Nakorn Disk 2-6.rar
เสียง 7 http://www.mediafire.com/download.php?wmg35hjnz0z Ar-Thaun Nakorn Disk 2-7.rar

 • อาถรรพ์นิทรานคร Disk 3


เสียง 1 http://www.mediafire.com/download.php?5yjjrwwngkm Ar-Thaun Nakorn Disk 3-1.rar
เสียง 2 http://www.mediafire.com/download.php?xon1cmjomwt Ar-Thaun Nakorn Disk 3-2.rar
เสียง 3 http://www.mediafire.com/download.php?mtkojzznmmn Ar-Thaun Nakorn Disk 3-3.rar
เสียง 4 http://www.mediafire.com/download.php?z0tz2lwy3nr Ar-Thaun Nakorn Disk 3-4.rar
เสียง 5 http://www.mediafire.com/download.php?jzmyqttz5jn Ar-Thaun Nakorn Disk 3-5.rar


 • ป่าโลกล้านปี Disk 1


เสียง 1-3 http://www.mediafire.com/download.php?ngnumbzmtn4 Par-LoklanpeeDisk1-1.rar
เสียง 4-6 http://www.mediafire.com/download.php?ml2hu5hzujm Par-LoklanpeeDisk1-2.rar
เสียง 7-9 http://www.mediafire.com/download.php?3zmmiiygdgm Par-LoklanpeeDisk1-3.rar
เสียง 10 http://www.mediafire.com/download.php?dzytk0wzkij Par-LoklanpeeDisk1-4.rar
เสียง 11 http://www.mediafire.com/download.php?qmqd2tf0zgi Par-LoklanpeeDisk1-5.rar
เสียง 12-14 http://www.mediafire.com/download.php?yymj1k5ztq2 Par-LoklanpeeDisk1-6.rar
เสียง 15-16 http://www.mediafire.com/download.php?znijwdyzmin Par-LoklanpeeDisk1-7.rar

 • ป่าโลกล้านปี Disk 2


เสียง 1-3 http://www.mediafire.com/download.php?etjttzwwifj Par-LoklanpeeDisk2-1.rar
เสียง 4-5 http://www.mediafire.com/download.php?ldn2zy2mw3d Par-LoklanpeeDisk2-2.rar
เสียง 6-7 http://www.mediafire.com/download.php?kmymyyngvm5 Par-LoklanpeeDisk2-3.rar
เสียง 8-9 http://www.mediafire.com/download.php?l4wwo0whizj Par-LoklanpeeDisk2-4.rar
เสียง 10-11 http://www.mediafire.com/download.php?xodm2nonkwx Par-LoklanpeeDisk2-5.rar

 • ป่าโลกล้านปี Disk 3


เสียง 1-3 http://www.mediafire.com/download.php?rweykoo2imn Par-LoklanpeeDisk3-1.rar
เสียง 4-5 http://www.mediafire.com/download.php?zyjiyyy2znz Par-LoklanpeeDisk3-2.rar
เสียง 6-7 http://www.mediafire.com/download.php?nnbyzjtwwwn Par-LoklanpeeDisk3-3.rar
เสียง 8-10 http://www.mediafire.com/download.php?ynjyjcmgmtx Par-LoklanpeeDisk3-4.rar
เสียง 11-14 http://www.mediafire.com/download.php?zntljtkgtfl Par-LoklanpeeDisk3-5.rar
เสียง 15-17 http://www.mediafire.com/download.php?ziuizuzmzwm Par-LoklanpeeDisk3-6.rar
เสียง 18-21 http://www.mediafire.com/download.php?jtnyzitmu1f Par-LoklanpeeDisk3-7.rar


 • แงทรายจอมจักรา Disk 1


เสียง 1-5 http://www.mediafire.com/download.php?jqyjim0inkb Ngae-sai Jomjantra Disk1-1.rar
เสียง 6-9 http://www.mediafire.com/download.php?nw0fjhvvtyo Ngae-sai Jomjantra Disk1-2.rar
เสียง 10-11 http://www.mediafire.com/download.php?o4mxtztizom Ngae-sai Jomjantra Disk1-3.rar
เสียง 12-13 http://www.mediafire.com/download.php?z3nty2zjmo2 Ngae-sai Jomjantra Disk1-4.rar
เสียง 14-16 http://www.mediafire.com/download.php?0wmjmjgh2kh Ngae-sai Jomjantra Disk1-5.rar
เสียง 17-18 http://www.mediafire.com/download.php?mwmwnm0g5n4 Ngae-sai Jomjantra Disk1-6.rar
เสียง 19-20 http://www.mediafire.com/download.php?2gnwdmowigd Ngae-sai Jomjantra Disk1-7.rar
เสียง 21-22 http://www.mediafire.com/download.php?y2hyyown2mw Ngae-sai Jomjantra Disk1-8.rar
เสียง 23-24 http://www.mediafire.com/download.php?zly4ytnyt4g Ngae-sai Jomjantra Disk1-9.rar

 • แงทรายจอมจักรา Disk 2


เสียง 1-4 http://www.mediafire.com/download.php?yuzdhmnemyt /Ngae-sai Jomjantra Disk2-1.part1.rar
http://www.mediafire.com/download.php?me1rynnzvlm /Ngae-sai Jomjantra Disk2-1.part2.rar
เสียง 5-6 http://www.mediafire.com/download.php?mmjyxmiucmy /Ngae-sai Jomjantra Disk2-2.rar
เสียง 7-8 http://www.mediafire.com/download.php?idewxgnzjjg /Ngae-sai Jomjantra Disk2-3.rar
เสียง 9-10 http://www.mediafire.com/download.php?zjdzymmeddy /Ngae-sai Jomjantra Disk2-4.rar
เสียง 11-13 http://www.mediafire.com/download.php?3mzwznwmjwn/ Ngae-sai Jomjantra Disk2-5.rar
เสียง 14-16 http://www.mediafire.com/download.php?zqjg3umiylm /Ngae-sai Jomjantra Disk2-6.rar
เสียง 17-18 http://www.mediafire.com/download.php?nbxzqjomlll /Ngae-sai Jomjantra Disk2-7.rar
เสียง 19-20 http://www.mediafire.com/download.php?djqmlmoennj /Ngae-sai Jomjantra Disk2-8.rar
เสียง 21-25 http://www.mediafire.com/download.php?euinmw2ymny Ngae-sai Jomjantra Disk2-9.rar

เพชรพระอุมา ภาค 1 จบบริบูรณ์


ขอขอบคุณทุกท่านๆที่สละเวลาอัพโหลดไฟล์ให้ อีกครั้งนะคะ

*เนื่องจากมีผู้เข้าโหลดจำนวนมาก อาจจะช้าหน่อย แต่โหลดได้ทุกลิงค์ค่ะ

from http://jadam2007.multiply.com/reviews/item/62

ความจริงแล้วถ้าพวกเราคน กทม.ติดตามข่าวตั้งแต่ต้นก็น่าที่จะวิเคราะห์ออกว่า ควรวางแผนอย่างไร (บางคนไม่ใส่ใจมากกว่า ดูละคร จนลืมข่าว) เดี๋ยวนี้คนบ้านนอกมีจานดาวเทียมมากมาย ก็ทันข่าว ทันโลกพอควร วิเคราะห์ดูจากต้นน้ำที่มานั้น มันสูง แรง เชี่ยวมาก ตามธรรมชาติมันจะไปเป็นระดับต่ำก่อน ตรงกลางจะสูงตอนท้ายๆจะระดับต่ำลง นั้นคือน้ำใกล้หมด (มวลสุดท้าย) แต่ถ้าเราไปกั้น หรือกีดขวางมัน น้ำนั้นจะสูงขึ้นและแรงดันมันจะมาก พื้นที่น้ำ 3 ล้านไร่ที่ท่วมมา สูง 2-4 เมตร ท่านคูณดู 1 ไร่ 1600 ลบ.ม. สูง 2-4 ม.ก็เท่ากับ 2-4 เท่า จะเห็นว่าน้ำมากกว่า 20,000 ล้าน ลบ.ม. ไม่ใช่ 12,000 ล้าน ลบ.ม. ตามข่าว ฉนั้น เราควรอพยพตั้งแต่ต้น การปิดกั้น การขวางทางยิ่งเท่ากับทำให้มันยืนขึ้นแรงมากขึ้น ถ้าปล่อยไปเท่ากับเตะตัดขาเราเบาๆ ถ้ากั้นสูงเท่าหยอกให้มันแรง เตะก้านคอเราได้เลย ฉนั้นอย่าถามว่าจะท่วมมั้ย ท่วมแน่ๆๆๆ หนีขึ้นที่สูง เช่น สระบุรี เขาใหญ่ นครรนายก หรืออกนอกรัศมี 100 กม.(3 ล้านไร่) มันมาแน่ๆ เทวดาไหนก็เอาไม่อยู่ วิเคราะห์ต่อว่า
ผิดพลาดจากการปล่อยน้ำของเขื่อนคือต้นเหตุ เก็บน้ำเป็นธุระกิจไฟฟ้าเป็นที่มาของน้ำล้นเขื่อน
และผิดพลาดที่กั้นน้ำโดยไม่ดูมวลน้ำมหาศาล
แก้โดยเพิ่มช่องทางให้มันไปเร็วขึ้นจะดีที่สุด

อีกเสียง

เขื่อนภูมิพล

เมื่อพิจารณาปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯสะสมและปริมาณน้ำระบาย สะสมของเขื่อนภูมิพล จะเห็นได้ว่าขณะที่อัตราของปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯมีค่าเพิ่มขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม และวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ซึ่งควรจะได้ปรับอัตราการระบายน้ำออกให้มีความเหมาะสม

แต่กลับมีการ ลดอัตราการระบายน้ำในช่วงดังกล่าวและคงอัตราการระบายน้ำที่ต่ำไว้เป็นเวลา นาน ซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติ ทั้งๆ ที่จากข้อมูลฝนแสดงให้เห็นชัดเจนว่า พื้นที่ที่อยู่ใต้เขื่อนภูมิพลยังไม่มีปัญหาปริมาณน้ำที่มากเกินไป จนกระทั่งถึงปลายเดือนมิถุนายน

นอกจากนี้ ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนภูมิพลของปี พ.ศ.2554 นั้นมากกว่าปีอื่นๆ แต่ การระบายน้ำออกตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 อยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าปีอื่นๆ มาก

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2554 เริ่มมีการเร่งการระบายน้ำออก ทั้งๆ ที่ในวันดังกล่าวปริมาตรเก็บกักของปี 2011 นั้นสูงกว่าปี พ.ศ.2551, 2552 และ 2553 ไปมาก และใกล้เคียงกับของปี พ.ศ.2549 และ 2550 (ปี พ.ศ.2549 นั้นมีปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ท่าจีน และสำหรับปี พ.ศ.2550 นั้นปริมาตรน้ำต้นปีมีค่าสูงมากต่อเนื่องมาจากปลายปี พ.ศ.2549)

หลัง จากวันที่ 5 สิงหาคม 2554 แม้ว่าจะมีการเพิ่มอัตราปริมาณน้ำที่ระบายออกแต่ก็ยังถือว่าค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับอัตราปริมาณน้ำไหลเข้า จนกระทั่งวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่มีการเร่งระบายน้ำออก แต่ทว่าไม่ทันการณ์เสียแล้ว เนื่องจากปริมาตรเก็บกักขณะนั้นสูงถึง 92.7 เปอร์เซ็นต์ของความจุของอ่างฯ

หลังจากนั้นเมื่อมีฝนตกหนักในช่วงวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ทำให้ปริมาตรเก็บกักเกือบเต็มความจุของอ่างฯ และไม่สามารถที่จะเก็บต่อไปได้อีก


สำหรับ เขื่อนสิริกิติ์ ในปี พ.ศ.2554 มีการเพิ่มขึ้นของอัตราปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯอย่างชัดเจน 3 ครั้ง คือ วันที่ 19 มีนาคม, 6 พฤษภาคม และ 26 มิถุนายน แต่ทว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้มีการลดอัตราการระบายน้ำออกจากอ่างฯ

จะ เห็นได้ว่าปริมาตรเก็บกักตั้งแต่ 6 พฤษภาคม ของปี พ.ศ.2554 นั้นอยู่ในระดับที่กลางๆ เมื่อเทียบกับปีอื่นๆ ซึ่งควรจะมีการเพิ่มอัตราการระบายน้ำออกให้เหมาะสมกับอัตราการเพิ่มของ ปริมาณน้ำไหลเข้า แต่ทว่าการระบายน้ำในช่วงดังกล่าวมีระดับที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับปีอื่นๆ การเร่งระบายน้ำออกเป็นจำนวนมากตั้นแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไปนั้น ไม่ทันการณ์แล้ว

โดยในวันที่ 4 สิงหาคม 2554 มีปริมาตรน้ำเก็บกักสูง 83% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ และในวันที่ 23 กันยายน 2554 มีปริมาตรน้ำเก็บกักสูงถึง 98% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ

อีกเสียง
ความจริงคือ
ขณะเลือกตั้งนายกคนใหม่ น้ำที่กักเก็บประมาณ 50-60% ครับ
พอ ได้รัฐบาลชุดใหม่ ก็สั่งให้กรมชลกักเก็บน้ำเพื่อคิดที่จะทำการเกษตรให้ได้ปีละ 3 ครั้ง โดยที่ไม่ฟังความคิดเห็นของใคร พอน้ำเต็มเขื่อน 100 %
ก็ต้องระบายน้ำออก ก้อนใหญ่ แต่ยังมีนนักการเมืองสั่งไม่ให้ปล่อยลงแม่น้ำบางสายเพราะป้องกันน้ำท่วมบ้าน ตัวเอง จึงทำให้น้ำไหลลงสู่เมืองหลวงได้ทางเดียว นี่คือความจริง รัฐอาจจะแก้ปัญหาบางอย่างได้เก่ง แต่บางเรื่องก็ยังมีผิดพลาด (เราต้องหัดยอมรับความผิดพลาดถ้าคิดจะเป็นผู้นำคน)

from http://webboard.news.sanook.com/forum/?topic=3515290
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...