Anapanasati_Bhavana.pdf Anapanasati_Bhavana.pdfคู่มืออานาปานสติภาวนา อย่างสมบูรณ์แบบ177 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

การ บรรยายในชุดคู่มือจำเป็นที่ต้องมีในการศึกษาและปฏิบัติของท่านอาจารย์พุทธ ทาสภิกขุ ตามแบบและวิธีของตนเองเพื่อเผยแผ่คำสอนที่ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติอานาปานสติ ทั้ง ๑๖ ขั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรมะใน พระพุทธศาสนา

Buddharangsi.pdf Buddharangsi.pdfพุทธรังษีธฤษดีญาณ ว่าด้วยสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน 4 ยุค206 viewsโดย ธฤษดีญาณ ว่าด้วยสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน 4 ยุค

หนังสือสมถะและวิปัสสนาของเก่าหลายสำนวน ได้มาจากต่างถิ่นต่างทาง คือได้มาจาก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่เป็นของเนื่องมาจากแต่นครเวียงจันทร์ อันพระเถระเจ้าทั้งหลายชาวนครเวียงจันทร์แด่โบราณกาลได้รจนาขึ้นไว้บ้าง ได้มาจากจังหวัดลพบุรีบ้าง ได้มาจากทางพระนครกรุงศรีอยุธยาบ้าง ได้ที่พระนครกรุงเทพฯ นี้บ้าง หนังสือปวงนี้ พระมหาโชติปญฺโญ ป.๕ วัดบรมนิวาส เป็นผู้รวบรวบจัดพิมพ์ขึ้นไว้เป็นหนังสือ

Buddhist_meditation.pdf Buddhist_meditation.pdfธรรมภาคปฏิบัติ182 viewsโดยพระสมภาร สมภาโร อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยสงฆ์/วิปัสสนาจารย์

หนังสือธรรมะภาคปฏิบัติเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาความรู้ภาคปริยัติและภาค ปฏิบัติ ทั้งด้านสมถะและวิปัสสนา ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรม ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตที่สูงสุดที่มีปรากฏอยู่เฉพาะในพระพุทธ ศาสนาเท่านั้น เป็นสิ่งที่มีความประเสริฐวิเศษสุด

Calmness_Insight.pdf Calmness_Insight.pdfหลักปฏิบัติ สมถะและวิปัสสนากรรมฐาน200 viewsรจนาโดยพระธรรมธีรราชมุนี (โชดก ป.ธ. ๙)

หนังสือ หลักปฏิบัติ สมถะและวิปัสสนากรรมฐาน เล่มนี้ เป็นหนังสือที่เห็นหลักในการดำเนินปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามพุทธโอวาทที่ว่า "ตราบใดที่พุทธบริษัทของเรายังพากันศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยู่ ตราบนั้นศาสนาของเราตถาคต ก็ยังคงดำรงทรงสถาพรอยู่ตลอดไป"

samathi_mun.pdf samathi_mun.pdfวิธีการทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น166 viewsโดยพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปณฺโณ)

หนังสือวิธีการทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น เป็นหนังสือที่ชมรมกัลยาณธรรม ได้จัดพิมพ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและอาจริยบูชา ในปัญญาประจักษ์แจ้งของครูบาอาจารย์ ที่เคยผ่านเส้นทางแห่งการแสวงหามาก่อนแล้ว ซึ่งแนวทางการปฏิบัติ ในมรรคาแห่งมหาสติปัฏฐานสี่ อันเป็นทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าได้รอบรองผลการปฏิบัติมาแล้ว

Smarti.pdf Smarti.pdfสมาธิในพระพุทธศาสนา (แปลจากหนังสือ Buddhist Meditation)869 viewsby Ven.Dr.P.Vajiranana

หนังสือเล่มนี้ รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ทิพย์เกษร แปลจากหนังสือ Buddhist Mediation ของ Ven. Dr.P.Vajiranana โดยที่หนังสือนี้เป็นผลแห่งการสืบสวนถึงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผลทีได้รับ การบรรลุธรรม และจุดมุ่งหมายสุดท้ายในการเจริญสมาธิในพระพุทธศาสนา ตามที่ค้นพบในพระคัมภีร์ต่างๆ ของฝ่ายเถรวาทซึ่งแต่งไว้เป็นภาษาบาลี

ในที่นี้ คำว่า สมาธิ ไม่ถือว่าเป็นการหลุดพ้นไปจากโลกซึ่งเป็นเชิงลบ แต่เป็นพลังที่ทรงความสามารถซึ่งเป็นเชิงบวก เป็นคุณธรรมที่สามารถยกสถานภาพของบุคคลจากสภาพธรรมดาขึ้นสู่สภาพที่ประเสริฐ ได้ เป็นมรรควิถีที่ช่วยบุคคลให้ออกจากความมืดคืออวิชชาได้ และช่วยพัฒนาความฉลาดให้สูงขึ้นจนถึงจุดรู้แจ้งเห็นจริงอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่มนุษย์แสวงหา เป็นวิถึทางอันเดียวที่จะนำบุคคลไปถึงความหลุดพ้นในที่สุด ซึ่งเป็นความสุขนิรันดร พระพุทธเจ้าตรัสเรียกกว่าหลุดพ้นนี้ว่า “นิรวาณ” (ตรงกับภาษาบาลีว่า นิพพาน) ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ.

Stipastan_for_everyone.pdf Stipastan_for_everyone.pdfสติปัฏฐานสำหรับทุกคน177 viewsโดยธนิต อยู่โพธิ์

สติปัฏฐานสำหรับทุกคน จาก พระสติปัฏฐานสูตร ตำราพระกัมมัฏฐานจากพระโอษฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ อธิบายความพระสติปัฏฐานสูตร แปลจาก คัมภีร์ปปัญจสูทนี

VipassanaNiyom.pdf VipassanaNiyom.pdfวิปัสสนานิยม ว่าด้วยทฤษฎีและการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน198 viewsเรียบเรียงโดยธนิต อยู่โพธิ์

หนังสือวิปัสสนานิยม ว่าด้วยทฤษฎีและการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ชี้ทางบรรลุมรรค ผล นิพพาน และวิธีเข้าผลสมาบัติ โดยสมบูรณ์แบบ โดยที่หนังสือเล่มนี้ ผู้เรียบเรียงได้พยายามหาทางชี้แนให้โยคีผู้ปฏิบัติและท่านผู้อ่านที่เป็น นักปฏิบัติ พลจุดหมายปลายทางร่วมกัน คือ ปฏิเวธ เพราะมีความจริงอยู่ว่า พระปริยัติ เป็นเครื่องชี้ทางปฏิบัติเท่ากับสมุดมัคคุเทศก์ หรือจดหมายเหตุ บันทึกความจริงและสิ่งประสบพบเห็นไว้เป็นแนวทางดำเนิน

from http://www.buddhistelibrary.org/th/thumbnails.php?album=122

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...