เว็บไซท์ของนาย การุณ บุญมานุช เกี่ยวกับวิชาธรรมกาย
ศึกษาเพิ่มเติมกดตรงนี้ครับ

ทางมรรคผล

เป็นตำราที่เราเหล่าศิษย์หลวงพ่อเคยเห็นกันทุกคน ตำราวิชาธรรมกายหลักสูตรเบื้องต้นนี้ เป็นหนังสือแจกเป็นธรรมทานของวัดปากน้ำ

คู่มือสมภาร

เป็นตำราหลักสูตรระดับกลาง ความเป็นมาเกิดจากสมเด็จพระสังฆราช (สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์) วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงบัญชาให้แม่ชีนวรัตน์ หิรัญรักษ์ เขียนความรู้ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอน มาถวายแก่พระองค์ ด้วยพระองค์ทรงสนพระทัย แม่ชีนวรัตน์ก็นำความนี้ไปกราบหลวงพ่อ ศิษย์ของหลวงพ่อซึ่งประกอบด้วย แม่ชีนวรัตน์, แม่ชีสมทรง สุดสาคร, คุณฉลวย สมบัติสุข จึงได้ร่วมกันเรียบเรียงตำราคู่มือสมภาร ตามความรู้ที่หลวงพ่อได้สอนไว้ รวมเป็นเล่มหนังสือ จัดพิมพ์ขึ้นถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช พิมพ์ในนามของ น.ส.ฉลวย สมบัติสุข เมื่อปี พ.ศ. 2492

แต่ปรากฏว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงประชวร แพทย์ห้ามใช้ความคิด จึงถวายหนังสือนี้แก่พระสาธุศีลสังวร (สนธ์ กิจฺจกาโร) ซึ่งท่านเจ้าคุณรูปนี้เป็นเลขานุการของสมเด็จฯ และท่านเจ้าคุณรูปนี้เป็นผู้เขียนคำนำไว้ในตำราคู่มือสมภารนั้นด้วย

วิชชามรรคผลพิสดารเล่ม ๑

เป็นวิชาธรรมกายหลักสูตรระดับยาก เป็นหนังสือปกแข็ง ภาพปกเป็นภาพรูปวงกลมแสดงลักษณะของฐานที่ 7 เป็นรูปของธาตุ 6

ความเป็นมาของตำราหลักสูตรนี้ พระมหาจัน (ป.ธ. 5) ได้บันทึกความรู้นี้ไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 แต่ยังมิได้พิมพ์ออกเผยแพร่ ทางวัดปากน้ำได้นำความรู้หลักสูตรนี้จัดพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2517 หลวงพ่อมรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2502 แปลว่าหลวงพ่อมรณภาพไปแล้ว 15 ปี จึงนำความรู้หลักสูตรนี้มาตีพิมพ์ได้

ประวัติแห่งความพิสดารวิชาธรรมกายหลักสูตรนี้ หลักสูตรนี้นับว่าเป็นวิชาชั้นสูงยิ่ง ยากที่ใครจะเรียนรู้ได้ ผู้จดวิชาคือพระมหาจัน (ป.ธ. 5) ต้องยกย่องท่านว่าท่านเก่งมาก สามารถจดวิชายากๆอย่างนี้ได้

วิชชามรรคผลพิสดาร ๒

เป็นวิชาธรรมกายหลักสูตรระดับยากมาก เป็นความรู้ที่ท่านเจ้าคุณภาวนาโกศลเถร (อาจารย์วีระ คณุตฺตโม) อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาเป็นผู้จดบันทึกความรู้ เพิ่งพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2519 ซึ่งหลวงพ่อมรณภาพไปแล้วถึง 17 ปี ทางวัดปากน้ำจึงได้พิมพ์วิชาธรรมกายหลักสูตรนี้เผยแพร่

หมาย เหตุ : เพื่อความสมบูรณ์เท่าที่จะเป็นไปได้ของเนื้อหาวิชาที่ท่านจะได้จากห้องสมุด ของชมรม ฯ จึงขออาราธนาตำราดั้งเดิมของหลวงพ่อวัดปากน้ำมาไว้ ณ ที่นี้ด้วย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขอเป็นอีกแรงหนึ่งของการเผยแผ่ธรรมะ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ตำราวิชาธรรมกายอันมีค่าต่อมนุษย์ทุกคนนี้เอาไว้


ตำราของอาจารย์การุณย์

โปรดทราบ หนังสือส่วนใหญ่ที่ปรากฏภายในหน้านี้ ท่านสามารถซื้อได้ที่สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียงครับ ทั้งนี้สมาชิกชมรมทุกคนมิได้มีผลประโยชน์จากการขายหนังสือแต่อย่างใด รายได้จากการขายเป็นของสำนักพิมพ์แต่เพียงผู้เดียว ทางชมรมให้บริการท่านได้อ่านทางเวปโดยสะดวกด้วยกุศลเจตนา หากท่านอ่านทางเวปไม่สะดวกก็โปรดสั่งซื้อ หากท่านเห็นว่าไม่คุ้มค่าก็โปรดอย่าได้มีอคติ มีข้อข้องใจประการใด อย่าได้ลังเลโปรดถามครับ ขอบคุณครับ

ปราบมารภาค ๑ - ๖

คำว่า “ ปราบมาร ” เป็นคำที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านใช้ สมัยที่ หลวงพ่อมีชีวิตอยู่ หลวงพ่อได้ทำงานสำคัญอย่างหนึ่ง งานนั้นคือ “ ปราบมาร ” หมายความว่า ต้องเป็นวิชาธรรมกายชั้นสูง จึงจะรู้จึงจะเห็น แล้วใช้ความรู้ชั้นสูงนั้นไปกำจัดอวิชชา ( มาร ) ที่มายึดอำนาจปกครองในธรรมภาคพระ
งานปราบมารคือเนื้อหาสำคัญที่สุดในชีวิตของหลวงพ่อ การที่อวิชชา ( มาร ) มายึดอำนาจปกครองเช่นนี้ มีผลกระทบต่อมรรคผลนิพพาน มีผลกระทบต่อธาตุธรรม มีผลกระทบต่อมนุษย์ เกิดความเดือดร้อน มีการข่มเหงรังแกกัน เกิดสงคราม เกิดกลียุค ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลและทุกข์ร้อนด้วยประการต่างๆ ต้องเรียนวิชาธรรมกายถึงระดับแก่กล้า จึงจะรู้ จึงจะเห็น จึงจะทราบว่า “ มาร ” เขาทำวิชาปกครองไว้อย่างละเอียดลึกซึ้ง หากไม่เป็นวิชาธรรมกายแล้วรู้เห็นไม่ได้เลย แม้เป็นวิชาธรรมกายแล้ว แต่เป็นอย่างอ่อน ก็รู้เห็นไม่ได้เช่นเดียวกัน การที่หลวงพ่อทำวิชาเพื่อกำจัดอวิชชาที่ว่านี้ เรียกว่า “ ปราบมาร ”

ปราบมารทั้งห้าเล่มที่จะปรากฏต่อท่านนี้เป็นประสบการณ์ ตรงของอาจารย์การุณย์ ตลอดช่วงเวลาอันยากลำบาก ในการใช้วิชาธรรมกายชั้นสูงของหลวงพ่อวัดปากน้ำไปรู้เห็น แก้ไขและได้สร้างผลงานการปราบมารมากมาย พร้อมนำเสนอต่อท่าน


ความรู้เช่นนี้ไม่ง่ายนักที่จะเกิดขึ้นและ ยากยิ่งนักที่จะนำมารวบรวมเพื่อนำเสนอต่อท่าน เชิญท่านศึกษาเพื่อเป็นความรู้ในฐานะผู้ใฝ่รู้วิชาธรรมกายคนหนึ่งเถิด


ปราบมาร
ภาค ๑

ปราบมาร
ภาค ๒

ปราบมาร
ภาค ๔

ปราบมาร
ภาค ๕

ปราบมาร
ภาค ๖


แนวเดินวิชาหลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดารของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ๑ - ๒

เป็นที่เข้าใจตรงกันว่า ตำราวิชาธรรมกายหลักสูตรมรรคผลพิสดาร ๑-๒ ของหลวงพ่อวัดปากน้ำนั้น เป็นความรู้ลึกซึ้ง ยากต่อการศึกษาค้นคว้า ผู้เขียนจึงได้ทำแนวเดินวิชาขึ้น เพื่อแก้ปัญหา ให้ความยากลดน้อยลงบ้าง และเพื่อให้เกิดประโยชน์ของวิชาอย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการอนุรักษ์วิชาธรรมกายให้สืบไป

จึงถือว่าเป็นหนึ่งในตำราวิชาธรรมกายที่ท่านควรมีไว้เป็นคู่มือปุจฉาวิสัชนา - วิชาธรรมกาย

หนังสือเล่มนี้ เกิดขึ้นจากการจดบันทึกความรู้อันประเมินค่ามิได้ในวิชาธรรมกายจากอาจารย์ การุณย์ที่ได้ถ่ายทอดผ่านคณะวิทยากร เพื่อการอนุรักษ์สืบสาน และขยายผลความรู้วิชาธรรมกายของหลวงพ่อวัดปากน้ำในแง่มุมต่างๆ มิให้ดับสูญไป

ดังคำกล่าวของหลวงพ่อวัดปากน้ำที่เคยกล่าวไว้แก่แม่ชี ถนอม อาสไวย์ ว่า "รู้ไหม? ความรู้นี้ใช้เวลาค้นคว้ากันถึง 2,000 ปี เชียวหนา! "

บางส่วนของหนังสือเล่มนี้ได้ปรากฏใน หน้า คำถาม-คำตอบวิชาธรรมกาย แล้วเชิญท่านศึกษาได้อย่างเต็มที่ หากท่านต้องการเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ กรุณาติดต่อคุณวันชัย 038 444-720 ราคาเล่มละ 350 บาท (ราคานี้ คือราคาต้นทุน หักด้วยเงินเรี่ยไรภายในชมรมครับ โปรดอย่าได้มีอคติ)

แนวเดินวิชา หลักสูตรคู่มือสมภารของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

แนวเดินวิชาหลักสูตรคู่มือสมภารเล่มนี้ จัดเป็นวิชาธรรมกายชั้นสูง ท่านที่จะเรียนรู้หนังสือเล่มนี้ได้จะต้องฝึกวิชา ๑๘ กายได้แล้วและเข้านิพพานได้อย่างคล่องตัว

เมื่อท่านสามารถเลื่อนชั้นมาเรียนหลักสูตรคู่มือสมภาร ขอให้ท่านตั้งใจฝึกไปทีละบท ว่าบทเรียนนี้มีความรู้อะไร มีขั้นตอนเดินวิชาอย่างไร มีวิธีฝึกอย่างไร แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดอย่างไร ขอให้ทบทวนความแม่นยำในทุกๆ ด้าน แล้วจึงเริ่มหลับตาเดินวิชา

ระหว่างเดินวิชา อย่าได้ลืมตามาเปิดตำราเป็นอันขาด ต้องอดทนเดินวิชาให้จบบทฝึก แต่ละบทเรียนให้ฝึกหลายครั้ง จนกว่าจะแจ้งใจแม้จะใช้เวลานานแค่ไหน ก็อดทนฝึกบทเรียนนั้นๆ จนกว่าจะแจ้ง ใครมีวิธีเรียนอย่างนี้ หลวงพ่ออนุโมทนาแน่นอน


ทางรอดของมนุษย

เขียนขึ้นเพื่อแสดงถึงเส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานที่พระ อริยเจ้าในอดีตประสบความสำเร็จมาแล้ว ความรู้ที่พาไปสู่ความสำเร็จ ก็คือวิชาธรรมกายหลักสูตรนี้ ฉะนั้น ทางรอดของมนุษย์มีทางเดียวคือ ต้องเรียนรู้วิชาธรรมกายหลักสูตรนี้

ท่านที่ต้องการฝึกฝนตนเองเป็นวิทยากร ต้องผ่านหลักสูตรนี้ครับ

คู่มือวิปัสสนาจารย์

อีกหนึ่งเล่มสำหรับผู้ใฝ่ธรรมและใฝ่ฝันการสร้างบารมีอย่างเอกอุ

ผู้ใดเห็นดวงธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย

หนังสือเล่มนี้ แสดงวิธีปฏิบัติทางใจ ตามคำสอนของพระบรมศาสดา ข้อที่ ๓ ที่ว่า สจิตฺต ปริโยทปนํ ซึ่งแปลว่า การทำใจให้สว่างใส ได้อธิบายวิธีปฏิบัติทางใจไว้อย่างชัดเจน ว่าทำใจอย่างไรจึงจะสว่างใส และเมื่อสว่างใสแล้ว เราจะเข้าถึงโมกขธรรมอะไรบ้าง และ เมื่อเข้าถึงธรรมเบื้องต้นแล้ว เราจะเข้าถึงธรรมชั้นสูงต่อไปไม่มีทีสิ้นสุด รวมเรียกว่าวิชาธรรมกาย ทั้งนี้ก็เพื่อให้แจ้งมรรคผลนิพพาน อันเป็นยอดปรารถนาของพระศาสนา

หนังสือเล่มนี้ ได้แสดงความชัดเจนไว้แล้วอย่างครบถ้วน ทั้งความรู้ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ รอแต่ความพากเพียรของผู้ศึกษาค้นคว้า ว่าจะเรียนจริงหรือเรียนเล่น เท่านั้น ( หนังสือเล่มนี้พิมพ์แล้วหลายครั้ง พิมพ์เท่าไรก็ไม่พอแก่ความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะพระสงฆ์ทั่วประเทศ ให้ความสนใจแก่หนังสือเล่มนี้มาก )

อภินิหารหลวงพ่อวัดปากน้ำ

หลวงพ่อเป็นผู้มีบารมีธรรมสูง สามารถบำเพ็ญกิจทางใจจนบรรลุวิชาธรรมกาย อันเป็นความรู้สูงสุดในพระศาสนา เป็นผู้ค้นพบความรู้กว่าคนทั้งหลาย หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงประวัติชีวิตของหลวงพ่อ ตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั่งมรภาพ ว่าหลวงพ่อมีบุญญาธิการ จนสามารถสร้างความสำเร็จนานาประการให้แก่พระศาสนาได้ สมควรที่เราท่านจะศึกษาจดจำและเคารพเทิดทูนบูชาในคุณธรรมของหลวงพ่อสืบไป

คติธรรม คตินิยม การดำเนินชีวิตของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

คติธรรม คตินิยมของหลวงพ่อวัดปากน้ำ เป็นที่ใฝ่รู้ของคนทั้งหลาย การตีความคติธรรมของหลวงพ่อ ทำได้ยาก เพราะการบำเพ็ญธรรมของหลวงพ่อนั้น ท่านไปเห็นวิชาชั้นสูง ครั้นได้รู้เห็นธรรมอะไร ก็จะกล่าวเป็นคติออกมา บางคติเป็นโวหารคารมคมคาย ทำให้คิดไปได้หลายแง่หลายมุม จะยุติเป็นอย่างไรนั้น สุดแต่บัณฑิตทั้งหลายจะพิจารณาตามที่เห็นสมควรเถิด เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว นำคติธรรมของหลวงพ่อมาใช้ จะสามารถเปลี่ยนจิตใจของเราให้มีคุณธรรม ชีวิตของเราจะมีสาระขึ้นกว่าเดิม มีเหตุผลขึ้นกว่าเดิม สภาพจิตใจจะโปร่งใสขึ้นกว่าเดิม เราจะไม่ปล่อยชีวิตของเราไปตามความผันแปรของสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป


from http://www.crystalmind.org/library/

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...