“พระธาตุนาดูน”..พิมพ์นาคปรก เป็นหนึ่งในจำนวนใน ๔๑ พิพม์ของพระธาตุนาดูน ซึ่งเป็นพระกรุแตกที่ขุดพบโดยบังเอิญเมื่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๒ ในที่นาของ “นายทองดี ปะวะภูตา”ชาวบ้าน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นพระเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๖ หรือในสมัยทวารวดี เมื่อประมาณ ๑๓๐๐ ปีที่ผ่านมา...! 


    แต่ดั้งเดิมนั้นเขตอำเภอนาดูนในอดีตกาลเคยเป็นที่ตั้งของ “นครจัมปาศรี” ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก จึงสืบทอดพระศาสนาด้วยการสร้างพระพิมพ์ขึ้นมามากมาย อีกทั้งยังมีพระสถูปสร้างไว้อีกหลายแห่ง กาลต่อมาหลายร้อยปีเมื่อหมดยุคของนครจัมปาศรีจึงได้กลายเป็นเมืองร้างและถูกทับถมอยู่ในพื้นดินมานานนับพันปี ซึ่งยังคงมีพระสถูปอีกหลายแห่งที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบ และ “พระธาตุนาดูน”พิมพ์นาคปรก ก็เป็นหนึ่งของพระพิมพ์ในยุคเดียวกันนี้ เมื่อข่าวการขุดพบกรุพระธาตุนาดูนแพร่กระจายออกไป จึงได้มีผู้คนเป็นจำนวนมากพากันมาขุดหาหาทรัพย์สมบัติและของมีค่า จนหน่วยงานศิลปากรที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ต้องเข้ามาดูแล จนกระทั่งวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ “นายบุญจันทร์ เกศแสนศรี” นักการภารโรงสำนักงานที่ดินอำเภอนาดูน ได้ขุดพบพระสถูป “พระบรมสารีริกธาตุ” มีสันฐานเป็นเกล็ดแก้ว ประดิษฐานอยู่ในผอบทอง 3 ชั้น ชาวมหาสารคามถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดียิ่ง จึงได้ร่วมกันสร้างพระสถูปเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อสืบทอดพระศาสนาต่อไป

    โดยได้ทำการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ครั้นถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมงกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าบรรจุในองค์เจดีย์พระธาตุนาดูน หรือพุทธมณฑลอีสาน 
    “พระธาตุนาดูน” พิมพ์นาคปรกนั้น มิใช่จะบูชาได้แต่เฉพาะคนที่เกิดวันเสาร์เท่านั้น แต่นาคปรกนั้นมีพุทธคุณแผ่ไพศาสไปทั่วทุกสารทิศ และปกป้องกับทุกคนที่สักการะบูชา....! 

 .. คาถาบูชาพระธาตุนาดูน ..
 (สวดนะโม ๓ จบ)
 อะหัง วันทามิ พุทธะนาดูน ธาตุโย จำปีสี นคเร
 จะคาเม วิฐ ปักเข ชะละกะละ วิสะเม
 ยักขะขัน ธัพพะนาคา จะปูชิตา อะหัง วันทามิ
สัพพะโส ติโลกะนากัง อะภิปูชะยามิ
สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย
สัพพะเคาระห์ตัวนอก สัพพะเคราะห์ตัวใน
สัพพะเคาระห์เสนียดจัญไรตัวใดๆ ขอให้กลายเป็นดี
เคราะห์ปีขอให้เคลื่อน เคราะห์เดือนขอให้หาย
เคราะห์วันก็ขอให้สูญ เหมือนน้ำดับไฟ วิวันชัยเย
รักขันตุ สุรักขันตุ ประสิทธิเม เอหิ


0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...