หากท่านติดตั้งซอฟต์แวร์บน Windows 7 แล้วเมื่อเปิดซอฟต์แวร์แสดงดังรูป

1.     ให้เลือกที่ Control Panel > Clock, Language, and Region >Region and Language
2.      แฟ้ม Format ให้เลือกให้เป็นภาษาไทย Thai(Thailand)
3.      แฟ้ม Location  ให้เลือกเป็น  Thailand
4.      แฟ้ม  Administrative   ให้กดที่ปุ่ม " Change system Locale"  ให้เลือก Thai(Thailand)
5.      กดปุ่ม OK   และ รีสตาร์ทเครื่อง
6.       ทดลองเข้าโปรแกรมใหม่จะสามารถอ่านภาษาไทยได้  ดังรูป

หมายเหตุ
      ในกรณีที่ท่านติดตั้งซอฟต์แวร์แล้ว  มีปัญหาเมนูบางส่วนไม่แสดงภาษาไทย  เช่น แสดงเป็นเครื่องหมายคำถาม "?????"  เกิดขึ้นเนื่องจากระบบ Windows 7 ของท่านไม่มีฟอนต์บางตัวในการใช้งานกับซอฟต์แวร์   วิธีการแก้ไขคือ ท่านจะต้องดาวน์โหลดฟอนต์และนำไปเพิ่มเติมเข้าไปในระบบของฟอนต์ Windows 7 ของท่าน  ซอฟต์แวร์ก็จะสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...