บทสวด อิติปิโส 108
ตั้งนะโม 3 จบ
พุทธบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา ปะติปัฏติบูชา
อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ :::  56 จบ
พุทธัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานา สะระณัง คัจฉามิ

สวาขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ     :::   38 จบ
ธัมมัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานา สะระณัง คัจฉามิ
ปัจเจกะพุทธัง ชีวิตัง ยาวะนิพานา สะระณัง คัจฉามิ


สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะสีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ  :::: 14 จบ

สังฆัง ชีวิตัง ยาวะนิพพานา สะระณัง คัจฉามิ

กราบ


(( รวมเป็น 108 ท่องวันละ 5 รอบ  อย่างน้อย 1รอบ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ ))

from http://www.pendulumthai.com/smf/index.php?topic=234.0
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...